Κίνδυνοι 2019: Περιβαλλοντική και κοινωνική ηθική

Κίνδυνοι 2019: Περιβαλλοντική και κοινωνική ηθική

Άρθρο του Ράλλη Π. Ρετέλα, Senior Advisor, KPMG, στο HIIA Newsletter, τεύχος 37.

1000
Picture of George Raounas

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Δημοσίου Τομέα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Στο τεύχος 35 του HIIA Newsletter και στην ενότητα “What’s new”, είχαμε αναφερθεί στην έκδοση του «Risk in Focus 2019: Hot topics for Internal Auditors», η οποία κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 20181 και αφορά τους κινδύνους που απασχολούν ήδη τους οργανισμούς και, κυρίως, εκείνους που αναμένεται να απασχολήσουν κατά το 2019 και μετά.

Η έρευνα διεξήχθη από επτά ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Εσωτερικών Ελεγκτών και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίσθηκε τόσο στη διεξαγωγή συνεντεύξεων όσο και στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAEs) οργανισμών διαφόρων κλάδων της οικονομίας.

Η απεικόνιση των κινδύνων έτσι όπως προέκυψαν από την έρευνα παρουσιάζεται παρακάτω2:

IIA: risk in focus
IIA: risk in focus

Στην απεικόνιση αυτή βλέπουμε πως ο κίνδυνος της «Περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής» εμφανίζεται με 8% στην ομάδα των πέντε κορυφαίων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός στις ημέρες μας.

Το παραπάνω γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδίως, αν ληφθεί υπόψη ότι 27% των ερωτηθέντων - κυρίως CAEs από την Ολλανδία - αναφέρουν πως η περιβαλλοντική και κοινωνική ηθική είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος γι’ αυτούς και μάλιστα πρωτοεμφανιζόμενη ως τάση σε έκδοση του Risk in Focus.

Οι ρυθμιστικές αρχές και το ίδιο το κοινωνικό σύνολο απαιτούν από τους οργανισμούς να λειτουργούν με ολοένα και πιο υπεύθυνο τρόπο - περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι στρατηγικές αποφάσεις των οργανισμών αναφορικά με τη μελλοντική τους ανάπτυξη και να ανακύπτουν προκλήσεις σχετικά με τη σύνταξη αναφορών βιωσιμότητας/ κοινωνικής ευθύνης.

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι γεμάτο από οδηγίες και νόμους (π.χ. EU NFR Directive - 7/2107, Modern Slavery Act), στόχους (π.χ. ESGs & EU 2030), συμφωνίες (π.χ. Paris Agreement) και γνωστοποιήσεις (π.χ. G20s Climate-related Financial Reporting) που με τον τρόπο τους σκοπεύουν στη γνωστοποίηση, δέσμευση και σύγκριση διαφόρων στοιχείων, πολιτικών και βασικών δεικτών απόδοσης των οργανισμών σε ζητήματα περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που απορρέουν από τη δραστηριότητα ενός οργανισμού δεν αφορούν μονάχα αυτόν καθ’αυτόν αλλά συμπεριλαμβάνουν ολόκληρο το δίκτυο συνεργαζόμενων οργανισμών και ατόμων (π.χ. εφοδιαστική αλυσίδα, θυγατρικές, υπεργολάβους κτλ.). Το ερώτημα που προκύπτει και μας αφορά ως Εσωτερικούς Ελεγκτές είναι κατά πόσο, τελικά, τα στοιχεία που συλλέγει και γνωστοποιεί ένας οργανισμός είναι πλήρη και ακριβή για τη συμμόρφωσή του με τις ανακύπτουσες επιταγές της εταιρικής υπευθυνότητας.

Για τον σκοπό αυτό, ο Εσωτερικός Έλεγχος, ως Σύμβουλος Διοίκησης των οργανισμών, θα πρέπει αφενός να προτείνει την υιοθέτηση κατάλληλων προτύπων (GRI-Global Reporting Initiative Standards), με τη βοήθεια των οποίων ο οργανισμός θα εντοπίζει, συλλέγει και παρακολουθεί τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται ώστε να αξιολογεί τη θέση του, να μετρά την απόδοσή του και να χαράζει την πορεία του σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και αφετέρου να διασφαλίζει κατά πόσο ο οργανισμός εφαρμόζει τα υιοθετηθέντα πρότυπα και τα στοιχεία προς δημοσίευση είναι αξιόπιστα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. επενδυτές).

1 Πηγή: https://www.iia.org.uk/research-and-insight/risk-infocus/ (πρόσβαση 27/12/2018).
2 Πηγή: https://www.iia.org.uk/media/1689824/risk-infocus-2019.pdf (σελ. 4, πρόσβαση 27/12/2018).

© 2022 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας