EUT:lta päätös ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeudesta

EUT: Ostoihin sisältyvän alv:n vähennysoikeudes

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut uuden tuomionsa (C-405/19 Vos Aannemingen) verotuksesta. EUT katsoo, että se, että verovelvolliselle aiheutuneet kustannukset koituvat myös kolmannen osapuolen hyväksi, ei ole esteenä sille, että verovelvollinen voi vähentää näihin kustannuksiin liittyvän ostoihin sisältyvän arvonlisäveron kokonaisuudessaan. Ehtona on, että kolmannen osapuolen saama hyöty on verovelvollisen omiin tarpeisiin nähden toissijainen.

1000

Euroopan unionin tuomioistuimen, EUT:n päätöksen taustalla oli tilanne, jossa verovelvollinen harjoitti taloudellisena toimintanaan asuinrakennusten rakentamista ja myyntiä. Koska nämä kiinteistöt on rakennettu kolmansien osapuolten omistamalle maapohjalle, maapohjan omistajat myivät itse ostajille asuntoja vastaavat maapohjan jakamattomat osuudet.

Verovelvollinen vastasi itse yksin asuinrakennusten mainontakuluista, hallintokuluista ja kiinteistönvälittäjän palkkioista, jotka koituivat myös maanomistajien hyväksi maanpohjan myyntiä edistäen. Verovelvollinen vähensi tämän jälkeen näihin kyseisiin kuluihin liittyvän arvonlisäveron kokonaisuudessaan.

Mitä Belgian veroviranomaiset arvioivat?

Belgian veroviranomaiset totesivat verotarkastuksessa, että verovelvollinen sai vähentää ostoihin sisältyneen arvonlisäveron vain siltä osin, kuin se koski tämän rakentamien rakennusten myyntiä. Arvonlisäveron vähennysoikeuden laajuutta rajoitettiin näin ollen soveltamalla ostoihin sisältyneen arvonlisäveron määrään murtolukua, jonka osoittajana oli rakennuksen hinta ja nimittäjänä rakennuksen ja (kolmannen osapuolen myymän) maapohjan hinnan yhteenlaskettu määrä.  

Paikallinen tuomioistuin arvioi, että rakennuksen ja maapohjan myynti muodostivat yhden ainoan luovutuksen. Sillä perusteella verovelvollisen maksamien mainontakulujen, hallintokulujen ja kiinteistönvälittäjän palkkioiden voitiin katsoa kuuluvan kokonaisuudessaan tämän ainoan taloudellisen toiminnan eli asuntojen rakentamisen ja myynnin yleiskuluihin.

Sitä, että kyseiset maapohjan omistajat saattoivat hyötyä mainospalveluista ja palkkioita saavien kiinteistönvälittäjien suorittamista palveluista, oli pidettävä verovelvollisen tarpeisiin nähden toissijaisena.

Vähennysoikeus kustannusten koituessa myös kolmannen osapuolen hyväksi

EUT vahvisti periaatteen, että se, että rakennuttajana toimivalle verovelvolliselle aiheutuneet kustannukset, jotka muodostuvat sen asuntojen myynnin yhteydessä maksamista mainontakuluista, hallintokuluista ja kiinteistönvälittäjän palkkioista, koituvat myös kolmannen osapuolen hyväksi, ei ole esteenä sille, että verovelvollinen voi vähentää näihin kustannuksiin liittyvän ostoihin sisältyvän arvonlisäveron kokonaisuudessaan.

Edellytyksenä on kuitenkin, että mainittujen kustannusten ja verovelvollisen taloudellisen toiminnan välillä on suora ja välitön yhteys, sekä se, että kolmannelle osapuolelle koituva hyöty on verovelvollisen yrityksen tarpeisiin nähden toissijainen.

Periaate on voimassa myös silloin, kun kustannukset eivät ole verovelvollisen yleiskuluja vaan kuluja, jotka liittyvät suoraan tiettyihin myöhemmässä vaihdannan vaiheessa toteutettaviin verollisiin liiketoimiin.

Joskus kolmas osapuoli saa hyötyä verovelvolliselle aiheutuneista kustannuksista tilanteessa jossa verovelvollisella on mahdollisuus laskuttaa osa näistä kustannuksista kyseiseltä kolmannelta osapuolelta. Tämä oikeus osittaiseen edelleen laskutukseen on yksi sellainen seikka, joka on otettava huomioon arvioitaessa, onko kyseisen osapuolen hyöty ollut tältä osin toissijainen.

Käytännössä verovelvollinen voi tällöinkin tehdä vähennyksen myös kolmannen osapuolen hyötyä vastaavasta kustannusosuudesta yksinkertaisesti sillä, että verovelvollinen käyttää kyseistä laskutusoikeuttaan ja myy hankittujen hyödykkeiden osan edelleen kolmannelle osapuolelle.

Tapaus on tärkeä, koska se vahvistaa veroviranomaisten viime aikoina joissain tapauksissa kyseenalaistaman periaatteen. Sen mukaan arvonlisäveron vähennysoikeudelle ei ole esteenä, jos myös kolmas osapuoli saa hyötyä verovelvolliselle aiheutuneista kustannuksista. Verovelvollisella on tällöin täysi vähennysoikeus, jos kolmannen osapuolen saama hyöty on toissijainen eli se vain seuraa verovelvollisen omia tarpeita varten hankituista palveluista.

Lisätietoa vero-osaamisestamme voit lukea täältä.

Lisätietoja:

Ellen Portin

+358 20 760 3044

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Mika Kallio

+358 20 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö