EU ehdottaa tietyille tuontituotteille hiilitulleja hiilivuodon estämiseksi

Hiilirajamekanismi voi kasvattaa maahantuojien hallinnollisia kustannuksia.

Hiilirajamekanismi voi kasvattaa maahantuojien hallinnollisia kustannuksia.

Euroopan unioni on eturintamassa globaalin ilmastonmuutoksen torjumisessa. EU on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 55% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä sekä siihen, että siitä tulee ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. EU:n Green Deal -ohjelmassa luodaan suuntaviivat näiden ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tähän liittyen komissio hyväksyi heinäkuussa 2021 ehdotuksen uudeksi hiilirajamekanismiksi (Carbon Boarder Adjustment Mechanism, CBAM), jossa tiettyjen tuoteryhmien maahantuonti hinnoitellaan niiden hiilijalanjäljen mukaan. Järjestelmästä on käytetty myös epävirallista nimitystä hiilitullijärjestelmä ja siinä kerättävistä maksuista nimitystä hiilitulli

Hiilirajamekanismin tarkoitus on estää hiilivuotoa, jota Euroopan unionin kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet saattaisivat muutoin aiheuttaa. Hiilirajamekanismilla pyritään varmistamaan, että Euroopan päästövähennykset myötävaikuttavat maailmanlaajuiseen päästöjen vähenemiseen sen sijaan, että siirtäisivät hiili-intensiivistä tuotantoa Euroopan ulkopuolelle. Järjestelmän uskotaan kannustavan EU:n ulkopuolista teollisuutta ja kansainvälisiä kumppaneita ryhtymään samansuuntaisiin toimiin. Hiilipäästön hintarasitteen tulee olla sama sekä tuontitavaroille että EU:ssa valmistetuille tuotteille.

Miten hiilirajamekanismi toimii käytännössä?

Vakauden takaamiseksi hiilirajamekanismi otetaan käyttöön asteittain, ja sitä sovelletaan aluksi vain tiettyihin tuotteisiin, joilla on suuri hiilivuotoriski: rauta ja teräs, sementti, lannoite, alumiini ja sähköntuotanto. 

Komission ehdotuksen mukaan siirtymävaiheessa, eli vuosina 2023-2025, maahantuojat ainoastaan raportoivat maahantuomiinsa tuotteisiin sisältyvät hiilipäästöt. Varsinaiset maksut otettaisiin käyttöön vuonna 2026. Kun järjestelmä on kokonaan käytössä, hiilitullien alaisten tuotteiden maahantuojat rekisteröityvät kansalliseen CBAM-rekisteriin, jonka jälkeen ne voivat ostaa CBAM-todistuksia. Todistusten hinta määräytyy EU:n päästöoikeuksien viikoittaisen keskimääräisen huutokauppahinnan (€/tonni hiilidioksidia) mukaan. 

Maahantuoja ilmoittaa vuosittain 31. toukokuuta mennessä edellisenä vuonna maahantuomiensa, hiilitullien alaisten tuotteiden määrät sekä tuotteisiin sisältyneiden kasvihuonepäästöjen määrät. Samalla maahantuoja luovuttaa vastaavan määrään ostamiaan CBAM-todistuksia. Jos maahantuoja voi osoittaa EU:n ulkopuolisen tuottajan antamien tietojen nojalla, että maahantuotujen tuotteiden tuotannosta on jo maksettu vastaavaa päästömaksua EU:n ulkopuolella, tuo määrä voidaan vähentää EU:ssa maksettavasta maksusta. 

Hiilirajamekanismin vaikutukset maahantuojille

Hiilirajamekanismin arvellaan kasvattavan maahantuojien hallinnollisia kustannuksia jo vuodesta 2023 alkaen. Maahantuojien on oltava tietoisia uusista vaatimuksista ja heillä on oltava käytössään asianmukaiset järjestelmät, valvonta ja menettelyt järjestelmän piiriin kuuluvien tuotteiden sisältämien päästöjen ilmoittamiseksi. Lisäksi hiilirajamekanismin on pelätty aiheuttavan kauppapoliittisia vastatoimia, mikä voi johtaa kauppasotiin.

Ota yhteyttä

KPMG avustaa yritystäsi ammattitaidolla kaikissa tulli- ja arvonlisäveroasioissa.