OECD on antanut lausunnon BEPS 2.0 -hankkeeseen liittyen

BEPS -hankkeeseen liittyvä yhteistoimintaryhmä on antanut lausunnon kansainvälisen verojärjestelmän uudistamiseen tähtääväästä hankkeesta.

Lausunto koskee kansainvälisen verojärjestelmän uudistamiseen tähtäävää hankketta.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n jäsenmaiden, G20-maiden sekä muiden osallistujamaiden BEPS-hankkeeseen liittyvä yhteistoimintaryhmä Inclusive Framework (IF) on antanut lausunnon kansainvälisen verojärjestelmän uudistamiseen tähtäävään hankkeeseen liittyen.

Lausunnolla päivitettiin IF:n heinäkuussa vuonna 2021 julkaistua edellistä lausuntoa, jossa jäi ratkaisematta useita euromäärällisiä raja-arvoja kahden pilarin lähestymistavassa. Sopimuksen I-pilarissa kohdistettaisiin vain suurimpien ja tuottavimpien globaalien konsernien voittoja kaavamaisesti eri markkinavaltioihin riippumatta perinteisestä markkinaehtoperiaatteesta tai kiinteän toimipaikan standardista. II-pilarissa sovitaan maailmanlaajuisesta vähimmäisverosta, jolla asetetaan yhteisesti sovittuja rajoja globaalille verokilpailulle. Täytäntöönpanosuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu, että suurimmilta osin molempien pilareiden voimaantulo toteutuu vuonna 2023, ja yksityiskohtaisempia sääntöjä kehitetään jo tulevien kuukausien aikana.

Tulonallokointisäännöksen (I-pilari) soveltamisalaa on rajattu tarkemmin

OECD on jakanut tulonallokaatiosäännökset A- ja B-summiin. A-summa luo uuden verotusoikeuden markkinavaltioihin, joihin jaettaisiin osa konsernin globaaleista tuotoista. Vain suurimmat ja tuottavimmat globaalit konsernit kuuluvat A-summan soveltamisalaan. B-summa on tarkoitettu sujuvoittamaan markkinaehtoperiaatteen soveltamista rutiininomaiseen markkinointi- ja jakelutoimintaan.

A-summan soveltamisalaan kuuluvat globaalit konsernit, joilla on: (1) globaaleja tuloja yli 20 miljardia euroa; ja (2) voittoa ennen veroja yli 10% liikevaihdosta. Globaalin konsernin kynnysarvojen täyttyminen määritetään käyttämällä keskiarvomekanismia.

B-summan soveltamisalaan kuuluvat kaikki markkinointi- ja jakelutoimintaan keskittyneet konsernit. OECD:n linjaukset odotetaan yksinkertaistavan ja sujuvoittavan markkinaehtoperiaatteen soveltamista. Työn odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Globaalia minimiveroa (II-pilari) koskeva sääntelykokonaisuus koostuu kolmesta osasta

OECD:n globaalia minimiveroa koskeva sääntelykokonaisuus kostuu kolmesta osasta. IIR -sääntö (Income Inclusion Rule) määrää ylimääräisen veron konsernin emoyhtiölle, mikäli paikallisen tytäryhtiön veroaste jää liian matalaksi. UTPR-sääntö (Undertaxed Payment Rule) kieltää verovähennykset tai edellyttää vastaavaa oikaisua siltä osin, kun paikallisen tytäryhtiön veroaste jää matalaksi, eivätkä vastaavat tulot kuulu IIR:n piiriin. Kansallisia IIR ja UTPR sääntöjä kutsutaan yhdessä GloBE -säännöiksi (Global Anti-Base Erosion). Sääntelykokonaisuuden kolmas osa, eli verosopimukseen perustuva STTR-sääntö (Subject to Tax Rule) sallii rajoitetun verotuksen lähdevaltiossa tietyille etuyhteysmaksuille, jotka ovat minimiveron alaisia. Kaikki STTR:n perusteella maksetut verot ovat hyvitettäviä GloBE -säännöissä.

II-pilarin sääntöjen keskinäinen ensisijaisuusjärjestys on STTR, IIR ja UTPR. Olettaen, että IF:n jäsenmaat hyväksyvät IIR:n laajalti, UTPR tulee ensisijaisesti sovellettavaksi matalan veroasteen tapauksessa emoyhtiön veroalueella, kun sitä ei IIR erikseen jo sääntele (jotkin valtiot saattavat soveltaa IIR-sääntöä paikallisiin yhtiöihin, mukaan lukien emoyhtiöön). STTR-sääntöä sovelletaan riippumatta IIR-säännön olemassaolosta.

Lausunnossa vahvistetaan, että GloBE -sääntöjä sovelletaan vain globaaleihin konserneihin, joiden liikevaihto ylittää myös CbCr-raportoinnin rajana olevan 750 miljoonan euron kynnysarvon. Valtiot saavat soveltaa IIR-sääntöä myös, vaikkei kynnysarvo täyty, mikäli globaalin konsernin pääkonttori sijaistee valtiossa. Heinäkuun 2021 lausunnosta pysyy muuttumattomana se, että IIR-säännön mukainen ylimääräinen vero perustuu top-down -lähestymistapaan, ja alle 80% osakeomistuksiin sovelletaan jaetun omistuksen sääntöä.

GloBE -säännöt määräävät ylimääräisen veron käyttämällä efektiivisen veron testiä, joka lasketaan veroalueittain hyödyntäen katettujen verojen yleistä määritelmää ja kirjanpidon tuloihin perustuvaa veropohjaa. Jaksotuserot tullaan ratkaisemaan oikaisuilla ja mekanismeilla, joiden yksityiskohdat sovitaan vielä myöhemmin. GloBE-säännön mukainen globaali minimivero määritettiin 15 prosenttiin.

II-pilari odotetaan astuvan voimaan pääsääntöisesti vuonna 2023.

I- ja II-pilarin vaikutusten mallintaminen soveltamisalaan kuuluville yrityksille

Uudet ehdotetut allokaatiosäännökset ja globaalia minimiveroa koskeva sääntelykokonaisuus koostuvat monesta tekijästä ja näiden vaikutus soveltamisalan piiriin kuuluville yrityksille voi olla vaikeasti laskettavissa. 

II-pilarin vaikutusten mallintamisessa on tärkeää huomioida, että IIR-sääntö tarkoittaa väliyhteisölainsäädännön soveltamisalan laajentamista ja UTPR-sääntö vastaa vaikutuksiltaan korkorajoitussäännöksiä laajennettuina kaikkiin lähipiiriyhtiöiden välisiin maksuihin. Jälkimmäisen osalta erona on, että maksujen vähennyskelvottomuus riippuu ainoastaan vastaanottavan yhteisön verotuksen tasosta, ei suoritettavien maksujen määrästä. Erityisen haastavaa mallinnuksessa voi olla eri sääntöjen (BloBE + STTR) yhteisvaikutusten huomioiminen.

OECD:n uusi ohjeteksti on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Asiantuntijamme apunasi

KPMG:n kehittämällä mallinnustyökalun avulla autamme yrityksiä arvioimaan II-pilarin soveltamisalan vaikutuksia yrityksellenne. 

Sakari Siljander

Tax & Legal Senior Manager

+358 50 475 3599 

Jussi Järvinen

Tax & Legal Partner

+358 50 528 9891