Mitä Kiinassa toimivien yritysten pitäisi tietää sosiaalisesta luottoluokitusjärjestelmästä?

Kiinan sosiaalinen luottoluokitusjärjestelmä tulee

Kiina päätti sosiaalisen luottoluokitusjärjestelmän (Corporate Social Credit System, CSCS) kehittämisestä vuonna 2014, ja järjestelmän on määrä astua kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Järjestelmässä kaikki Kiinassa toimivat yritykset pisteytetään liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Kiinassa toimiville yrityksille CSCS:n mukaisen toiminnan varmistaminen on tärkeätä, sillä hyvällä pisteytyksellä yritys voi päästä nauttimaan merkittävistä eduista. Huono pisteytys taas saattaa hankaloittaa yrityksen toimintaa huomattavasti.

1000

Kiinan sosiaalinen luottoluokitusjärjestelmä koskee sekä kiinalaisia että monikansallisia yrityksiä. Yrityksen pisteytykseen vaikuttavat myös yhteistyökumppaneiden ja avainhenkilöiden pisteytys, mikä korostaa entuudestaan huolellisuuden tarvetta yhteistyökumppaneiden valinnassa.

Valvonnan apuvälineinä käytetään digiteknologiaa ja lukuisia tietokantoja, ja yritysten tulee valmistautua luovuttamaan viranomaisille tietoja taloudestaan ja toiminnastaan. Tietoja verrataan ja analysoidaan muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden toimittamien tietojen perusteella ja näin yritykselle luodaan sosiaalinen luottoluokitus, joka käy ilmi julkisista tietokannoista.

Järjestelmä hyödyntää palkkioita ja sanktioita. Poikkeamat ja puutteet saattavat johtaa laajempaan valvontaan, tarkastuksiin, seuraamusmaksuihin ja rangaistuksiin. Yritys voi joutua jopa niin sanotulle mustalle listalle, josta saattaa seurata esimerkiksi matkustusrajoituksia yhtiön johdolle ja työntekijöille.

Huono pisteytys voi muodostua markkinaesteeksi, aiheuttaa mainehaittaa ja vaikuttaa yrityksen kasvumahdollisuuksiin. Toisaalta hyvän pisteytyksen johdosta yritys voi päästä nauttimaan alemmasta veroprosentista, nopeammista lupaprosesseista ja muista eduista.

Miten yritysten tulisi valmistautua järjestelmän voimaantuloon?

Yritysten on tärkeää ymmärtää sosiaalisen luottoluokitusjärjestelmän vaatimukset ja niihin liittyvät riskit. Pisteytys tulee perustumaan jo olemassa oleviin yhtiötä koskeviin viranomaistietoihin ja huomiota tulisi kiinnittää yhtiön omien pisteytystietojen valvontaan.

Myös järjestelmän kehityksen ja lainsäädännön muutosten seuraaminen on oleellista, sillä CSCS:n soveltamisesta ei ole yhdenmukaista kansallista ohjeistusta ja eri provinssien välillä saattaa olla lainsäädännöllisiä eroja. Yritykset voivat valmistautua CSCS:n asettamiin vaatimuksiin esim. seuraavilla toimenpiteillä:

— Soveltuvan sosiaalista luottoluokitusjärjestelmää koskevan valtakunnallisen ja paikallisen lainsäädännön kartoittaminen, ymmärtäminen ja seuraaminen;

— Tarkistuslistojen luominen eri yritystoiminnoille CSCS:n vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi;

— Pisteytysjärjestelmään liittyvien riskien arviointi omassa yritystoiminnassa;

— Sisäisen tiedonkulun varmistaminen ja parantaminen pisteytyksen seuraamiseksi;

— Sisäisten toimintamallien ja avoimen yrityskulttuuriin vahvistaminen;

— Seuranta- ja raportointimallien luominen, viranomaisyhteistyön sujuvuudesta huolehtiminen; jne.

Meiltä apua Kiinan liiketoiminnan ymmärtämiseen

KPMG voi avustaa Kiinassa toimivia yhtiöitä sosiaalisen luottoluokituksen arvioinnissa sekä järjestelmien ja toimintatapojen auditoinnissa. Tämän perusteella voimme luoda yritykselle korjaus- ja kehityssuunnitelman sekä jatkuvan seurantajärjestelmän. Näin mahdolliset aukot yrityksen omissa järjestelmissä ja toimintatavoissa sekä yhteistyökumppaneihin liittyvät, taloudelliset, verotukselliset ja muut CSCS:in aiheuttamat riskit ja lainsäädännön muutokset voidaan kokonaisuudessaan huomioida asianmukaisella tavalla.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä