Paluu normaaliin on vielä kaukana

Maailman vaikutusvaltaisimpien yritysten toimitusjohtajat hahmottelevat, miltä ”uusi todellisuus” pandemian jälkeen näyttää. KPMG:n CEO Outlook Pulse Survey -tutkimuksen mukaan lähes puolet (45 %) kansainvälisistä johtajista ennakoi paluun normaaliin liiketoimintaan tapahtuvan vasta jossain vaiheessa vuotta 2022. 

Viimevuotinen CEO Outlook -tutkimuksemme tavoitti toimitusjohtajat keskellä kriisiä, jolloin he keskittyivät vakauttamaan liiketoimintaansa. Tämänvuotinen, helmi- ja maaliskuussa suoritettu haastattelututkimuksemme kertoo, että tilanne on nyt stabiilimpi. Toimitusjohtajilla on selkeämpi toimintastrategia lyhyelle ja keskipitkälle aikavälille.

Haastattelimme 500 toimitusjohtajaa 11 avainmarkkina-alueella ja 2021 CEO Outlook Pulse Survey -tutkimuksemme tarjoaakin hyvin ajankohtaisen tilannekatsauksen johtajien näkemyksiin liiketoiminnan kasvun jatkumisesta, rokotteiden jakelusta, suurimmista liiketoimintariskeistä sekä liiketoiminnan digitaalisen kehityksen prioriteeteista lähitulevaisuudessa.

Paluu ”normaaliin” tapahtuu vuonna 2022

Strategiat paluusta ”normaaliin” ovat nyt toimitusjohtajien prioriteettina. Vain kolmasosa haastatelluista (31 %) ennakoi, että paluu normaaliin tapahtuisi tänä vuonna, lähes puolet (45 %) odottaa sen tapahtuvan vuonna 2022. Merkityksellistä on, että 24 % johtajista sanoo liiketoimintansa muuttuneen pysyvästi.

31 % odottaa paluuta normaaliin tänä vuonna

45 % näkee paluun normaaliin vuoden 2022 aikana

24 % arvioi liiketoiminnan muuttuneen pysyvästi

Source: KPMG 2021 CEO Outlook Pulse

Vaikka monet muutkin asiat vaikuttavat toimitusjohtajien ennusteisiin, rokotteiden jakelun vauhti on merkittävä ennusteita muokkaava tekijä. Yli puolet (55 %) johtajista on huolestunut, saavatko kaikki hänen yrityksensä työntekijät koronarokotetteen. Rokotteiden saatavuudella voi olla merkittäviä haittavaikutuksia liiketoiminnan tai tiettyjen markkina-alueiden kilpailukyvylle.

Lähes kaksi kolmasosaa (61 %) yrityksistä aikoo odottaa, että rokotuskattavuus toiminta-alueella on riittävä, ennen kuin kutsuu henkilöstön takaisin toimistolle. Kolme neljäsosaa (76 %) yrityksistä aikoo myös odottaa, että valtiovalta rohkaisee yrityksiä palaamaan normaalitoimintaan. Vain 5 % aikoo odottaa kilpailijoidensa tai vastaavien toimijoiden päätöksiä, ennen kuin päättää omistaan. Merkittävä enemmistö (90 %) toimitusjohtajista aikoo pyytää henkilöstöään ilmoittamaan, kun he ovat saaneet rokotteen. Tämä auttaa organisaatioita suunnittelemaan tarvittavia suojaustoimenpiteitä henkilöstölleen. 

Kolmasosa (34 %) globaaleista johtajista on huolissaan harhaanjohtavasta informaatiosta koronavirusrokotteiden turvallisuuteen liittyen sekä sen aiheuttamasta haluttomuudesta ottaa rokotetta.

”Uuden todellisuuden” sääntöjä määritellään turvallisuus edellä

Henkilöstön turvallisuus on päällimmäinen teema toimitusjohtajien suunnitellessa toimintaansa uudessa liiketoimintaympäristössä.  Viidesosa yrityksistä (21 %) aikoo esimerkiksi pyytää asiakkaita ja muita yrityksen tiloissa vierailevia sidosryhmien edustajia kertomaan, onko heidät rokotettu. Työhön liittyvään matkustamiseenkin suhtaudutaan varovasti, sillä 26 % vastaajista aikoo vähentää kansainvälistä matkustusta, kunnes pandemia on ohi.

