KHO: Yhtiön sijoitustoiminta voitiin eriyttää osittaisjakautumisella

KHO: Yhtiön sijoitustoiminta voitiin eriyttää

KPMG avusti verovelvollista sekä ennakkoratkaisu- että muutoksenhakuvaiheessa asiassa, joka koski kysymystä siitä, voitiinko sijoitustoiminta eriyttää veroneutraalisesti osittaisjakautumisella. Korkein hallinto-oikeus kumosi Keskusverolautakunnan kielteisen ennakkoratkaisun.

1000
Ari Engblom

Partner, lakipalveluiden johtaja (KPMG Law)

KPMG Suomi

Sähköposti

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisuasiassa oli kyse siitä, voitiinko monialaisesti toimivan perheyhtiön sijoitustoiminta eriyttää EVL 52 c §:n mukaisella osittaisjakautumisella. Yhtiöllä oli noin 7-10 kertaa vuodessa kokoontuva sijoitusneuvosto ja päivittäinen kaupankäyntivaltuutus oli varainhoitajilla, joita sijoitusneuvosto valvoi puheenjohtajan johdolla.

Yhtiöllä oli vuosina 2013–2018 ollut vuosittain yhteensä noin 50-180 lunastusta ja merkintää, joista pääosa oli tehty erilaisilla rahasto-osuuksilla. Vastaanottavaan yhtiöön siirtyisi sijoitusvarallisuus, varainhoitosopimukset sekä sijoitusneuvosto ja vähäisissä määrin velkaa. Siirtyvä omaisuus ei käsittänyt käyttöomaisuutta.

Keskusverolautakunta katsoi, ettei tilanteeseen voitu soveltaa EVL:n 52 c §:n osittaisjakautumista koskevia säännöksiä: siirtyvää omaisuutta ei pidetty itsenäisesti toimeentulevana taloudellisena yksikkönä. Keskusverolautakunnan mukaan siirron kohteena oli ulkopuolisten varainhoitajien kautta sijoitettuja rahoitusarvopapereita, joilla siirtävä yhtiö ei harjoittanut aktiivista elinkeinotoimintaa. Näin ollen suunnitellussa osittaisjakautumisessa siirrettävä varallisuus koostui yksittäisistä varallisuuseristä.

KVL:n ennakkoratkaisu nurin KHO:ssa

Korkein hallinto-oikeus kumosi Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun (2019/34) ja lausui, että siirrettäväksi tarkoitetut sijoitusliiketoiminnan varat, velat ja vastuut muodostavat EVL 52 c §:n 2 momentissa tarkoitetun liiketoimintakokonaisuuden. Yhtiön sijoitustoimintaa voitiin sen laajuus huomioon ottaen pitää yhtiön kannalta tarkasteltuna itsenäisesti toimeentulevana taloudellisena yksikkönä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainitaan myös, ettei sijoitusneuvoston asemasta ja toiminnasta esitettyyn selvitykseen nähden osittaisjakautumisen esteenä ole se, että sijoitustoiminnan varat on sijoitettu ulkopuolisten varainhoitajien välityksellä.

Uusia mahdollisuuksia veroneutraaleihin rakennejärjestelyihin

Monialaisissa yhtiöissä sijoitustoiminnan harjoittaminen on tavanomaista. Tyypillisesti tarve sijoitustoiminnan eriyttämiselle operatiivisesta liiketoiminnasta syntyy ajan kanssa sijoitustoiminnan kasvaessa sekä kehittyessä suunnitelmallisempaan suuntaan.

Tähän nähden korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu avaa lisää mahdollisuuksia veroneutraalien rakennejärjestelyjen käyttämiseen konsernirakenteen muokkaamisessa.  Päätöksen vaikutukset ulottuvat myös liiketoimintasiirtoihin, joihin myös liittyy kysymys liiketoimintakokonaisuudesta.

Päätöksestä on luettavissa se tärkeä asia, että kysymystä liiketoimintakokonaisuudesta lähestyttiin verovelvollisen subjektiivisen käsityksen ja tulonhankkimismallin pohjalta. Tällöin ratkaisevaa merkitystä ei ole sillä, täyttääkö toiminta elinkeinotoiminnan kriteerit, kuuluuko toimintaan käyttöomaisuutta tai velkaa ja käytetäänkö toiminnassa ulkopuolisia palveluja, koska lähtökohtaisesti yrityksellä on oikeus järjestää tulonhankkimistoimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla.

KPMG:n vero- ja lakipalveluiden asiantuntijat suunnittelevat ja toteuttavat vuosittain kymmeniä rakennejärjestelytoimeksiantoja. Kyseinen ratkaisu on osoitus ratkaisulähtöisestä ja innovatiivisesta lähestymistavastamme sekä veroriitojen hoidosta. 

Lisätietoja:

Ari Engblom

+358 40 752 0056

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Timo Partanen

+358 40 637 8722

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Aki Kokko

+358 45 155 7735

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö