Osana vuosittaista CEO Outlook -tutkimusta, KPMG haastatteli 129 vakuutusalan johtajaa heidän ajankohtaisista näkemyksistään liittyen talouden ja toimialan kehitykseen. Haastattelujen mukaan globaalien vakuutusyhtiöiden johtajien luottamus organisaationsa, toimialansa sekä maailmantalouden kasvunäkymiin on vahvistunut. 

Pandemian aiheuttamasta jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta suurin osa vakuutusjohtajista (93 prosenttia) on luottavaisia organisaationsa kasvunäkymiin, kun vuosi sitten samaan aikaan toteutetussa tutkimuksessa luku oli 88 prosenttia. Haastatelluista myös 84 prosenttia suhtautuu optimistisesti vakuutusalan kasvuun seuraavan kolmen vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan vakuutusjohtajien luottamus talouteen on palannut pandemiaa edeltäneelle tasolle.  

Kasvun strategiat

Vahvemmat maailmantalouden näkymät vaikuttavat siihen, että johtajat ovat valmiita panostamaan kasvuun ja liiketoiminnan muutokseen. Vakuutusjohtajat uskovat, että epäorgaaniset strategiat ovat avainasemassa kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Johtajista 60 prosenttia suunnittelee yrityskauppoja tai fuusiota, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 39 prosenttia.  

Muuttuviin trendeihin sopeutumista pidetään myös tärkeänä. Haastatellut sanovat pyrkivänsä reagoimaan nopeasti markkinamuutoksiin ja erityisesti digitalisaation aiheuttamiin muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä. Vastaajat nostavat kasvun keskeisiksi painopistealueiksi teknologiapäivitykset sekä innovaatiot. Johtajista 68 prosenttia suunnitteleekin lisäävänsä investointeja innovaatioihin kiihtyneen digitalisoinnin vuoksi. 

Pitkän aikavälin kasvun uhkiksi vakuutusjohtajat nostavat sääntelyn ja verotuksen, mutta myös maine-/brändi- sekä kyberturvallisuusriskit nousivat vastauksissa huolenaiheiksi. 

ESG-ohjelmilla taloudellista vaikutusta

Vakuutusjohtajien mukaan kestävän kehityksen ongelmien ratkaiseminen edellyttää vahvaa yhteistyötä yritysten ja sidosryhmien välillä. Erityisesti hallituksilta odotetaan toimia, sillä kolme neljästä (74 prosenttia) vastaajasta on sitä mieltä, että hallituksien tukitoimia tarvitaan, jos kaikkien yritysten nettopäästöt halutaan saada nollaan. 

ESG-tekijöitä eli ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta sekä hyvää hallintotapaa pidetään myös yhtenä liiketoiminnan prioriteettina. Johtajista 40 prosenttia uskoo, että ESG-ohjelmilla on positiivinen vaikutus yrityksen taloudelliseen tulokseen. Samalla vakuutusjohtajat kokevat, että vastuullisuusasioiden huomiotta jättäminen voi vaikuttaa negatiivisesti sekä tulokseen että yleisön ja työntekijöiden käsityksiin yrityksestä. Tulevaisuudessa erityisesti S-kirjain on nousemassa keskiöön, sillä 81 prosenttia vastaajista on siirtämässä ESG-ohjelmansa painopisteen sosiaaliseen osa-alueeseen. 

Työn tulevaisuus hybridimallissa

Työn tulevaisuuden pääpaino on vakuutusjohtajien mukaan joustavuudessa ja hybridityöskentelymallissa. Puolet vastaajista sanoo, että heidän organisaatiossaan useimmat työntekijät työskentelevät etänä vähintään kahtena päivänä viikossa. Haastatelluista vain 19 prosenttia suunnittelee tai on jo pienentänyt fyysisiä toimistotilojaan.

Hybridityöskentelymallin yleistyessä johtajat kokevat työntekijöiden motivoinnin tärkeäksi teemaksi. Vastaajista 44 prosenttia sanoo, että aikoo keskittyä työntekijöiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi vakuutusjohtajista 47 prosenttia uskoo, että suuriin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, rasismiin sekä eriarvoisuuteen on tärkeä puuttua työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseksi.

Ota yhteyttä