Hallituksen esitys siirtohinnoittelusäännösten muuttamisesta

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 188/2021) verotusmenettelystä annetun lain (VML) 31 §:n muuttamisesta.

Valtioneuvosto on antanut HE:n verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä siten, että siirtohinnoitteluoikaisuja voitaisiin kansallisen säännöksen nojalla tehdä OECD:n malliverosopimuksen 9 artiklan ja OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden koko laajuudessa. Esitysluonnos oli aikaisemmin syksyllä lausuntokierroksella ja annettujen kommenttien perusteella lakiehdotuksiin ja perusteluihin on tehty muutoksia, täydennyksiä ja tarkennuksia.

Tarkempi kuvaus ehdotetuista muutoksista on esitelty aikaisemmassa artikkelissamme

Siirtohinnoittelusäännöksiin ehdotetaan muutoksia - KPMG Finland (home.kpmg)

Täsmennyksiä ja tarkennuksia lisätty säännösehdotuksiin sekä esityksen perusteluihin

Lakiehdotuksen liiketoimen määrittämistä koskevan 2 momentin osalta on pyritty täsmentämään erityisesti sen suhdetta 3 momentin mukaiseen liiketoimen sivuuttamiseen tarkentamalla näitä säännöksiä. Sivuuttamista koskevan säännökseen on lisätty maininta sen soveltumisesta poikkeuksellisissa tilanteissa. Toiseksi sivuuttamista koskevan säännöksen sanamuotoa on tarkennettu lisäämällä säännökseen maininta, että korvaavan liiketoimen on oltava mahdollisimman samankaltainen osapuolten välillä toteuttaman sivuutetun liiketoimen kanssa. Tämän lisäksi säännöksestä on jätetty pois maininta kokonaisarviosta, joka lausuntokierroksella herätti huolia siitä, että termi on epämääräinen ja antaa Verohallinnolle liikaa harkintavaltaa.

Liiketoimen määrittämistä koskevan säännöksen ja liiketoimen sivuuttamista koskevan säännöksen sisältöä kuvaavia esimerkkejä on tarkennettu

Useissa lausunnoissa todettiin, että säännösehdotuksissa käytetyt käsitteet ovat epäselviä eivätkä täytä perustuslain asettamia vaatimuksia. Lisäksi joissakin lausunnoissa todettiin säännösehdotusten jättävän Verohallinnon harkintavallan rajat epäselviksi tai jopa kokonaan määrittelemättä. Esitettyjen huomioiden johdosta liiketoimen määrittämistä koskevan säännöksen ja liiketoimen sivuuttamista koskevan säännöksen sisältöä kuvaavia esimerkkejä on tarkennettu ja siten pyritty täsmentämään käytettyjen käsitteiden sisältöä.

Suhdetta veronkiertosäännökseen on täsmennetty

Lausuntopalauteen perusteella esityksessä on myös täsmennetty ehdotuksen suhdetta veronkiertosäännökseen (VML 28 §).  Esityksessä todetaan, että siirtohinnoitteluoikaisusäännöksessä on kyse markkinaehtoperiaatteen ja 9 artiklan mukaisesta oikaisusta, jossa kriittisenä seikkana on vertailu siihen, miten toisiinsa nähden riippumattomat osapuolet toimivat. Sen sijaan veronkiertosäännöksessä keskiössä on arvio siitä, onko toimenpiteeseen ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin.

OECD:n siirtohinnoitteluohjeen päivitysten soveltamisen ajalliseen ulottuvuuteen ei muutoksia

Esityksessä on myös otettu kantaa lausuntojen huomioihin siitä, että esitysluonnoksen perusteluissa oleva OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden ajallista ulottuvuutta koskeva jakso on epäselvä ja antaa käsityksen, että sen olisi tarkoitus muuttaa vallitsevaa oikeustilaa. Esityksessä todetaan, että tarkoitus ei ole ollut ehdottaa muutoksia oikeustilaan, jonka mukaan OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivityksiin sisältyvät täsmennykset voidaan ottaa huomioon verotuksessa päivitystä edeltävinä verovuosina vain, jos ne eivät sisällä perustavanlaatuisia uusia tulkintasuosituksia. Lisäksi lakiedotukseen on lisätty nimenomainen maininta siitä, että säännösehdotuksen 2 ja 3 momenttia sovellettaisiin ensimmäisen kerran 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa.

Soveltuvuutta etuyhteysyritysten ja kiinteän toimipaikan välisiin toimiin on täsmennetty

Esityksessä on myös täsmennetty miten säännösehdotuksia olisi sovellettava etuyhteysyrityksen ja kiinteän toimipaikan välisiin toimiin. Esityksen perusteluihin on lisätty maininta, että kiinteän toimipaikan tuloa voidaan jatkossa oikaista siten, että tulo kohdistetaan markkinaperiaatteen mukaisesti yrityksen eri osille. Tulon kohdistamisessa markkinaehtoperiaatteen mukaisesti yrityksen eri osille arvioidaan nykykäytännön mukaisesti tosiasiallinen sisältö yrityksen eri osien toimintojen, varojen ja riskien perusteella.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja säännösehdotuksen 2 ja 3 momenttia sovellettaisiin siis ensimmäisen kerran 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. 

Yritykset voivat varautua muutoksiin parhaiten dokumentoimalla konsernin sisäiset liiketapahtumat entistäkin huolellisemmin ja varmistamalla markkinaehtoisuuden etukäteen ennakollisilla menettelytavoilla veroriitojen välttämiseksi.

Ota yhteyttä