Tutkimus: Yritysvastuuraportoinnin merkitys kasvaa edelleen, integroitu raportointi suomalaisten yritysten suosiossa

Yritysvastuuraportoinnin merkitys kasvaa edelleen

Kasvihuonepäästöjen raportoinnin merkitys kasvaa, selviää KPMG:n globaalista KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting -tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan yhteensä 4500 yritystä 45 maasta, sekä syvennytään maailman 250 suurimman yrityksen yritysvastuuraportoinnin erityispiirteisiin.

1000

Kasvihuonepäästöjen raportoinnin merkitys kasvaa, selviää KPMG:n globaalista KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting -tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan yhteensä 4500 yritystä 45 maasta, sekä syvennytään maailman 250 suurimman yrityksen yritysvastuuraportoinnin erityispiirteisiin. Suurimmassa osassa yrityksistä päästöraportointia tulee edelleen parantaa. Integroidun raportoinnin trendi on Suomessa selvässä kasvussa. 

 

Jopa neljä viidestä yrityksestä käsittelee hiilidioksidipäästöjä vuosikertomuksessaan, mutta tiedon laatu vaihtelee merkittävästi. Vain 53 prosenttia tutkituista yrityksistä esittää päästövähennystavoitteensa ja näistä vain kaksi kolmesta kertoo, miksi valitut tavoitteet on asetettu. Päästöjen raportointi rajoittuu suurimmaksi osaksi yritysten oman toiminnan (84 prosenttia) ja ostetun energian päästöihin (79 prosenttia). Vain puolet raportoi päästöistä hankintaketjussaan ja vain seitsemän prosenttia kertoo päästöistä, jotka muodostuvat niiden tuotteiden ja palveluiden hävittämisestä. 

 

”Kaikilla sidosryhmillä tulisi olla mahdollisuus tarkastella laadukkaita ja vertailtavia päästötietoja, ja vuosikertomusten ja yritysvastuuraporttien tulisi mahdollistaa tämä”, toteaa KPMG Suomen yritysvastuupalveluiden vetäjä Tomas Otterström. ”Raportoitavien tietojen sisällössä on suuria eroja tutkittujen yritysten välillä ja suositeltava lähestymistapa vertailukykyisen tiedon saamiseksi olisi kansainvälisesti yhtenäinen raportointiviitekehys, jonka avulla niin sijoittajat kuin muut sidosryhmät voisivat verrata päästötietoja”, jatkaa Otterström.

 

Tietojen varmennus yhä yleisempää yritysvastuuraportoinnissa 

Suuri osa kasvavista raportointitrendeistä osoittaa suoran yhteyden yksittäisten maiden raportointiregulaation kanssa; yritysvastuu on yhä enenevissä määrin noussut myös pakolliseksi osaksi viestintää. Vuosikertomus on keskeinen osa yritysvastuuraportointia, kansainvälisesti yli puolet (56 prosenttia) yrityksistä sisällyttää yritysvastuutietoja osaksi vuosikertomusta. 

 

Suomessa yritysvastuusta raportoivien yritysten lukumäärä on kasvanut selkeästi vuodesta 2005. Sadasta suurimmasta suomalaisesta yrityksestä 74 prosenttia raportoi yritysvastuusta, joskin kyseinen luku on hieman laskenut kahden vuoden takaisesta tutkimuksesta. Lasku johtuu pääasiallisesti muutoksista sadan suurimman yrityksen listalla. Uudet menestyjät eivät ole vielä vakiinnuttaneet raportointikäytäntöjään, kun taas vanhat listayritykset ovat pitäneet aiemmat raportointikäytäntönsä voimassa.

 

Yritysvastuuraportin tietojen varmennus kuuluu yhä useamman vastuullisuudesta raportoivan yrityksen käytäntöihin. Tietojen varmennus kasvoi vertailuvuoden 27 prosentista 39 prosenttiin. Varmennuksen avulla yritykset viestivät yritysvastuutietojensa paikkansapitävyydestä sidosryhmilleen. 

 

Global Reporting Initiative (GRI) jatkaa voitokasta kulkuaan raportoinnin viitekehyksenä, mutta suomalainen trendi osoittaa silti jopa yllätyksellisesti integroidun raportoinnin nostavan suosiotaan suurten yritysten keskuudessa. Suomen suurimmista yrityksistä 26 prosentin yritysvastuuraportointi on joko viitekehyksen mukaista tai sisältää integroidun raportoinnin piirteitä, kun vertailuvuonna sama luku oli kahdeksan prosenttia. ”On todella mielenkiintoista seurata integroidun raportoinnin kehitystä Suomessa myös jatkossa”, toteaa Otterström. 

 

Lisää tutkimuksesta

Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti maailman 250 suurimman yrityksen yritysvastuuraportointia. Yhteensä mukana oli 4500 yritystä 45 maasta. Tutkimus sisältää yritysvastuuraporttien syvällisen tarkastelun lisäksi kvantitatiivisen analyysin yritysvastuuraportoinnin määristä ja lähestymistavoista.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö