Verohallinnolta päivitetty ohje arvonlisäveron vähennysoikeudesta

Uusi ohje arvonlisäverotuksen vähennysoikeudesta

Vuoden 2016 ohjetta on joiltakin osin täydennetty, vaikka se jättääkin edelleen avoimeksi monia arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyviä kysymyksiä. Uusi ohje koskettaa laajasti kaikkia arvonlisäverovelvollisia toimijoita. Olemme koonneet muutamia poimintoja sisällöstä.

1000

Verohallinto on antanut päivitetyn ohjeensa arvonlisäveron vähennysoikeudesta. Päivitys perustuu Verohallinnon alun perin 11. maaliskuuta 2016 antamaan ohjeeseen, johon on lisätty runsaasti tarkennuksia, jotka liittyvät arvonlisäverolaissa arvonlisäverottomiksi säädettyihin myynteihin ja niihin liittyvien hankintojen alv-vähennysoikeuteen. Uudet kannanotot liittyvät arvopaperien myynnin ja hankinnan yhteydessä syntyvien kulujen alv-vähennysoikeuteen, sekä tytäryhtiöosakkeiden ja kiinteistön ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myynnin kulujen vähennysoikeuteen.

Verohallinnon mukaan kiinteistön myynnin yhteydessä syntyneiden kulujen arvonlisäveron vähennysoikeutta on arvioitava tapauskohtaisesti siten, että arvioinnissa otetaan huomioon syntyneiden kulujen luonne, kiinteistön aikaisempi ja tuleva käyttö sekä se taloudellinen kokonaisuus, johon kiinteistö kuuluu. Myös sillä voi olla merkitystä, mihin kiinteistön myynnistä saadut varat käytetään.

Ohjeessa esitellään kiinteistön myynnin yhteydessä syntyneiden kulujen alv-vähennysoikeuteen liittyen useita korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön pohjalta johdettuja esimerkkejä. Ohjeen painottuminen esimerkkeihin tarkoittaa kuitenkin käytännössä myös sitä, että ohjeen soveltaminen käytännössä voi osoittautua hankalaksi. Verohallinto kehottaakin verovelvollisia hakemaan tarvittaessa kirjallista ohjausta tai ennakkoratkaisua kulujen arvonlisäveron vähennysoikeudesta.

Tytäryhtiöosakkeiden myynnin yhteydessä syntyneiden kulujen vähennysoikeus

Eräs vaikea arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyvä kysymys on tytäryhtiöosakkeiden myynnin yhteydessä syntyneiden kulujen vähennysoikeus. Kysymykselle on, aiheellisestikin, omistettu runsaasti tilaa uudessa ohjeessa, ja myös korkeimman hallinto-oikeuden käytäntöä on käsitelty laajasti.

Verohallinto toteaa muun muassa, että silloin kun emoyhtiö myy sellaisen tytäryhtiön osakkeet, jolle emoyhtiö on ennen osakkeiden myyntiä suorittanut arvonlisäverollisia palveluja näistä palveluista veloittaen, vähennysoikeus kuluista on olemassa. Edellytyksenä on Verohallinnon tulkinnan mukaan kuitenkin se, että myös osakkeiden myynnistä saadut varat käytettäisiin emoyhtiön arvonlisäverolliseen liiketoimintaan.

Sen sijaan paremmin perusteltu on ohjeen kanta siitä, että jos emoyhtiö myy sellaisen tytäryhtiön osakkeet, jolle emoyhtiö ei ole suorittanut arvonlisäverollisia palveluja näistä palveluista veloittaen, syntyneiden kulujen arvonlisäveroa ei ole oikeutta vähentää. 

Ohjeessa ei mainita myynnin tai hankinnan kustannusten vähennyskelpoisuudesta, jos kysymys on AVL 19 a §:n mukaisena liikkeen tai sen osan luovutuksena tapahtuvasta transaktiosta. Tämä voi herättää hämmennystä, sillä merkittävä osa keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden myynneistä tapahtuu verollisen kiinteistön vuokraustoiminnan luovutuksen osana.

Arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyy edelleen – täydennetystä ohjeesta huolimatta – paljon avoimia kysymyksiä. Verohallinnon ohjeistuksesta huolimatta monet kysymykset jäävät käytännössä monissa tilanteissa tulkinnanvaraisiksi.

Arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyvä oikeus- ja verotuskäytäntö on jatkuvassa muutoksessa. Pysymällä ajan tasalla muutoksista varmistetaan, että vähennysoikeus hyödynnetään täysimääräisesti. KPMG:n kokeneet arvonlisäveroasiantuntijat auttavat kaikissa vähennysoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Ida Maria Puolanen

+358 20 767 2123

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Andreas Johansson

+358 20 760 3265

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö