ESEF-raportoinnilla tarkoitetaan julkisesti noteerattujen eurooppalaisten yritysten yhtenäistä, sähköistä raportointimuotoa, jota liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä vuositilinpäätösten laadinnassa. Kokosimme ajankohtaisia näkökulmia ja ajatuksia ESEF-raportointiin liittyen kaksiosaiseksi artikkelisarjaksi. Sarjan ensimmäisessä osassa käsittelemme ajankohtaisia asioita ja kokemuksia viime vuoden raportoinnista. Seuraavassa artikkelissa käännetään katse tulevaisuuteen ja esitetään muutama asia pohdiskeltavaksi. 

Ajankohtaista

Viime vuoden tilinpäätöksen raportointi oli Suomessa vapaaehtoista European Single Electronic Format -standardin eli ESEFin mukaisesti, tänä vuonna raportointi on pakollista. Toistaiseksi ESEF-raportin varmentaminen on vapaaehtoista, mutta esimerkiksi Finanssivalvonta suosittelee varmentamista ja useissa maissa varmentaminen on osa lakisääteistä tilintarkastusta. Uskomme varmentamisen parantavan ESEF-raportoinnin laatua.  

Varmentamisen suhteen on hyvä huomioida, että ESEF-varmennuskertomus tulisi liittää varsinaiseen raporttiin samalla tavalla kuin tilintarkastuskertomus. Lakimuutos tähän liittyen on parhaillaan vireillä. ESEF-raportoinnin varmentaminen kannattaa tehdä jo nyt, koska vaatimukset kasvavat lähivuosina. Vuonna 2022 raportointiin tulevat merkittäviksi eli tägättäväksi liitetiedot ja vuoden 2023 raportointiin suurilla listatuilla yrityksillä tulevat todennäköisesti tarkastettavaksi Corporate Sustainability Reporting -direktiivin (CSRD) taksonomian eli luokittelun mukaiset tiedot. Raportointivaatimusten kasvaessa on järkevää aloittaa varmennustoimet ajoissa, jolloin mahdollisten valuvikojen korjaus on yksinkertaisempaa. 

Valmistautuminen ESEF-raportointiin

Euroopan laajuisesti valmistelu on alkanut. Ensimmäiset merkit palveluntarjoajien vasteaikojen hienoisesta pidentymisestä ovat jo näkyvillä. Vaikka viime vuonna opittiin paljon, tulevat tänä vuonna ensimmäistä kertaa raportoivat yhtiöt ruuhkauttamaan palvelutarjonnan, huolimatta siitä, että palveluntarjoajat ovat lisänneet resursseja paikoitellen huomattavastikin. Suosittelemmekin edelleen mahdollisimman nopeaa toimintaa valmistautumisessa vuoden 2021 raportointiin ESEFin mukaisesti.

Koska suosimme etupainotteista lähestymistapaa, olemme aloittaneet varmennukset vuoden 2021 raportoinnin osalta jo elokuun lopussa. Viime vuonna uusi taksonomia eli luokitteluohjeet ESEF-raportointiin julkaistiin vasta marras-joulukuun vaihteessa ja se on mielestämme liian myöhään uuden ohjeistuksen käyttämiseksi saman vuoden raportoinnissa. Jotta ei kuormitettaisi muutenkin kiireistä vuoden vaihteen aikaa, tulisi uusi taksonomia käytännössä julkaista jo alkusyksystä, mikäli sitä halutaan käyttää kuluvan vuoden raportoinnissa. Uutta taksonomiaa ei tosin velvoiteta käyttämään heti, vaan sen käyttöönotolle annetaan siirtymäaika. Siksi suurin osa yrityksistä käyttikin vanhaa taksonomiaa viime vuonna ja uskomme saman toistuvan vuoden 2021 raportoinnin osalta.

ESEF-raportointipaketti toimitetaan pakattuna zip-tiedostona. Nasdaq julkaisi yleisen ohjeistuksen zip-tiedoston nimeämisestä kuluvan vuoden tammikuussa, ja uusi Suomea koskeva ohjeistus julkaistiin äskettäin. EU:n arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomainen (The European Securities and Markets Authority, ESMA) on osaltaan ohjeistanut zip-tiedoston nimeämisen osalta, että tiedoston nimen pitäisi olla muodossa {base}-{date}-{lang}.zip. Tiedämme myös ainakin yhden palveluntarjoajan suosittelevan zip-tiedoston nimen {base}-osassa Legal Entity Identifier eli LEI-tunnuksen käyttämistä. Näkisimme hyväksi käytännöksi, että yhden yrityksen tiedostojen {base}-osa olisi aina sama, kieliversiosta riippumatta, käytettiin siinä sitten LEI-tunnusta, yrityksen nimeä tai nimen lyhennettä. Muutoin saatamme olla tilanteessa, jossa yrityksen raportoinnin eri kieliversioiden zip-tiedostoja käsitelläänkin eri yrityksinä tietovarastoissa. Kieliversiot erotellaan toisistaan kaksikirjaimisella kielitunnuksella (ISO 639-1, pienet kirjaimet). 

Kuka suorittaa ESEF-raportoinnin varmennuksen?

