Lisenssituotot kirjanpidossa ja verotuksessa ja uusi KILA:n lausunto

KILA:n lausunto tullee aikaistamaan veronmaksua monella verovelvollisella.

KILA:n lausunto tullee aikaistamaan veronmaksua monella verovelvollisella.

Lukuisat yritykset ovat tulouttaneet lisenssituotot kirjanpitolautakunnan 2008 lausunnon 1812 mukaisesti.  Ao. lausunto koski ohjelmistoliiketoiminnan suoritekokonaisuutta, joka koostui myyjän toimittamasta ohjelmiston ajallisesti rajoitetusta käyttöoikeudesta sekä ohjelmiston käyttöön liittyvistä oheispalveluista, kuten käyttäjien koulutus, konsultointi sekä ylläpito. Yhdessä ne muodostivat sellaisen palvelukokonaisuuden, josta saadut myyntitulot tuli jaksottaa sopimusajalle.

Lausunnossa katsottiin, että paketoitu palvelukokonaisuus tuloutetaan käytännön syistä tasaerinä sopimuskauden ajalle, ellei kirjanpitovelvollinen osoita, että jokin muu menetelmä kuvaisi paremmin saadun tulon ajallista jakautumista. Käytännössä tällainen jaksotus lykkää ajallisesti luovutetun lisenssin tuloutusta usealle tilikaudelle ja tuloverotuksessa usealle verovuodelle, vaikka itse lisenssin luovutukseen ei enää liittyisi myyjän suoritevelvoitteita.

Lisenssituotot liiketoiminnan itsenäinen komponentti ja tuottojen jaksotus kirjanpidossa

Kirjanpitolautakunta antoi lisenssituottojen jaksottamisesta uuden, tarkentavan lausunnon 2016/2021. Ao. lausunnossaan se totesi, että lisenssin luovutus oli tuloutettavissa itsenäisesti. 

— hakija on täyttänyt lisenssiin liittyvän suoritevelvoitteensa lisenssin luovuttamisella, koska hakijalla ei ole luovuttamaansa lisenssiin myöhempiä velvoitteita; siten lisenssi on suoritteena luovutettu ja siitä saatavat myyntitulot tulee tulouttaa; ja

— lisenssin toimittamiseen liittyvät muut palvelut, kuten huolto, ylläpito ja pilvipalvelut laskutetaan lisenssistä erillisinä suoritteina, ja niistä saatavat myyntituotot tuloutetaan ajan kulumisen perusteella; konsultointityöt tuloutetaan töiden etenemisen perusteella; nämä menettelyt ovat hyvän kirjanpitotavan mukaisia.

Uuden KILA:n lausunnon vaikutukset lisenssituottojen jaksotukseen eri verovuosille

Ohjelmistoliiketoiminnan erilaisten myynnin komponenttien verokäsittely on käytännössä noudattanut hyvän kirjapitotavan mukaista menettelyä. Korkein hallinto-oikeus on jo vuonna 2000 ratkaisussa 2000/1696 vahvistanut KILA 2016/2021 mukaiset tuloutusperiaatteet erikseen ohjelmiston ja ylläpitopalvelun osalta. 

— Ohjelman myyntihinnasta 50 % kohdistui itse ohjelmaan ja 50 % ylläpitopalvelusta syntyviin kustannuksiin. Yhtiö kirjasi ylläpitosopimuksista etukäteen saadut tulot kirjanpidossa tuotoiksi sitä mukaa kuin palvelusuoritetta luovutettiin. 

— Vaikka ylläpitosopimuksista saatu korvaus saatiin etukäteen, tulo muodostui lopulliseksi ja ansaituksi vasta silloin, kun vastaava palvelu oli luovutettu. Maksuihin sovellettiin EVL 19 §:n yleisperiaatetta, jonka mukaan tulo on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu.

Uusi KILA:n lausunto korostaa kunkin kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan itsenäistä arviointia ja sen mukaisia tuloutusratkaisuja. Aiemman lausunnon mukaisen jaksotusperiaatteen valinta on käytännössä lykännyt itsenäisenkin lisenssituottokomponentin tuloverotusta sopimuskaudelle. Moni verovelvollinen lienee siten soveltanut paketoidun palvelukokonaisuuden jaksotusperiaatteita em. KHO 2000/1696 ratkaistusta huolimatta. 

Uusi KILA:n lausunto korostaa liiketoiminnan osakomponenttien itsenäistä tarkastelua. Lausunto tullee aikaistamaan veronmaksua monella verovelvollisella ja vaikutus voi olla yksittäisillä verovelvollisilla suurikin, jos jaksotusratkaisu muutetaan verovuonna 2021.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Seuraamme jatkuvasti verolainsäädännön ja oikeuskäytännön kehitystä ja autamme mielellämme sinua arviomaan niiden vaikutuksia. Olethan yhteydessä, mikäli mietit miten muutokset voivat vaikuttaa liiketoimintaasi.