Osana vuosittaista CEO Outlook -tutkimusta, KPMG haastatteli 135 pankkialan johtajaa heidän ajankohtaisista näkemyksistään liittyen talouden ja toimialan kehitykseen. 

Pandemian aiheuttamasta jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta, 88 prosenttia globaalien pankkien johtajista suhtautuu optimistisesti liiketoimintansa kasvunäkymiin. Lisäksi kolme neljästä haastatelluista on luottavaisia pankkialan kasvuun seuraavan kolmen vuoden aikana. Vaikka haastatellut suhtautuvat hyvin optimistisesti liiketoimintansa ja toimialansa kasvunäkymiin, vain 55 prosenttia heistä odottaa maailmantalouden kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana.  

Kasvun strategiat

Haastattelujen mukaan pankkien johtotehtävissä työskentelevät henkilöt pitävät muuttuviin trendeihin sopeutumista ensisijaisen tärkeänä. Johtajat sanovat pyrkivänsä reagoimaan nopeasti markkinamuutoksiin ja erityisesti digitalisaation aiheuttamiin muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä. Vastaajat näkevät, että epäorgaaninen kasvu on avainasemassa kasvutavoitteiden saavuttamisessa ja haastatelluista 56 prosenttia sanoo, että heillä on pyrkimys kasvaa yritysjärjestelyiden avulla.

Kasvun keskeisiksi painopistealueiksi nostettiin uudet teknologiat sekä innovaatiot. Suurin osa (68 prosenttia) haastatelluista aikoo olla mukana toimialan yhteenliittymissä, jotka keskittyvät innovatiivisten teknologioiden kehittämiseen. Samalla he aikovat lisätä investointejaan innovaatioprosesseihin saavuttaakseen organisaationsa pitkän aikavälin tavoitteet. 

Sidosryhmät edellyttävät vastuullisuustoimia

Eri sidosryhmät odottavat yrityksiltä tukea moniin maailmanlaajuisiin ongelmiin ilmastonmuutoksen torjumisesta monimuotoisuuden edistämiseen. Haastatelluista 37 prosenttia sanoo investoivansa yli 10 prosenttia tuotoistaan vastuullisuustoimiin seuraavien kolmen vuoden aikana. Samalla yli puolet pankinjohtajista kokee, että sidosryhmät odottavat yrityksiltä yhä enemmän myös ESG-raportointiin ja läpinäkyvyyteen liittyen.

Tutkimuksen mukaan rahoituspalvelulaitokset haluavat myös sijoittaa vahvasti ihmisiinsä, ja yritykset ovat valmiita investoimaan työntekijöiden osaamisen parantamiseen. Pankinjohtajista 44 prosenttia sanoo panostavansa työntekijöiden digitaalisen osaamisen vahvistamiseen. Johtajat myös kokevat, että osaajien houkutteleminen ja pitäminen on nyt vaikeampaa kuin koskaan ennen, joten he pyrkivät rakentamaan yrityskulttuuria, jossa työntekijät ovat sitoutuneita ja jossa kannustetaan joustaviin työskentelytapoihin. Vastaajista 47 prosenttia sanoo myös, että aikoo keskittyä tulevaisuudessa työntekijöiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Vastuullisuuden integroiminen osaksi liiketoimintaa, uusien teknologisten innovaatioiden käyttöönotto paremman asiakaskokemuksen luomiseksi ja toiminnan tehostamiseksi, sekä panostukset yrityskulttuuriin ja henkilöstöön työntekijöiden houkuttelemiseksi ovat johdon agendalla myös suomalaisissa pankeissa.

Pasi Koivunen
FS Advisory Lead

Kyberturvallisuus suurimpana riskinä

Digitalisaation kiihtyessä ja etätyöskentelyn kasvaessa, kyberturvallisuusriski nimettiin haastatteluissa yrityksien kasvun merkittävimmäksi uhkaksi. Noin puolet pankkien johtajista sanoo keskittyvänsä tulevaisuudessa vahvasti kyberturvallisuusosaamisensa parantamiseen.

Johtajat ovat myös huolissaan veroriskeistä enemmän kuin ennen pandemiaa. Kasvua tapahtui 13 prosenttiyksikköä vuodesta 2020, mikä tekee siitä yhden vuoden 2021 merkittävistä uhkista. Vastaajista kolme neljästä on sitä mieltä, että ehdotettu maailmanlaajuinen vähimmäisverojärjestelmä on merkittävä huolenaihe heidän organisaationsa kasvutavoitteiden kannalta.

Ota yhteyttä