Kilpailukieltosopimuksiin liittyvä korvausvelvollisuus alkaa 1.1.2022

Työnantajille syntyy korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksen tekemisestä riippumatta siitä, kuinka pitkästä kilpailunrajoituksesta on kyse.

Työnantajille korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksen pituudesta riippumatta.

Kilpailukieltosopimuksia koskevat lakimuutokset on tänään hyväksytty ja muutokset astuvat voimaan 1.1.2022 lukien. Sääntely muuttuu siten, että työnantajille syntyy korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksen tekemisestä riippumatta siitä, kuinka pitkästä kilpailunrajoituksesta on kyse.

Kilpailukieltosopimukseen liittyvä korvausvelvollisuus ja sopimuksen irtisanomisaika

Kilpailukieltosopimuksesta on jatkossa aina maksettava korvaus, jonka suuruus riippuu työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta. Enintään kuuden kuukauden rajoitusajalta korvausta on maksettava 40 prosenttia työntekijän palkasta vastaavalta ajalta. Mikäli kilpailukielto on yli kuusi kuukautta, korvaus on 60 prosenttia palkasta koko rajoitusajalta. Korvaus on maksettava kilpailukieltosopimuksen mukaiselta rajoitusajalta työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin, esimerkiksi kuukausittain, ellei työsuhteen päättämisen jälkeen toisin sovita 

Työnantajalla on jatkossa oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus työsuhteen aikana olosuhteiden muuttuessa. Tällöin työnantajan tulee noudattaa irtisanomisaikaa, joka on kolmasosa kilpailukieltosopimuksessa sovitusta rajoitusajasta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Näin ollen 12 kuukauden pituisen kilpailukieltosopimuksen irtisanomisaika on vähintään neljä kuukautta ja kuuden kuukauden pituisen kilpailukieltosopimuksen vähintään kaksi kuukautta. Työnantajalla ei ole kuitenkaan oikeutta irtisanoa kilpailukieltosopimusta enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä. Tällöin kilpailukieltosopimukseen ei myöskään liity korvausvelvollisuutta.

Siirtymäaika ja sen hyödyntäminen

Lakimuutos koskee myös vanhoja kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan (1.1.-31.12.2022) jälkeen. Työnantajalle syntyy siten velvollisuus maksaa korvausta myös ennen lakimuutoksen voimaantuloa sovituista kilpailukielloista 1.1.2023 alkaen. Siirtymäaikana työnantajalla on oikeus irtisanoa ennen lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltosopimus ilman irtisanomisaikaa. Työnantajat voivat siten siirtymäaikana varautua lakimuutokseen ja tarvittaessa irtisanoa tarpeettomat kilpailukieltosopimukset.

Yritysten kannattaa hyödyntää siirtymäaika käymällä läpi ennen lakimuutoksen voimaantuloa solmitut kilpailukieltosopimukset ja arvioimalla näiden sopimusten merkitys yrityksen liiketoiminnalle. Korvausvelvollisuus huomioiden yritysten on järkevää irtisanoa siirtymäajan puitteissa sellaiset kilpailukieltosopimukset, joiden voimassa pitäminen ei ole yrityksen liiketoiminnan kannalta tarpeellista. Lisäksi yritysten tulee aiempaa huolellisemmin arvioida tarve 1.1.2022 jälkeen solmittaville uusille kilpailukieltosopimuksille.

Ota yhteyttä

Lisätietoa saat työoikeuden tiimiltämme.