Johtajat suhtautuvat harkitsevasti työn tulevaisuuden kannalta merkityksellisiin teemoihin, kuten toimistotilojen vähentämiseen ja etätyöjärjestelyihin. Esimerkiksi vain 17 % aikoo vähentää yrityksensä toimistotilaa, vaikka vielä viime elokuussa jopa 69 % vastaajista aikoi tehdä niin. Lisäksi vain 30 % näkee enemmistön työntekijöistään työskentelevän jatkossa hybridimallin mukaisesti etänä 2-3 päivää viikossa.

Yritykset keskittyvät kehittämään työvälineitä, -tiloja sekä palvelutapaansa. Jopa 61 % vastaajista kertoo aikovansa jatkaa digitaalisten yhteistyö- ja viestintätyökalujen kehittämistä. Yli puolet (57 %) suunnittelee jatkossa hoitavansa asiakaspalvelua ja tiedusteluja pääosin virtuaalialustojen, kuten chatbottien, internetin ja sosiaalisen median kautta.

Pandemian aikana tietoisuus henkilöstön stressistä ja sosiaalisista haasteista on lisääntynyt. Tutkimuksen mukaan 50 % yrityksistä aikookin lisätä HR-resurssejaan parantaakseen työntekijöiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden hallintaa.

Luottamus on kasvanut, huolimatta muuttuneista riskiarvioista

Tutkimustuloksista piirtyy sekalainen kuva. Toimitusjohtajien luottamus yritykseensä, toimialaansa ja maahansa seuraavan kolmen vuoden aikana on hieman kasvanut viime vuoden tuloksiin verrattuna. Lisääntynyttä luottamusta selittää varmasti koronavirusrokotteiden mukanaan tuoma positiivinen momentum, mutta jatkuvilla rajoitustoimilla on ollut negatiivinen vaikutus globaaliin talouskasvuun. Toimitusjohtajien luottamus globaaliin talouteen onkin alimmillaan sitten vuoden 2017.

Nämä ajatukset heijastuivatkin selvästi, kun vastaajia pyydettiin määrittelemään suurimmat riskit yritysten kasvulle seuraavan kolmen vuoden aikana. Kyberuhka nousi riskeistä suurimmaksi, nousu viime elokuun tutkimuksen viidenneltä sijalta on dramaattinen. Muut selvät nousijat ovat sääntelyn ja verotuksen riskit, jotka kirivät kakkospaikalle tasatuloksella sekä kolmanneksi viime vuoden kahdeksannelta sijalta noussut tuotantoketjujen riski.

Mikä seuraavista riskeistä on merkittävin uhka organisaatiosi kasvulle seuraavan kolmen vuoden aikana?

2021 Pulse (helmikuu – maaliskuu 2021)

2020 COVID-19 Pulse (heinäkuu – elokuu 2020)

Source: KPMG 2021 CEO Outlook Pulse

Tänä vuonna järjestettävän YK:n COP26-ilmastokokouksen ja Yhdysvaltain äskettäisen Pariisin ilmastosopimukseen takaisin liittymisen hengessä lähes puolet (49 %) toimitusjohtajista aikoo ottaa käyttöön tiukempia rajoituksia ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan (ESG-tekijöihin) liittyen. Lähes kaikki (96 %) kansainväliset toimitusjohtajat aikovat painottaa ESG-ohjelmissa sosiaalisen vastuun osuutta.

Kyberturvallisuus ja digitaalinen asiakaskokemus tärkeitä erottautumistekijöitä

Vaikka pandemia pakotti yritykset muuttamaan toimintasuunnitelmiaan radikaalistikin, johtajien usko digitalisaatioon on vain vahvistunut. Itse asiassa, kriisitilanteen normalisoituessa, toimitusjohtajat ovat pystyneet keskittymään kyberturvallisuusasioihin ja digitaalisen asiakaskokemuksensa avulla erottautumiseen.