Käytännössä varmennuksen voi tällä hetkellä tehdä kuka tahansa. Mielestämme tilintarkastusyhteisön valinnalla myös varmentajaksi saavutettaisiin useita synergiaetuja. Tilintarkastajan suorittama ESEF-raportin varmennus säästää raportoivan yrityksen työtunteja ja kustannuksia, koska aineisto on jo tilintarkastajalle tuttu eikä asioita ei tarvitse käydä uudestaan läpi varmentajalle. Me olemme tietysti mielellämme avuksenne ESEF-asioissa.

ESEF-raportoinnin varmentamisen muistilista:

  1. Palvelun/ohjelmiston tuottajan kanssa sovittu käyttöönotto, mahdolliset koulutukset ja muut palaverit.
  2. Zip-tiedoston nimi oikein alusta alkaen.
  3. Zip-tiedosto edellisestä vuodesta, mieluiten vuoden 2021 muutoksilla ja 2020-taksonomialla valmiina ja varmennettavana, aikataulut selvät ja resurssit varattu.
  4. Tilinpäätösaikataulussa huomioitu ESEF-raportointi. Aikataulu ja mahdolliset palaverit sovittuna jo nyt.

Kokemuksia ja huomioita

ESEF-raportoinnin teknisen validoinnin kohdalla hämmennystä saattaa aiheuttaa ”warning” ja ”error” -luokittelu. Käytännössä ”warning” on varoitus eikä virhe, toki se voi tarkoittaa myös oikeaa virhettä ESEF-raportointipaketissa. Lähtökohtaisesti ”error” on virhe, jota ei saisi esiintyä raportointipaketin teknisessä validoinnissa. Teknisen validoinnin osalta on myös havaittavissa, että jossain ohjelmistoissa on vielä kehitysmahdollisuuksia. Käytännössä ESEF-raportoija ei itse välttämättä pysty omalla toiminnallaan poistamaan kaikkia teknisen validoinnin varoituksia tai virheitä, miten tähän pitäisi suhtautua? Jatkossa näistä asioista saattaa tulla mielenkiintoisia keskusteluja.

Kuluvan vuoden ESEF-raportoinnin osalta yritykset tulevat olemaan eri lähtötilanteissa riippuen siitä, ovatko raportoineet jo edellisenä vuotena ja onko raportointi ollut kunnossa, vai raportoivatko ESEFin mukaisesti tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Toki palvelun tuottajien ja meidän varmentajien osaaminen ja kokemus ovat lisääntyneet, mikä tasoittaa tilannetta. Vaatimustaso ESEF-raportoinnin laadulle kasvaa tänä vuonna verrattuna viime vuoteen.  Esimerkiksi Finanssivalvonta ei viime vuonna kohdistanut valvontatoimenpiteitä ESEF-raportointiin, mutta tänä vuonna se tulee valvomaan myös ESEF-raportointia. Jo aiemmin ESEFin mukaan raportoineet yritykset saattavat kuitenkin päästä helpommalla, koska heillä on valmiina tägäykset myös tälle vuodelle.

Vaikutukset tilinpäätöksen rakenteeseen?

On ehkä naivia väittää, että ESEF ei vaikuttaisi millään tavalla tilinpäätökseen. Tarkastuslaskelma oman pääoman muutoslaskelman ja laajan tuloslaskelman erien välillä sisältyy ESEF-raporttipaketin tekniseen validointiin. Esimerkiksi pienet muutokset oman pääoman muutoslaskelmassa voivat parantaa teknistä verrattavuutta laajaan tuloslaskelmaan rivitasolla, vaikka se ei säädösten mukaan olisi tarpeellista. Myös tuleva liitetietojen tägääminen saattaa vaikuttaa liitetietojen asetteluun.

ESEF-raportointi kehittyy ja muuttuu, ohjeistus paranee ja käytännöt selkeytyvät. Mikä oli eilen hyväksyttävää, voi tänään olla korjattavaa tai muutettavaa. Hyvä esimerkki taksonomian kehityksestä on vuoden 2021 taksonomialuonnoksessa olevat taseen erittelyjen uudet tägit: ”Tilikauden voitto” ja ”Edellisten tilikausien kertyneet voittovarat”. Yritykset ovat aiemmin tehneet kyseisistä taseen eristä laajennukset tai poistaneet oman pääoman kohdalta tilikauden voiton. Yritykset, jotka esittivät tilikauden voiton taseessa ja tekivät laajennukset, vaihtavat laajennukset ydintaksonomian mukaisiin tägeihin.  Nyt yritysten, jotka poistivat tilikauden voiton omasta pääomasta taseesta, täytyy miettiä lisäävätkö ne tilikauden voiton takaisin oman pääomaan vai jatkavatko esittämällä vain voittovarat. 

Case Norja – helppoa ei ole naapurissakaan

Jos ESEF koetaan vaikeaksi Suomessa, Norjassa sen toteutuksessa on mukana oma mausteensa. Norjahan ei ole EU:n jäsenmaa, joten esimerkiksi taksonomiaa ei ole käännetty norjan kielelle. Tämä tarkoittaa norjalaisille yrityksille valintaa kahden vaihtoehdon väliltä: he käyttävät englanninkielistä taksonomiaa tai kääntävät käyttämänsä tägien nimikkeet norjaksi yrityskohtaisesti. Toki järjestelmät kykenevät auttamaan tässä työssä. Tätä kirjoitettaessa on vielä epäselvää, tuleeko Norjaan viranomaisohjeistusta asian suhteen ja miten he ratkaisevat asian.

Ota yhteyttä

Avustamme mielellämme yritystäsi ESEF-raportointiin liittyvissä asioissa.