Digitaalisten palveluiden ja sisällön kuluttajansuoja vahvistui vuoden 2022 alusta

Digitaalisia palveluja ja sisältöä tarjoavien elinkeinonharjoittajien virhevastuu laajenee.

Digitaalisia palveluja tarjoavien elinkeinonharjoittajien vastuu laajenee.

  • 1000

Vuonna 2019 EU:ssa hyväksyttiin kaksi uutta kuluttajaoikeudellista direktiiviä, tavarakauppadirektiivi (2019/771/EU) ja digipalveludirektiivi (2019/770/EU). Direktiivit pannaan täytäntöön kuluttajansuojalakiin tehtävillä muutoksilla, jotka astuivat voimaan vuoden 2022 alussa. Kuluttajansuojalain uuden säännökset sääntelevät kuluttajan ja digitaalisia palveluita tai sisältöä tarjoavan elinkeinonharjoittajan välistä sopimussuhdetta, muun muassa virhevastuun osalta. 

Kuluttajansuojalain soveltamisalan piiriin tulee uudenlaisia sopimuksia

Suomessa ei ole aiemmin ollut kuluttajaoikeudellisia erityissäännöksiä digitaalisista palveluista tai sisällöstä vaan aiempi sääntely on koskenut lähinnä tavarakauppaa ja tiettyjä erityispalveluita.

Uusi sääntely kattaa muun muassa tietokoneohjelmia, digitaalisia pelejä ja sähköisiä kirjoja koskevia sopimuksia. Samoin sen soveltamisalaan kuuluvat sellainen digitaalinen sisältö ja palvelut, jotka ovat integroitu laitteistoon siten, että laitteisto ei voisi kunnolla toimia ilman sitä. Tällaisia ovat esimerkiksi älykello ja älypuhelin. 

Tyypillisesti kuluttajaoikeudellisen sääntelyn sovellettavuus on edellyttänyt palvelun maksullisuutta. Lakimuutoksen myötä sääntelyä sovelletaan tietyin edellytyksin myös sopimuksiin, jotka ovat maksuttomia, mutta joiden perusteella kuluttaja luovuttaa henkilötietojaan elinkeinoharjoittajalle. Uudistuksen seurauksena esimerkiksi huomattava osa maksuttomista pilvipalveluista siirtyy kuluttajansuojalain soveltamisalan piiriin. 

Vuoden mittainen virhevastuuaika lisää elinkeinonharjoittajan vastuuta

Lakimuutoksessa säädetään uudenlaisesta yhden vuoden mittaisesta virhevastuuajasta, jonka kuluessa direktiivien soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa ja palveluissa ilmenevän virheen oletetaan olevan elinkeinonharjoittajan vastuulla.

Yhden vuoden aika alkaa kulumaan tuotteiden tai palveluiden luovutushetkestä. Jos kyse on digitaalisia elementtejä sisältävistä tavaroista, luovutuksen katsotaan tapahtuneen vasta, kun myös digitaalinen sisältö tai palvelu on toimitettu ostajalle tai, kestosopimustilanteissa, kun sitä on alettu toimittamaan sopimuksen mukaisesti.

On kuitenkin syytä huomioida, ettei kuluttajansuojalaissa ole asetettu varsinaista ajallista minimi- tai maksimiaikaa virhevastuulle, vaan yhden vuoden säännöksessä kyse on pelkästään virheolettamasta.

Elinkeinonharjoittajan on tietyissä rajatuissa tilanteissa mahdollista kumota virheolettama ja vapautua vastuustaan yhden vuoden aikanakin ilmenevästä virheestä. Toisaalta elinkeinonharjoittaja saattaa joutua virhevastuuseen yhden vuoden jälkeenkin ilmenevästä virheestä, jos tuotteen tai palvelun normaali käyttöikä on tätä aikaa pidempi. 

Lakimuutoksessa säädetään uudenlaisesta yhden vuoden mittaisesta virhevastuuajasta, jonka kuluessa ilmenevän virheen oletetaan olevan elinkeinonharjoittajan vastuulla.

Elinkeinonharjoittajalle digitaalisten palvelujen ja sisällön ominaisuuksia koskeva päivitysvelvoite

Lakimuutoksen myötä myyjälle asetetaan myös uusia aktiivisia velvoitteita, kuten päivitysvelvoite, jonka tarkoituksena on varmistaa, että direktiivien soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ja palvelut pysyvät erityisesti tietoturvaominaisuuksiltaan yleisten vaatimusten mukaisina.

Jos kyse on kertaluonteisesta kaupasta, kuten e-kirjan kaupasta, päivityksiä tulee tarjota kohtuullisen ajan kaupanteon jälkeen. Päivitysvelvoitteen alaisia päivityksiä tulee tarjota maksutta, mutta velvoite rajautuu vain yleisten vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisiin päivityksiin.

Näin ollen laissa ei aseteta esimerkiksi mitään yleistä velvoitetta toimittaa kaupanteon jälkeen laadultaan parempia versioita digitaalisesta palvelusta tai sisällöstä.

Tuotteen ja palvelun on vastattava yleisiä standardeja ja kuluttajien kohtuullisia odotuksia

Sopimuksissa on varmistettava, että muun muassa tuotteen ja palvelun saatavuutta, yhteensopivuutta, turvallisuutta ja toimivuutta koskevat ominaisuudet vastaavat yleisiä standardeja ja kuluttajien kohtuullisia odotuksia.

Lain soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden tulee soveltua niihin käyttötarkoituksiin, joihin kyseisiä tuotteita ja palveluita yleensä käytetään. Mittapuuna tulee käyttää lainsäädännön lisäksi yleisesti hyväksyttyjä käytännesääntöjä ja teknisiä standardeja. 

Yleisluontoiset vastuuvapauslausekkeet eivät ole sallittuja

Edellä kuvattujen palveluiden ja tuotteiden osalta yleisistä vaatimuksista voidaan poiketa vain silloin, jos kuluttajalle annetaan tieto tästä viimeistään sopimuksen tekoajankohtana ja kuluttajan hyväksyy poikkeaman erikseen ja nimenomaisesti.

Lisäksi tällainen poikkeama tulee kuvata riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Erilaiset yleisluonteiset vastuuvapauslausekkeet palvelua tai sisältöä koskevista laatuvaatimuksista, kuten ”sellaisena kuin se on” -lausekkeet eivät ole sallittuja. 

Ota yhteyttä

Avustamme mielellämme kuluttajamyyntiä harjoittavia elinkeinonharjoittajia huomioimaan muuttuneen lain vaikutukset sopimuksiin ja laajemminkin liiketoimintaan. Olethan yhteydessä, mikäli mietit miten kuluttajansuojalain muutokset voivat vaikuttaa liiketoimintaasi.

Julia Ahlfors

Legal Counsel

+358 50 472 7111

Henri Linnankoski

Legal Counsel

+358 50 466 7208