Vastuullisuus pankkisektorilla

Vastuullisuus pankkisektorilla

Enää ei ole kyse pelkästään pankkitoiminnan eettisyydestä vaan yhä enemmän myös taloudellisesta näkökulmasta ja olemassaolon edellytyksistä.

Enää ei ole kyse pelkästään pankkitoiminnan eettisyydestä.

Vastuullisten sijoitustuotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi. Asiakkaiden odotukset pankkien vastuullisuudesta muuttuvat nopeasti.

Vastuullisuudella on useita muutosajureita:

  • Ilmastonmuutos, sosiaalinen epätasa-arvoisuus ja edesvastuuton yritystoiminta ovat yhä vahvemmin esillä yleisissä keskusteluissa.
  • Vastuullisten tuotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi sijoituspuolella.
  • Vastuullisesti toimiminen vaikuttaa positiivisesti pankin maineeseen ja liiketoimintaan.
  • Sääntelyn lisääntyminen ja kehittyminen pakottavat pankkeja huomioimaan aiempaa tarkemmin ja kokonaisvaltaisemmin vastuullisuuden edistämisen liiketoiminnassaan. 

Kaksi näkökulmaa vastuullisuuteen

Mutta mitä sitten tarkoitetaan, kun puhutaan vastuullisuudesta ja ESG-riskeistä, eli ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä riskeistä? Vastuullisuutta pankkisektorilla voi ajatella yksinkertaisuudessaan kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen näistä on pankin yritysvastuun näkökulma, jolloin tarkastelun kohteeksi tulee pankin toiminta vastuullisena yrityksenä.

Toinen keskeinen näkökulma on ESG-riskit, joille pankki altistuu liiketoiminnassaan. Tällöin tarkasteltavaksi nousevat mm. luotonmyöntöön, talletuksiin ja sijoituksiin liittyvät ESG-riskit. 

Vastuullisessa toiminnassa liiketoiminnalla, compliancella, riskienhallinnalla kuin sisäisellä tarkastuksella on tärkeä roolinsa. ESG-odotusten kohottua uudelle tasolle haasteena on, ettei vakiintuneita toimintatapoja tai parhaita käytäntöjä ole vielä muodostunut.

Pankkien tulee tunnistaa ja arvioida ilmastoriskit ja -mahdollisuudet, määritellä näihin liittyvät toimenpiteet sekä määrätietoisesti toteuttaa ne.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaan

Miten sitten ilmastonmuutos – mihin se kuuluu? Se kuuluu kumpaankin, sillä ilmastomuutos saattaa tarjota pankin velallisille liiketoimintamahdollisuuksia ja/tai heikentää lainanhoitokykyä. Tämä puolestaan vaikuttaa pankin liiketoiminnan kannattavuuteen ja sitä kautta myös vakavaraisuuteen.

Pankkien tuleekin määritellä ilmastoriskit ja -mahdollisuudet, sekä arvioida (kvantifioida) altistumisensa niille. Lisäksi pankkien tulee ymmärtää liiketoimintansa vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä tunnistaa ja hallita vaikutuksiin liittyvät riskit. Pankin riskienhallinnan eri osa-alueet, kuten luottoriskit, markkinariskit ja operatiiviset riskit tulee arvioida ilmastoon ja ympäristöön liittyvän epävarmuuden näkökulmasta. Euroopan keskuspankki on julkaissut omat valvontaodotuksensa ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnalle. Myös Euroopan Pankkivalvoja EBA on hiljattain julkaissut konsultaatiopaperin ESG-riskien hallinnasta.

Me KPMG:llä seuraamme tarkasti ohjeistusten ja sääntelyn kehittymistä. Globaalin verkostomme kautta tuomme asiakkaidemme käyttöön kansainvälisiä näkemyksiä ja käytäntöjä. 

Ota yhteyttä!

Riikka Sievänen
Advisor, Responsible Investment and Sustainability Services
+358207603170
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Antti Hakkarainen
Advisory Partner, Governance Services
+358207603778
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Tuomas Ilveskoski
Audit & Assurance Partner
+358207603842
etunimi.sukunimi@kpmg.fi