Kolme neljäsosaa (74 %) johtajista kertoo toimintojensa digitalisoitumisen ja seuraavan sukupolven toimintamallin kehittämisen vauhdin kiihtyneen useilla kuukausilla. Vielä elokuussa 2020 näin ajatteli 50 % vastaajista. Uusien digitaalisten toimintamallien ja tulonlähteiden kehittäminen on vauhdittunut merkittävällä enemmistöllä vastanneista yrityksistä (69 %). 

Tänä vuonna toimitusjohtajat suunnittelevat tutkimuksen mukaan investoivansa viime vuotta enemmän digitaalisiin teknologioihin. Heistä 52 % priorisoi tietoturvatoimia, 50 % keskittyy asiakaslähtöisiin teknologioihin ja 49 % digitaaliseen viestintäteknologiaan, kuten videoneuvottelu- ja viestintäkyvykkyyksiin.

Digitaalista osaamista hankitaan myös ulkopuolelta. Toimitusjohtajista 61 % toteaa, että yritysostohalukkuutta ohjaa seuraavan kolmen vuoden aikana halu vahvistaa yrityksen digitaalista osaamista ja sen kautta yrityksen asiakaskokemusta tai arvolupausta.  

Katse eteenpäin

Yllättävän pandemian mukanaan tuoman epävarmuuden ja sen aiheuttamien muutosten alkamisesta on nyt vuosi. Sinä aikana, toimitusjohtajat ovat nousseet tilanteen tasalle ja vakauttaneet yritystensä toiminnan. Vaikka monikaan johtaja ei odota nopeaa paluuta normaaliin, heillä on vahva ymmärrys siitä, mitä ”normaaliuden palauttaminen” heidän toiminnassaan edellyttää. Heillä on myös selvä visio siitä, mitä toimia tarvitaan kilpailukyvyn palauttamiseen lopullisesti muuttuneessa liiketoimintaympäristössä. 

— Pandemia ja siihen reagointi nostattaa globaalien suuryritysten toimitusjohtajissa hyvin samanlaisia ajatuksia, kuin mitä olemme kokeneet omilla kotimarkkinoillamme. Maailma on yhtäkkiä ikään kuin pienentynyt, kun olemme joutuneet kamppailemaan yhteisten, ennennäkemättömien ongelmien kanssa. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen sekä vastuullisuus- ja kestävyysteemat koetaan nyt aiempaa selvemmin yhteisinä haasteina,  pohtii Kimmo Antonen, KPMG Suomen toimitusjohtaja. 

— Valtiovallan kestävää päätöksentekoa kaivataan ja työn tekemisen uudet mahdollisuudet ja uhat puhuttavat laajasti. Moni toimitusjohtaja myös Suomessa käyttää aikaansa näiden aiheiden parissa tällä hetkellä päivittäin, joten olisin ollut yllättynyt toisenlaisten teemojen pintautumisesta tässä laajassa kyselytutkimuksessa, summaa Antonen.

Metodologia:

Vuoden 2021 CEO Outlook Pulse Survey -tutkimusta varten haastattelimme maailman vaikutusvaltaisimpien yritysten toimitusjohtajia ja pyysimme heitä kertomaan näkemyksensä seuraavan kolmen vuoden taloudellisesta ja liiketoiminnallisesta kehityksestä sekä tämänhetkisestä koronaviruspandemiasta. Pulse Survey – tutkimuksemme vertaa heidän näkemystensä kehittymistä viime vuoden heinä-/elokuuhun verrattuna.

Haastattelimme 500 toimitusjohtajaa 11 avainmarkkina-alueella (Australia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Espanja, Britannia ja USA). Kaikki vastaajat olivat toimitusjohtajia yrityksissä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää 500 miljoonaa dollaria ja vastaajista 35% toimii yrityksissä, joiden liikevaihto ylittää 10 miljardia dollaria vuosittain. 

HUOMIO: Desimaalien pyöristyksestä johtuen lukujen summa ei ole kaikissa kuvioissa 100 %. 

Ota yhteyttä

Jatkamme dialogia näistä trendeistä ja niiden merkityksestä jakamalla lisää tutkimustuloksia sekä KPMG:n johdon näkemyksiä lähiaikoina.