Työryhmä selvitti institutionaalisten sijoittajien osinkojen lähdeveroa sekä veropohjan tiivistämistä

Työryhmäraportissa selvitettiin verovapaiden sijoittajien Suomesta saamille osingoille mahdollisesti säädettävää 5 %:n lähdeveroa.

Raportissa selvitettiin osingoille mahdollisesti säädettävää 5 %:n lähdeveroa.

Valtiovarainministeriön julkaisema työryhmäraportti perustui hallitusohjelmaan ja sen tavoitteena oli arvioida, olisiko veropohjan tiivistämiseksi perusteltua säätää rahastoille ja muille osinkoveroista vapautetuille kotimaisille ja ulkomaisille yhteisöille 5 %:n lähdevero Suomesta saatuihin osinkoihin. Lisäksi työryhmä selvitti mahdollisuuksia verottaa ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen Suomeen kohdistuvista kiinteistösijoituksista saatuja tuloja.

Lähdevero ei perusteltu

Työryhmän mukaan ei ole perusteltua säätää verovapaiden sijoittajien osingoille 5 %:n lähdeveroa, vaan vero voisi vaikuttaa negatiivisesti Suomen houkuttelevuuteen sijoituskohteena. Vero tekisi myös nykyisestä osinkoverojärjestelmästämme entistä monimutkaisemman ja sen vaikutukset kohdistuisivat enemmän kotimaisiin kuin ulkomaisiin toimijoihin.

Selvitys erikoissijoitusrahastojen verokohtelun eriyttämisestä muista rahastoista

Sen sijaan työryhmä kannattaa tarkempaa selvitystä siitä, voitaisiinko kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verokohtelu eriyttää muista rahastoista esimerkiksi niin sanotulla läpivirtausmallilla, jossa sijoittajaa verotettaisiin rahaston saamasta tulosta, kuin rahastoa ei välissä olisi ollenkaan. Tällainen voisi olla mahdollista esimerkiksi sellaisten erikoissijoitusrahastojen osalta, joilla on vain muutamia sijoittajia.

Vaihtoehtoisena keinona läpivirtausmallille työryhmä esittää verovapauden poistamista kiinteistöomaisuuteen sijoittavilta erikoissijoitusrahastoilta. Asiaan liittyy kuitenkin paljon avoimia kysymyksiä sekä Euroopan unionin tuomioistuimessa parhaillaan vireillä oleva, kiinteistörahastoa koskeva ennakkoratkaisupyyntö.

Tuloverolain muutokset mahdollistaisivat aiempaa laajemman verosopimusten mukaisen verotusoikeuden

Selkeimmät mahdollisuudet veropohjan tiivistämiseen liittyvät kuitenkin välillisiin kiinteistösijoitusrakenteisiin, joissa kansallinen verolainsäädäntömme ei mahdollista Suomen verotusoikeuden käyttämistä ulkomaalaisen saaman tulon osalta, vaikka solmimamme verosopimukset antaisivat tähän oikeuden.

Työryhmä katsoo, että tuloverolakiin voitaisiin tehdä tarvittavat muutokset, jotta Suomelle mahdollistettaisiin aikaisempaa laajempi verosopimusten mukainen verotusoikeus. Muutos voisi kattaa myös ulkomaisen kiinteistöholdingyhtiön luovutukset, sekä kiinteistöihin sijoittavan kommandiittiyhtiön tai erikoissijoitusrahaston osuuksien luovutukset. Lisäksi Suomen verotusoikeutta voitaisiin laajentaa niin sanotun juoksevan kiinteistötulon verotuksen osalta.

Mitä seuraavaksi?

Etenkin osinkoja koskeva uusi lähdevero on poliittisesti vaikea asia. Se vaikuttaisi etenkin kotimaisiin verovapaisiin toimijoihin, kun taas verosopimukset estäisivät usein veron perimisen ulkomaisilta toimijoilta. 

Lopullinen päätös lähdeverosta tehtäneen syksyn budjettiriihessä. Uusi lähdevero sekä kiinteistösijoitusten verotuksen muutokset voisivat tulla voimaan jo vuoteen 2022 mennessä. Sijoitusrahastojen verotuksen muutokset edellyttävät kuitenkin laajempaa jatkoselvittämistä.

Lisätietoja

Ota yhteyttä

Seuraamme jatkuvasti verolainsäädännön ja oikeuskäytännön kehitystä ja autamme mielellämme sinua arviomaan niiden vaikutuksia. Olethan yhteydessä, mikäli mietit miten muutokset voivat vaikuttaa liiketoimintaasi.