KPMG:n tuoreessa vähittäispankkialan tulevaisuutta luotaavassa Future of Retail Banking -julkaisussa tarkastelemme pankkialan murrosta. Sopeutuessaan koronapandemian vaikutuksiin pankkien tulevaisuuden näkymät ovat hyvin erilaiset kuin ennen koronapandemian alkua.

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet pankkien asiakkaiden käyttäytymisessä, talouden entistä epävarmemmassa tilanteessa sekä kiristyneessä kilpailuympäristössä. Myös lisääntynyt viranomaissääntely sekä digitalisaation mukanaan tuomat teknologiset mahdollisuudet ja haasteet toimivat kiihdyttäjinä muutokselle. 

Kolme liiketoimintamallia dominoi tulevaisuudessa

Vähittäispankkien perinteisten tuottojen lähteiden disruptoituminen ajaa näitä uudelleenarvioimaan liiketoiminta- ja toimintamallejaan.

— Pitkään jatkunut historiallisen matala, ja jopa negatiivinen korkotaso sekä uusien toimijoiden aiheuttama uhka mm. maksujenvälityspalveluista saatavia palkkiotuottoja kohtaan pakottaa vähittäispankit etsimään uusia mahdollisia tuottovirtoja ja liiketoimintamalleja, kommentoi finanssialan konsultoinnin parissa työskentelevä Jami Nordlund.

Uskommekin, että tulevaisuudessa tulemme näkemään vähittäispankkisektorilla liiketoimintamallien määrällisen supistumisen. Jäljelle jää kolme dominoivaa liiketoimintamallia, jotka ovat yleispankit, transaktiopankit ja uuspankit (en. ambient banks). 

Yleispankit hakevat tasapainoa henkilökohtaisen palvelun ja toimintojen automatisoinnin välillä

Yleispankit luovat tulevaisuudessa omia ekosysteemejään. Pankit keskittyvät laajojen asiakasmassojen transaktiotietojen hyödyntämiseen tunnistaakseen paremmin asiakkaidensa tarpeita ja tarjoamalla näille sopivia palveluita sekä auttaakseen asiakkaitaan esimerkiksi säästämään suurissa päivittäistuotteiden menoerissä suosittelemalla sopivia palveluntarjoajia.

Yleispankit säilyttävät osittain konttoriverkostonsa, jonka avulla ne palvelevat asiakkaita, jotka toivovat henkilökohtaisempaa pankkipalvelua. Lisäksi asiakkaat, joilta puuttuu tarvittava osaaminen digitaaliseen asiointiin pankin kanssa arvostavat mahdollisuutta asioida konttorissa. Korkea kulurakenne ja kilpailulle alttiit tuottovirrat ohjaavat yleispankit automatisoimaan toimintojaan kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Transaktiopankit keskittyvät tarjoamaan maksupalveluja

Transaktiopankit ovat pääsääntöisesti maksupalvelutarjoajia. Yksikkökustannusten kurissa pitäminen tulee olemaan transaktiopankkien taloudellisen menestyksen perusedellytys. Transaktiopankit innovoivat ketterästi toimintaansa tarkasti segmentoidulle asiakaskunnalle laajentaakseen palvelutarjontaansa näille.

Open Banking, ja myöhemmin Open Finance -kehikon valmistuminen tulee tukemaan transaktiopankkien liiketoimintaa. Myös suuret teknologiajätit haluavat osansa Open Bankingin luomista liiketoimintamahdollisuuksista, ja tulevaisuudessa teknologiajätit saattavat hoitaa merkittävän osan asiakkaidensa maksujenvälittämisestä.

Uuspankit mahdollistavat uuden rahoitusalan ekosysteemin

Uuspankit ovat uuden rahoitusalan ekosysteemin mahdollistajia tarjoamalla rajapintoja (API), mikropalveluita ja modulaarisia teknologia-arkkitehtuuriratkaisuja. Uuspankit toimivat ikään kuin näyttämön verhojen takana, ja niiden avulla ekosysteemien pankkipalvelut sulautuvat asiakkaiden arkeen lukuisten eri teknologioiden (esim. IoT) ja palveluiden kautta.

Lukuisista eri lähteistä kerätyn datan avulla uuspankit voivat luoda asiakkailleen mielekkäämmän palvelukokonaisuuden, samalla hyödyntäen tätä tietoa luodakseen syvemmän ymmärryksen asiakkaan käyttäytymisestä ja tarpeista.  

Kaikkia näitä liiketoimintamalleja yhdistää se, että asiakkaat, niiden ymmärtäminen sekä erinomaisten asiakaskokemusten luominen, tulevat olemaan niiden strategioiden keskiössä.

Asiakkaiden odotuksiin vastaaminen määrittää tulevaisuudessa menestymisen

Koronapandemia on muuttanut huomattavalla tavalla asiakkaiden odotuksia ja näiden prioriteetteja. Asiakkaat vaativat entistä mutkattomampia digitaalisia palveluita sekä ensiluokkaista asiakaskokemusta ja asettavat yhä suuremman painon palveluntarjoajan eettisiin arvoihin ja esimerkiksi vastuullisuuskysymyksiin palvelutarjoajaa valitessaan.

Kuluttaja-asiakkaat ovat tottuneet muilla toimialoilla helppokäyttöisiin ja asiakaslähtöisiin digitaalisiin palveluihin. He odottavat ketteriä ja henkilökohtaiseen tilanteeseensa sopivia palveluita myös pankeilta.

Pasi Koivunen
Head of FS Advisory

Ne pankit, jotka kykenevät asettamaan asiakaskokemuksen parantamisen kaiken kehittämisensä keskiöön sekä kytkemään yrityksen eri toiminnot tuottamaan asiakasarvoa, tulevat valtaamaan markkinaosuuksia. 

Tutkimuksessamme olemme tunnistaneet kahdeksan keskeistä kyvykkyyttä, joihin investoivat ja fokusoivat yritykset tulevat menestymään jopa kaksi kertaa todennäköisemmin kuin verrokkinsa. Näiden kyvykkyyksien avulla yritys voi muuttaa toimintamallinsa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja valjastaa sen tuottamaan arvoa asiakkailleen ja liiketoiminnalleen.

Mitkä nämä kyvykkyydet sitten ovat? Lue lisää Future of Retail Banking -julkaisustamme, jossa kerromme lisää näkemyksistämme vähittäispankkialan tulevaisuudesta, uusista liiketoiminatamalleista sekä siitä, miten KPMG Connected Enterprise for Banking- lähestymistapamme auttaa pankkeja navigoimaan alan muutoksessa.

Lue kuinka voimme auttaa navigoimaan alan muutoksessa

Autamme ymmärtämään asiakkaidesi todellisia tarpeita muuttuvassa maailmassa.