Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen

Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen

Väliaikaisen lain voimassaoloa jatkettiin viime syksynä. Laissa mainittuja järjestelyjä voidaan väliaikaisen lain nojalla hyödyntää viimeistään 30.6.2021 pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

1000

Lisätietoja

Johanna Fagervik

Legal Counsel

KPMG Suomi

Sähköposti

Yhdistyslain uudistuksessa vuonna 2010 lakiin otettiin määräykset etäosallistumisesta yhdistykseen päätöksentekoon. Tavoitteena oli näin parantaa yhdistyksen jäsenten vaikutusmahdollisuuksia, sallimalla osallistuminen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tai ennen kokousta (ennakko-osallistuminen). Jos yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen, etäosallistuminen voidaan sallia vain kokouksen aikana. Etäosallistumisesta on yhdistyslain mukaan määrättävä yhdistyksen säännöissä. Samoin yksityisen henkilön äänioikeuden käyttäminen asiamiehen välityksellä vaatii yhdistyslain mukaan sääntömääräyksen.

Yhdistysten päätöksenteon häiriöttömyyden ja turvallisuuden turvaamiseksi koronaepidemian aikana, säädettiin viime keväällä kuitenkin väliaikainen laki, joka antoi yhdistyksen hallitukselle mahdollisuuden sallia etäosallistuminen yhdistyksen tai valtuuston kokoukseen, äänioikeuden käyttämisen asiamiehen välityksellä ja mahdollisuuden vaatia ennakkoilmoittautumista kokoukseen, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä. Pandemian jatkuessa väliaikaisen lain voimassaoloa jatkettiin viime syksynä, ja mainittuja järjestelyjä voidaan väliaikaisen lain nojalla hyödyntää viimeistään 30.6.2021 pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. On hyvä huomata, että voimassa olevan väliaikaisen lain nojalla kokouksia ei saa kuitenkaan myöhentää sääntöjen määräämästä ajasta, kuten viime keväällä voimassa oleva väliaikainen laki mahdollisti. 

Etäkokoustamisessa huomioitava

Etäkokousta on syytä suunnitella ja valmistella huolellisesti etukäteen. Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava kutsussa yhdistyksen kokoukseen. On riittävää, että kutsussa on etäosallistumismahdollisuudesta vain yleinen maininta, kunhan tarkemmat tiedot osallistumisesta ovat esimerkiksi saatavissa kutsussa osoitetulla tavalla. Mikäli mahdollistetaan asiamiehen käyttäminen, siitäkin on mainittava kutsussa. Hyvä käytäntö voi silloin olla tarjota valmis valtakirjapohja täytettäväksi.

Yhdistyslain mukaan edellytys etäosallistumiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Edellytyksenä etäosallistumiseen ei siten ole se, että nämä asiat voidaan täydellisellä varmuudella selvittää. On hyvä etukäteen selkeästi viestiä kokouksen toimintatavat, eli miten kokous toteutetaan käytännössä, sekä se, miten mahdollisesti tarjotaan teknistä tukea jäsenille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet etäyhteyksiä. Päätöksentekotapaan on syytä kiinnittää huomiota, ja on hyvä huomioida, että kokouksessa tehtyjen päätösten pätevyyteen voi vaikuttaa se, miten etäosallistumista varten käyttöön otetut yhteydet ja muut tekniset ratkaisut käytännössä toimivat. 

Mahdollisia muutoksia yhdistyslain etäkokousmääräyksiin?

Useissa yhdistyksissä harkitaan etäkokoustamista mahdollistavien määräysten ottamista sääntöihin. On hyvä huomata, että Oikeusministeriö on 15.2.2021 julkaissut luonnoksen hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamiseksi. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa esityksessä muun muassa, että yhdistysten kokouksiin osallistumista etänä helpotetaan ja sallitaan kokouksen järjestäminen kokonaan verkossa. Yhdistyslain 17 §:n ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhdistyksen säännöissä voitaisiin määrätä, että yhdistyksen kokous on järjestettävä tai voidaan järjestää kokonaan ajantasaisesti teknisen apuvälineen avulla ilman kokouspaikkaa (verkkokokous). Yhdistyksen kokous voisi sääntöjä muuttamatta päättää tai valtuuttaa hallituksen päättämään verkkokokouksen järjestämisestä päätöksellä, johon sovelletaan sääntöjen muuttamista koskevia vaatimuksia enemmistöstä ja kokouskutsusta. Edellytyksenä verkkokokouksen järjestämiselle olisi, että osallistumisoikeus, ääntenlaskennan oikeellisuus, puhe- ja äänioikeuden käyttäminen sekä muut jäsenen oikeudet voidaan toteuttaa fyysistä yhdistyksen kokousta vastaavalla tavalla. Lisäksi työryhmän ehdotuksen mukaan yhdistyksen säännöissä voitaisiin määrätä, kuten nytkin, että kokoukseen voidaan säännöissä mainituilla edellytyksillä osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Ehdotuksen mukaan hallitus tai yhdistyksen kokous voisi myös päättää tällaisesta etäosallistumisesta, jollei säännöissä ole määrätty toisin. Jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen, tällainen osallistumisoikeus voisi kuitenkin olla vain kokouksen aikana.

Julkaisussa ehdotuksessa ehdotetaan lisäksi, että nyt voimassa olevaa etäosallistumisen sallivan väliaikaisen lain voimassaoloa jatkettaisiin kesäkuun 2022 loppuun asti, jolloin pysyvä yhdistyslain muutos voisi tulla voimaan. 

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö