EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu SICAV-rahaston tuotonjaon verotuksesta Suomessa

Ratkaisu on merkityksellinen sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhtiömuotoisiin rahastoihin sijoituksia tekeville suomalaisille.

Lue lisää, jos sijoitat sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhtiömuotoisiin rahastoihin.

Johdanto

EU-tuomioistuin antoi 29.4.2021 ennakkoratkaisun asiassa C-480/19 E v. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, jossa KPMG avusti verovelvollista ja toimi tämän asiamiehenä.

Ratkaisun mukaan Luxemburgissa perustetun yhtiömuotoisen SICAV-rahaston tuotonjakoa ei voida verottaa suomalaisen luonnollisen henkilön verotuksessa ankarammin kuin suomalaisen sijoitusrahaston tuotonjakoa, kun otetaan huomioon pääomien vapaa liikkuvuus EU:ssa. 

SICAV-rahasto oli sijoitusrahastodirektiivin mukainen yhteissijoitusyritys ja harjoitti siten vastaavanlaista toimintaa kuin suomalaiset sijoitusrahastot. Yhtiömuotoiset rahastot ovat yleisiä muissa EU-valtioissa, ja myös suomalaiset yksityishenkilöt voivat sijoittaa niihin.

Ratkaisu onkin merkityksellinen sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhtiömuotoisiin rahastoihin sijoituksia tekevien suomalaisten luonnollisten henkilöiden kannalta. 

Ratkaisun tarkempi sisältö

Asian tulkinnanvaraisuus johtui siitä, että Suomen sijoitusrahastolainsäädäntö ei tunne yhtiömuotoisia vaihtuvapääomaista rahastoja, vaan suomalaiset sijoitusrahastot ovat sopimusperusteisia rahastoja.

Verotuksessa SICAV-rahaston jakamaa tuottoa on pidetty Suomessa osinkotulona, joka on veronalaista ansiotuloa suomalaiselle luonnolliselle henkilölle. Ansiotuloon kohdistuu progressiivinen verotus, kun taas suomalaisten sijoitusrahastojen jakamaa tuottoa verotetaan pääomatulona 30/34 %:n verokannalla.

EU-tuomioistuin katsoi pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen olevan esteenä Suomen verotuskäytännölle, jossa Suomessa asuvan luonnollisen henkilön saamaa tuotonjakoa toiseen EU-jäsenvaltioon sijoittautuneesta yhtiömuotoisesta rahastosta ei rinnastettu suomalaisten sijoitusrahastojen maksamiin tuottoihin rahastojen erilaisen oikeudellisen muodon vuoksi.

Erilaiselle verokohtelulle ei myöskään ollut esitetty oikeuttamisperustetta. Näin ollen SICAV-rahaston tuotonjakoa tulee verottaa suomalaisen luonnollisen henkilön pääomatulona, kuten suomalaisten sijoitusrahastojen tuotonjakoa.

Korkein hallinto-oikeus antaa asiassa lopullisen päätöksensä saatuaan EU-tuomioituimen ennakkoratkaisun. 

Ratkaisun mukaan Luxemburgissa perustetun yhtiömuotoisen SICAV-rahaston tuotonjakoa ei voida verottaa suomalaisen luonnollisen henkilön verotuksessa ankarammin kuin suomalaisen sijoitusrahaston tuotonjakoa, kun otetaan huomioon pääomien vapaa liikkuvuus EU:ssa.

Ratkaisun merkitys

Ennakkoratkaisu koski suomalaisen luonnollisen henkilön SICAV-rahastosta saaman tuotonjaon verotusta, eikä se suoraan koskenut esimerkiksi SICAV-rahaston lähdeverotusta Suomessa.

Olisi kuitenkin johdonmukaista ja perusteltua, että kysymys SICAV-rahaston ja sijoitusrahaston vertailukelpoisuudesta ratkaistaisiin samalla tavalla myös, kun on kysymys SICAV-rahaston lähdeverotuksesta ja verovapaudesta Suomessa.

Helsingin hallinto-oikeus on myös esittänyt ennakkoratkaisupyynnön EU-tuomioistuimelle koskien ranskalaisen SICAV-rahaston Suomesta saaman kiinteistötulon verotusta.

Tässä asiassa annettava ratkaisu selkeyttänee lopullisesti ulkomaisten yhtiömuotoisten rahastojen aseman Suomesta saadun tulon verotuksessa. 

Asiantuntijamme apunasi

Tarjoamme neuvontapalveluita koskien erimuotoisten rahastojen ja niiden sijoittajien verotusta Suomessa ja muissa valtioissa.

Aki Kokko

+358 45 155 7735

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Pauliina Laine

+358 40 750 6662

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Laura Toivonen

+358 40 706 8075

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Kristiina Äimä

+358 40 839 9142

etunimi.sukunimi@kpmg.fi