Lähetettyjen työntekijöiden työehdot muuttuvat Euroopan unionissa

Lähetettyjen työntekijöiden työehdot muuttuvat EU:ssa

Kohdevaltion säännöksiä ja määräyksiä tulee noudattaa entistä laajemmin. Suomessa direktiivin implementointi on vielä kesken. Joissakin jäsenvaltioissa direktiivillä on merkittävämpiä vaikutuksia kuin Suomessa.

1000
Karoliina Nurmi

Tax & Legal Director, People Services

KPMG Suomi

Sähköposti

Työnantaja voi lähettää työntekijänsä työskentelemään toiseen EU:n jäsenvaltioon palvelusopimuksen täyttämiseksi, yritysryhmään kuuluvaan toiseen yhtiöön tai vuokratyöhön. Tällöin työnantaja joutuu arvioimaan, onko sen noudatettava kotivaltion vai myös kohdevaltion työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä on määritelty, miltä osin kohdevaltion sääntöjä on noudatettava. Kesäkuussa 2018 sovittiin tämän direktiivin muuttamisesta. Muutokset tuli implementoida jäsenvaltioissa viimeistään heinäkuussa 2020.

Direktiivimuutoksella laajennettiin kohdevaltion sääntöjen soveltamista lähetettyihin työntekijöihin. Työntekijöitä lähettävien työnantajien on siten tärkeää varmistua, että työntekijöiden työehdot ovat muutetussa direktiivissä edellytetyllä tavalla kohdevaltion sääntöjen mukaiset.

Suomessa direktiivin implementointi on vielä kesken. Hallituksen esitys työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta on eduskunnan käsiteltävänä. Voimassa oleva lainsäädäntö vastaa kuitenkin varsin suurelta osin muutetun direktiivin sisältöä. Suomesta toisiin EU-maihin työntekijöitä lähettävien työnantajien on syytä huomioida, että joissakin jäsenvaltioissa muutetulla direktiivillä on merkittävämpiä vaikutuksia kuin Suomessa.   

Mitkä ovat tärkeimmät muutokset?

Aiemmin lähetylle työntekijälle oli maksettava kohdevaltion sääntöjen mukainen vähimmäispalkka. Muutetun direktiivin myötä lähetetylle työntekijälle tulee maksaa kohdevaltion sääntöjen mukainen korvaus, joka sisältää kaikki pakolliset palkanosat. Maksettavaksi voi siten jatkossa tulla sellaisia palkanosia, joita ei katsottu osaksi lähetetyn työntekijän vähimmäispalkkaa.

Direktiivin tavoitteena onkin edistää lähetettyjen työntekijöiden ja kohdevaltion kansallisten työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua. Suomeen lähetetyn työntekijän vähimmäispalkkana on jo tähän asti pidetty yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Muutetussa direktiivissä säädetään, että lähetylle työntekijälle on kohdevaltiossa tehtyjen työmatkojen osalta korvattava matka-, ruokailu ja majoituskustannukset kohdevaltion sääntöjen mukaan.

Lähetettynä olosta aiheutuneiden tosiasiallisten kustannusten korvattavuus määräytyy sen sijaan kotivaltion sääntöjen mukaan. Lähetettynä olosta aiheutuneiden tosiasiallisten kustannusten korvauksia ei huomioida arvioitaessa, onko lähetetylle työntekijälle maksettu kohdevaltion sääntöjen mukainen korvaus.

Muutetun direktiivin mukaan lähettämisen keston ylittäessä 12 kuukautta on työntekijöitä lähettävän työnantajan noudatettava myös muita kuin direktiivissä mainittuja kohdevaltion sääntöjä. Kotivaltion sääntöjä noudatetaan kuitenkin kilpailukieltosopimuksien, työsopimuksen tekemisen ja päättämisen sekä lisäeläkejärjestelmien osalta. Aikarajaa on mahdollista pidentää 18 kuukauteen.

On huomionarvoista, että työntekijää pidetään 12 kuukauden ajanjakson jälkeenkin lähetettynä, eikä aikaraja esimerkiksi estä hänen kuulumistaan kotivaltion sosiaaliturvan piiriin. 

Mitä työnantajan tulee huomioida?

Työntekijöiden lähettämistä suunnittelevan työnantajan on syytä selvittää lähetettyyn työntekijään soveltuvat kohdevaltion työehdot ja varmistua näiden ehtojen täyttymisestä. Työnantajan tulee varmistua myös, että se täyttää kohdevaltion sääntöjen mukaan esimerkiksi ilmoitusvelvollisuutensa ja velvollisuutensa asettaa kohdevaltiossa edustaja.

Näistä kohdevaltion keinoista valvoa työntekijöiden lähettämistä on säädetty vuonna 2014 lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanodirektiivissä. Täytäntöönpanodirektiivissä on säädetty myös tarkastuksista ja sanktioista, joita kohdevaltion viranomaiset voivat kohdistaa työntekijöitä lähettäviin työnantajiin. 

Lue lisää kansainvälisestä uutisestamme.

Lisätietoja työntekijöihin lähettämiseen liittyvistä palveluistamme saat täältä.

Lisätietoja:

Karoliina Nurmi

+358 20 767 2279

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Ilmari Mäkimattila

+358 20 760 3701

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö