Ilmoittajansuojelulain luonnos täyttää direktiivin minimivaatimukset, mutta ilmoittajan oikeussuojassa on puutteita

Asiantuntijamme Antti Aalto on antanut oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon ilmoittajansuojelulain luonnoksesta.

Antti Aallon havaintoja ilmoittajansuojelulain luonnoksesta.

Asiantuntijamme Antti Aalto on antanut oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (ilmoittajansuojelulaki).  Antti on seurannut tiiviisti whistleblowing-direktiivin kehitystä ja auttaa whistleblowing-direktiivin vaatimukset täyttävän ilmoituskanavapalvelun implementoinnissa.

Ehdotettavan lain tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee normin vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin pystytään ennaltaehkäisemään yleiseen etuun kohdistuvia uhkia ja vakavia haittoja. 

Olemme koonneet yhteen muutamia keskeisiä Antti Aallon havaintoja lakiluonnoksesta.

Teknisten ja hallinnollisten järjestelyjen vaatimustason määrittelyssä on keskenään ristiriitaista normistoa

Lakiesitysluonnos ei pyri selventämään ilmoittajansuojelujärjestelmältä (whistleblowing) edellytettäviä ominaisuuksia direktiiviä laajemmin, vaan vaatimustaso on johdettava eri aihealueita koskevasta, osin keskenään ristiriitaisista normeista. Tämä vaikeuttaa vaatimustason hahmottamista, mitä Aallon lausunnossa on pyritty eräiltä osin helpottamaan.

Ilmoittajan oikeussuojan soveltamisalassa esiintyy puutteita

Ehdotetun lain nojalla työnantajan tai siihen rinnastuvan kustannuksella on tarjottava suoja ilmoittajalle. Suoja rajoittuu EU:n kollektiivisiin intresseihin kohdistuviin väärinkäytösepäilyihin ja useiden oikeudellisten kriteerien täyttymiseen.

Sen selvittäminen, tuottaako ilmoitettava epäily suojaa vai ei edellyttäisi työlästä selvitysprosessia. Direktiiviä on eräissä jäsenmaissa tulkittu siten, että kansallisen normin vastaiseksi epäilty teko tai laiminlyönti voidaan hyvässä uskossa ilmoittaa kanavaan ja ilmoittaja nauttisi direktiivissä tarkoitettua suojaa.

Yksityisoikeudellisten yhteisöjen piirissä tapahtuvan toiminnan norminmukaisuuden valvontavelvoitteen aluetta ei ole yhteisölaeissa rajoitettu. Kansalliset yhteisölait asettavat johtohenkilöille näyttötaakan siitä, että toiminnan valvonnassa on noudatettu asianamukaista huolellisuutta (OYL 6:2§, 6:17§, 22:1§, olennaisesti vastaavasti osuuskuntalaki, säätiölaki).  

Kotimaisissa yhteisömuodoissa lakiluonnoksessa tarkoitetun ilmoittajansuojan tarjoamisvelvoite yhteisön hallintoelimen valvontavelvoitteen piiriin kuuluvissa asioissa voidaan siis johtaa kyseistä yhteisöä koskevasta laista.

Hallintoa ei voitane katsoa asianmukaisesti järjestetyksi, mikäli kansallisessa laissa tarkoitettu suoja rajattaisiin yhteisön sisäisellä norminannolla (code of conduct, hallituksen toimiohje) koskemaan vain normeissa mainittuja EU:n ja kansallisia intressejä yhteisön omistajien intressien sijaan kuten luonnoksessa on rajattu. Tällaisella rajauksella yhtiön hallinto viestisi, että se ei ole kiinnostunut saamaan tietoonsa valvontavelvoitteensa piiriin kuuluvia väärinkäytösepäilyjä. 

Direktiivin ilmoittajansuoja on sisällöltään laajempi kuin hallituksen esitysluonnoksessa

Direktiivissä ilmoittajan suojaksi edellytetty vahingonkorvausvelvoitteen laajuus työsuhteessa olevaa ilmoittajaa kohtaan vaikuttaa laajemmalta kuin hallituksen esitysluonnoksessa. Esitysluonnoksessa viitattu työsopimuslain vahingonkorvausvelvoitteen raja ja esitysluonnoksessa tarkoitettu hyvitys eivät näyttäisi kattavan direktiivin johdanto-osassa todettua ja käytännössä ilmennyttä tarvetta väärinkäytösepäilyilmoituksen jälkeen hankkia uusi ammatti ja/tai sijoittautua maantieteellisesti muuhun talous-, lainkäyttö- tai kielialueeseen.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen esitys on ilmoitettu julkaistavan viikolla 39. Ilmoitusprosessin hallinnolle ja tekniselle suojalle asetetut vaatimukset eivät jousta, vaikka ilmoituskanavaan otettaisiin vain ilmoittajansuojelulaissa ja -direktiivissä vaadittuja oikeudenaloja koskevat ilmoitukset.

Mahdollisuuksia on muuhunkin, sillä soveltamisalaltaan rajaamaton ilmoitusjärjestelmä välittää tietoa, joka muutoin voisi jäädä huomaamatta.  Ilmoitusjärjestelmän kautta johto saa tietoa riskeistä, jotka sen olisi osakeyhtiölain perusteella tunnettava ja hallinnoitava.

Tulemme seuraamaan tarkasti, miten esityksessä on otettu huomioon yllä esitetyt seikat. Autamme  arvioimaan lainsäädännön vaikutuksia organisaatiosi ja olemme tukenasi uusien prosessien rakentamisessa.

Olemme implementoineet asiakkaillemme kymmeniä ilmoitusjärjestelmiä, joita hallinnoimme asiakkaan lukuun ja käytännön kokemuksemme auttaa ongelmien ratkaisemisessa.  

Ota yhteyttä

Antti Aalto

Legal compliance

+358 40 532 2143

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Hannu Huikuri

Legal counsel

+358 50 476 4808

etunimi.sukunimi@kpmg.fi