EUT on antanut yleishyödyllisiä toimijoita koskevan ALV-päätöksen

Yleishyödyllinen yhteisö voi tulla alv-velvolliseksi myös pelkästään ostojensa takia.

Yleishyödyllinen yhteisö voi tulla alv-velvolliseksi myös pelkästään ostojensa takia.

  • 1000

EUT:in tuomio muistuttaa yleishyödyllisten toimijoiden verotuksellisen aseman selvittämisen tärkeydestä. Myös yleishyödyllinen yhteisö saattaa joutua rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi ulkomaisiin ostoihinsa liittyen, vaikka sen tekemät ostot eivät liittyisi yhteisön arvonlisäverolliseen myyntiin.

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut tuomion asiassa C 459/19 (Wellcome Trust Ltd), jossa oli kysymys lääketieteellisiä tutkimusavustuksia jakavan hyväntekeväisyystrustin edunvalvojan Wellcome Trust Ltd:n hankintojen arvonlisäverosta. 

Ulkomaista sijoitustoimintaa pidettiin arvonlisäverotuksen ulkopuolisena toimintana

Wellcome Trust Ltd sai tuloja sijoitustoiminnasta, minkä lisäksi se harjoitti pienimuotoisempaa toimintaa, kuten kiinteistöjen myyntiä, ravintolapalvelua ja kiinteistöjen vuokrausta. Tämän pienimuotoisen liiketoiminnan osalta se oli rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi.

Sijoitustulot, joista suurin osa myönnetyistä avustuksista rahoitettiin, kertyivät kuitenkin pääosin ulkomaisista sijoituksista. Sijoitustoimintaa varten WTL oli hankkinut varainhoitopalveluita EU-maista sekä EU:n ulkopuolella toimivilta varainhoitajilta.

WTL:ltä evättiin oikeus saada palautetuksi ostoihin sisältyvä arvonlisävero kaikkien niiden varainhoitopalveluista aiheutuneiden kustannusten osalta, jotka liittyivät sen unionin ulkopuolisiin sijoituksiin, koska sijoitustoimintaa pidettiin kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolisena toimintana.

Millainen toiminta katsotaan verovelvolliseksi?

Arvonlisäverodirektiivin palvelujen suorituspaikkaa koskevien sääntöjen mukaan toimijoita, jotka harjoittavat arvonlisäverotuksen soveltamisalaan kuuluvien myyntien (verollisten tai verottomaksi erikseen säädettyjen) lisäksi myös muuta kuin arvonlisäverotuksen piiriin kuuluvaa toimintaa, on kohdeltava verovelvollisina kaikkien niille suoritettujen palvelujen osalta ja palveluhankintojen suorituspaikka määräytyy tällöin Suomessa AVL 65 §:n mukaisesti.

Samoin toimijoita, jotka ovat arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröityjä ei-verovelvollisia oikeushenkilöitä, on pidettävä verovelvollisina. Tämä ei kuitenkaan koske palvelujen suorituksia, joita verovelvollinen vastaanottaa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä tai henkilöstönsä henkilökohtaiseen käyttöön, joten vain tällöin palveluhankintoihin voidaan soveltaa muille kuin elinkeinonharjoittajille myytävien palveluiden suorituspaikkaa koskevia säännöksiä (Suomen AVL:n 66 §:ää).

Verovelvollisuus voi syntyä myös muun toiminnan kuin varsinaisen liiketoiminnan osalta

EUT ei hyväksynyt WTL:n näkemystä, että se oli hankkinut kyseiset palvelut ”verovelvollisena, joka ei toiminut tässä ominaisuudessaan”. EUT täsmentää, että arvonlisäverodirektiivin 44 artiklaa (= AVL 65 §) sovelletaan myös, jos verovelvollinen toimii verovelvollisen (= AVL:n mukaan elinkeinonharjoittajan) ominaisuudessa muun kuin liiketoimintansa osalta, kunhan myös kyseistä toimintaa harjoitetaan ammattimaisesti.

WTL:n kyseinen muu kuin liiketoiminta ei ollut yksityistä toimintaa, sillä WTL:n tilannetta ei voitu rinnastaa sellaisten yhteisöjen tilanteeseen, jotka hankkivat palveluja yksinomaan henkilöstönsä yksityisiin tarpeisiin. Erotuksena edellä mainittuihin yhteisöihin, WTL kuului verovelvollisena yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään.

Mitä tämä tarkoittaa suomalaisille yleishyödyllisille yhteisöille?

EUT:n kannanotto vahvistaa Verohallinnon ohjeessaan ”Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus” esittämän kannan, jonka mukaan ”Yleishyödyllisiä yhdistyksiä pidetään palvelukaupan säännöksissä tarkoitettuina elinkeinonharjoittajana silloin, kun ne vastiketta vastaan myyvät tavaroita tai palveluja, vaikka niiden toiminta olisi arvonlisäverotonta.”

Siten myös esimerkiksi yleishyödyllinen yhteisö, jolla on ainoastaan sellaisia myyntituloja, joita ei katsota elinkeinotuloiksi ja joita ei näin ollen myöskään pidetä arvonlisäverollisina myynteinä, voi joutua arvonlisäverovelvolliseksi AVL 9 §:n mukaisen ns. käännetyn verovelvollisuuden perusteella, jos se hankkii palveluita ulkomaisilta palveluiden myyjiltä.

Yleishyödyllinen yhteisö voi tulla alv-velvolliseksi myös pelkästään ostojensa takia.

Lisätietoja

Mika Kallio

+358 20 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Miia Kajava

+358 20 760 3279

etunimi.sukunimi@kpmg.fi