close
Share with your friends

Rekisteröithän kaupparekisteriin osakeyhtiösi päättäjät

Rekisteröithän kaupparekisteriin osakeyhtiösi päättäjät

Yhteisöjen tosiasialliset edunsaajat on ilmoitettava rekisteröitäväksi 1. heinäkuuta mennessä. Yhteisöillä on velvollisuus tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa, ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi ja pitää tiedot ajan tasalla.

Eeva Rakkolainen

Legal counsel (Finanssiala, KPMG Law)

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen perustuu rahanpesulakiin ja sen taustalla olevaan EU:n rahapesudirektiiviin. Rahanpesulain mukaan yhteisöillä on velvollisuus hankkia ja pitää yllä täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan sekä antaa tietoja näistä esimerkiksi pankeille, vakuutusyhtiöille ja tilintarkastajille, joilla on velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.

Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteriin rekisteröitäväksi koskee osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöiden tai yksityisten elinkeinonharjoittajien ei tarvitse tehdä ilmoitusta edunsaajistaan.

Säätiöiden ja rekisteröityjen yhdistysten ei tarvitse erikseen ilmoittaa tosiasiallisia edunsaajia kaupparekisteriin. Yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä pidetään tosiasiallisina edunsaajina. Säätiöiden osalta tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä ja hallintoneuvoston jäseniä.

Kuka on edunsaaja?

Yhteisön edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa luonnollista henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

― Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.

― Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.

― Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Ellei tosiasiallisia edunsaajia pystytä tunnistamaan tai säädetyt edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään tarkasteltavana yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Edunsaajien ilmoittaminen

Yhteisöjen on rekisteröitävä tiedot tosiasiallisista edunsaajista viimeistään 1. heinäkuuta  mennessä, ja sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Yhtiötä perustettaessa yhtiön on kaupparekisterin perustamisilmoituksen yhteydessä ilmoitettava tosiasialliset edunsaajat rekisteröitäväksi. Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yhtiöllä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yhtiön tiedossa.

Edunsaajista merkitään kaupparekisteriin nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotikunta tai ulkomailla asuvasta henkilöstä kotimaa ja kotiosoite sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tieto edunsaajailmoituksen rekisteröinnistä on kuitenkin julkinen.

KPMG:n lakipalvelut avustaa mielellään yrityksiä sekä tosiasiallisen edunsaajan määrittämisessä että itse rekisteröinnin suorittamisessa sekä muissa vastaantulevissa kysymyksissä. 

Meillä juridiikka on enemmän! #juridiikkaonenemmän

Lisätietoja:

Eeva Rakkolainen

+358 50 544 4325 

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Joonas Aho

+358 40 416 3829

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Anna Ansamaa

+358 20 760 3199

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö