Perheyhtiön sukupolvenvaihdoksen helppous ja vaikeus

Perheyhtiön sukupolvenvaihdoksen helppous ja vaikeus

Perintö- ja lahjaverotuksesta riippumatta monissa perheyrityksissä verotus ei muodostu sukupolvenvaihdoksen esteeksi. Hyvällä suunnittelulla ja sopivilla rakenteilla sukupolvenvaihdos voi olla jopa yllättävän edullinen.

1000

Aidosti onnistunut sukupolvenvaihdos on kuitenkin paljon muutakin, kuin juridiikan ja verotuksen huomioiva tekninen toteutus. Ongelmallisina kysymyksinä nousevat usein esiin luopumisen ajoittaminen, sopivien jatkajien ”ajaminen sisään” toimintaan sekä perheenjäsenten roolien epäselvyys ja se, että yrityksen tulevien omistajien tahtotila ja strategia ei ole kirkastunut tai siitä on erilaisia näkemyksiä. Yritykselle sukupolvenvaihdos on merkittävä muutostilanne, joka vaatii muutostilanteen johtamista. Perheen sisällä sukupolvenvaihdos on tunteita herättävä tapahtuma, joka vaatii niin luopujalta kuin jatkajilta olennaisia päätöksiä ja kykyä sopeutua uuteen tilanteeseen. Tyypillisesti sukupolvenvaihdos ei ole kertarysäys, vaan pitkään jatkuva prosessi. 

Omistajastrategia omistajien tukena

Omistajastrategia on erotettava liiketoimintastrategiasta. Omistajastrategialla ei pyritä vastaamaan kysymykseen siitä, mitkä ovat liiketoiminnan keskeiset tavoitteet ja miten niihin päästään, vaan siihen, mitä arvoja ja tavoitteita omistajilla on oman omistuksensa suhteen ja miten esimerkiksi omistusrakenne kannattaa tältä osin järjestää. Omistajastrategiassa on kyse laajemmasta omistajien tahtotilan määrittämisestä, kuin yksittäisestä sukupolvenvaihdoksesta. Kuitenkin omistajien yhteisen tahtotilan kirkastaminen helpottaa myös sukupolvenvaihdosprosessin toteutusta ja parhaan toteutustavan löytämistä. Sukupolvenvaihdos on tyypillisesti myös tilanne, joka vaatii mahdollisen olemassa olevan omistajastrategian päivittämistä.

Omistajastrategia vastaa mm. kysymyksiin siitä, miten yhtiön omistuspohjaa halutaan kehittää, mitä omistamisella tavoitellaan konkreettisella tasolla, mitkä ovat yhtiön omistajien omistamiseen liittyvät keskeiset arvot ja riskinottohalukkuus, miten yhtiön toimintaa rahoitetaan sekä mikä on suunnitelma omistuksen siirtämiseksi eteenpäin. Kun omistajastrategia on selvillä, on myös yhtiön omistus- ja hallintorakenne helpompi rakentaa omistajien tahtotilaa tukevaksi. Näin pystytään myös hyvin määrittämään johtavat periaatteet siihen, millä edellytyksillä yritystoimintaa siirretään eteenpäin seuraaville sukupolville ja toimintaa jatketaan.

Olennaisena lisänä näihin seikkoihin on sen kartoittaminen, mistä kaikesta varallisuudesta yritysvarallisuuden ohella perheen omaisuus koostuu ja mitkä tekijät määrittävät toisaalta yrityksen ja toisaalta muun omaisuuden arvon. Tyypillisesti perheen sisäisissä sukupolvenvaihdoksissa korostuu tavoite olla perillisiä kohtaan tasapuolinen. Tasapuolisuutta arvioitaessa olennaista on ottaa huomioon kunkin perheenjäsenen rooli omistajana ja roolin aktiivisuus. Sukupolvenvaihdostilanne vaatiikin perheen varallisuuden kokonaisvaltaista kartoittamista, omistajaroolin selkeää hahmottamista ja perheoikeudellisten asiakirjojen päivittämistä osana kokonaisuutta.

Sukupolvenvaihdoksen tekniikka

Edellä sanotun lisäksi omistajanvaihdoksen toteuttaminen on aina myös tekniikkalaji. Sukupolvenvaihdokseen on mahdollista saada sekä tulo- että perintö- ja lahjaverotuksessa huojennuksia. Tulkintakäytäntö sen suhteen, missä tilanteissa huojennukset saa, on vuosien varrella elänyt. Viime vuosina korkein hallinto-oikeus on julkaissut useita ratkaisuja rajanvetotilanteisiin liittyen. Verohallinto päivittikin omaa soveltamisohjettaan keväällä 2020 uuden oikeuskäytännön sekä yhteisöjen tulolähdejaon poistumisen johdosta.

Erityisesti tuoreemmasta oikeuskäytännöstä voidaan nostaa esiin entistä ankarampi käytäntö sen suhteen, mihin kaikkeen yhtiön omaisuuteen huojennukset voi saada. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2018:163 yhtiön olennainen sijoitusomaisuus rajattiin huojennusten ulkopuolelle. Ratkaisuun liittyi useita erityispiirteitä. On mahdollista, että verohallinto tulee testaamaan tämän periaatteen laajuutta tulevaisuudessa. Historiassa sukupolvenvaihdoksen kohteena olevan yhtiön tasetta ei ole tällä tavalla avattu, vaan huojennukset on tavallisesti saanut yhtiön kaikkeen omaisuuteen sellaisenaan, kun sukupolvenvaihdoksen kohteena on ollut osakeyhtiön osakkeita. Sen sijaan liberaalimpaa suuntausta edustaa ratkaisu KHO 2020:7, jonka mukaan alle 10 % äänivalta yhtiössä riitti yritystoiminnan jatkamisedellytyksen täyttymiseen. Lisäksi jatkaja toimi kohdeyhtiön hallituksen jäsenenä.

Myös erilaisilla yritysrakenteilla ja toteutettavilla yritysjärjestelyillä voi olla yllättävä vaikutus verotukseen. Näin ollen sukupolvenvaihdoksen toteutustapaan ja toteutusta tukeviin rakenteisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Verotus ja juridiikka voivat osaltaan asettaa rajoitteita sille, miten omistajastrategiaa voidaan toteuttaa. Toisaalta erilaiset yritysrakenteet saattavat myös tukea omistuksen hallintaa entistä tehokkaammin. Monesti konsernirakenne johtaa hallinnollisesti parempaan lopputulokseen kuin toimiminen yhdessä yhtiössä. Malli ja järjestelyjen ajoitus on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti. Huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa riskienhallinta, yhtiön hallinto sekä verotus.

Miten KPMG voi auttaa?

Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat kokonaisvaltaisen tuen omistajien tahtotilan kirkastamiseksi. Avustamme myös sukupolvenvaihdoksen juridisesti ja verotuksellisesti järkevän toteutusmallin suunnittelussa, minkä lisäksi Family Office -palvelumme tukevat perhevarallisuuden kokonaisvaltaisen hallinnan suunnittelussa. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Kim Lehto
P.  +358 400 891 222 
Omistajastrategiapalvelut

Susanna Jaakkola
P. +358 50 476 4292
Vero- ja lakipalvelut

sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö