Järjestöjä koskevia valtionavustuskäytäntöjä yhdenmukaistetaan

Kila ottaa kantaa lausunnossaan.

Kila ottaa kantaa lausunnossaan.

Rahapelitoiminnan tuottojen alenemisen tiedetään järjestökentällä vaikuttavan merkittävästi tulevaisuudessa myönnettäviin valtionavustuksiin. Erilaisia valtionapuja myöntäviä tahoja on Suomessa yli 90 ja näin ollen ohjeet, käytännöt ja raportointivaatimukset ovat hyvin erilaisia. Näistä lähtökohdista on nähty tarpeelliseksi aloittaa rahoitusmallin uudistaminen.

Valtionavustustoiminnan kehitys- ja yhdenmukaistamistyön tehtävä on osoitettu valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toimivalle järjestöjaostolle, joka laatii selvityksen muun muassa siitä, miten rahapelituotoista valtionavustuksia järjestöille myöntävät eri ministeriöt käsittelevät järjestöjen tuloja ja varallisuutta valtionavustusten saannin ehdoissa ja rajoituksissa. Selvityksen tarkoituksena on antaa suositus, joka yhtenäistää tulojen ja varallisuuden käsittelyä keskenään samankaltaisissa tapauksissa. 

Kilan lausunto ei ole ohjaus hyvään kirjanpitotapaan

Järjestöjaos pyysi Kilalta lausuntoa liittyen varsinaiseen toimintaan ja varainhankintaan sekä maksutta saatuihin resursseihin ja vapaaehtoistoimintaan. Kila toteaa, että lautakunnan esittämät kannanotot on tarkoitettu auttamaan järjestöjaostoa ohjeistuksen laatimisessa. Lausuntoa ei ole ymmärrettävä välittömäksi KPL 2:1 §:n mukaisen hyvän kirjanpitotavan ohjaukseksi kirjanpitovelvollisille. 

Keinoja kirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden parantamiseksi

Koska järjestöt eroavat toisistaan sekä toimintansa laadun että laajuuden suhteen, mahdollistaa järjestökaavan mukainen tuloslaskelma hyvin epäyhteneväiset kirjanpitokäytännöt. Tilinpäätösinformaation käyttäjä haluaa ensisijaisesti tietää, mitä, mistä, mihin, miksi ja paljonko eri tuotot ja kulut tilikaudella ovat olleet.  Tilinpäätösinformaation ensisijaisena tavoitteena onkin informaation läpinäkyvyys, eikä se, miten erät on tuloslaskelmassa ryhmitelty.

Kila ehdottaa järjestöjaostoa sisällyttämään ohjeeseensa avustuksen saajalle edellytyksen laatia itselleen kuvaus tulojen ja menojen käsittelystä oman toimintansa tarkoituksen perusteella ja laatia yksityiskohtaiset kirjausohjeet mm. siitä, mitä tuottoja ja kuluja kirjataan varsinaiseen toimintaan, varainhankintaan, sijoitus- ja rahoitustoimintaan sekä liiketoimintaan. Tämän kuvauksen toimittaminen julkisyhteisölle olisi myös avustuksen myöntämisen ehto.

Ohjeistuksessa voitaisiin myös arvioida mahdollisuutta edellyttää avustuksen ehtona toimintakertomuksessa tai liitetietoina esitettäväksi yksityiskohtaisempia avustusten käyttöä koskevia seikkoja, joilla läpinäkyvyyttä saadaan lisättyä sekä laatimisperiaatteisiin kuvaus siitä, mitä eriä tilinpäätöksessä on merkitty tuloslaskelmassa eri ryhmiin.

Kila ehdottaa järjestöjaostolle myös mahdollisuutta edellyttää tilintarkastajan lausuvan avustuksen saajan toimeksiannosta siitä, onko yleisiä avustusehtoja noudatettu sekä mahdollista tarvetta lausua erikseen avustuksen ehtojen toteutumisesta julkisyhteisölle. Usea ministeriö edellyttää jo nyt tilintarkastajan raportoivan avustuksen käytöstä ja ehtojen toteutumisesta lakimääräisestä tilintarkastuksesta erillisenä toimeksiantoja. Kilan ehdotuksen mukaan asia olisi kuitenkin hyvä tuoda esiin myös mahdollisessa järjestöjaoston ohjeessa.

Vastikkeettomasti vastaanotettavan avun seuranta ja raportointi

Toisena asiana lausuntoa pyydettiin vapaaehtoistoiminnan ja muun vastikkeettomasti järjestön vastaanottaman avun seurannan ja raportoinnin ohjeistamiseen. Lautakunnan käsityksenä on, että vastikkeettoman vapaaehtoistyön tai muiden lahjoitusluontoisten toimien seurannasta ei ole yleistä ohjetta tai vakiintunutta käytäntöä. Lautakunnan mielestä estettä ei kuitenkaan ole sille, että julkisyhteisö avustuksen ehtona edellyttäisi esimerkiksi toimintakertomuksen osana annettavaksi tietoa vastikkeettomasti vastaanotetuista suoritteista ja hyödykkeistä.

Yhdistykset eivät ole kirjanpitolain mukaan velvoitettuja laatimaan toimintakertomusta ja usea yhdistys sen jättääkin laatimatta osana tilinpäätöstä. Kilan lausunto Avustusten myöntämiseen järjestöille liittyvistä kysymyksistä on tarkoitettu avuksi järjestöjaostolle sen mahdollisesti laatimaa ohjeistusta varten. Se miten järjestöjaosto ohjeensa laatii ja Kilan mainitsemat asia siihen sisällyttää, jää nähtäväksi.

Valtiovarainministeriön lausuntopyynnön kommenttiaika on päättynyt ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on omissa kommenteissaan todennut, että yksi malli ei sovi kaikille ja yhdenmukaistaminen tulee toteuttaa siten, että siinä otetaan huomioon avustusten myöntämisen tavoitteiden monimuotoisuus ja ominaispiirteet sekä sektorilainsäädäntö. Selvitystyö jatkuu kommenttien pohjalta. Valtionavustusprosessien yhdenmukaistaminen on varmasti kannatettavaa, koska nykyiset erilaiset käytännöt vievät avustuksensaajalta paljon aikaa.

Lisätietoja