close
Share with your friends

Koronavirus - Listayhtiöiden muistettava tiedonantovelvollisuutensa poikkeusoloissakin

Listayhtiöiden tiedonantovelvollisuus poikkeusoloissa

Koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pörssikurssien romahdus ja liiketoimintojen supistuminen on johtanut tilanteeseen, jossa monien listattujen yhtiöiden tulevaisuudennäkymät ovat heikentyneet ennalta-arvaamattomalla tavalla. Yhtiöiden tulee kiinnittää entistä enemmän huomioita lakisääteisten tiedonantovelvollisuuksiensa täyttämiseen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Listatun yhtiön velvollisuudesta julkaista sitä koskeva sisäpiiritieto säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston antamasssa, markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa asetuksessa (596/2014/EU). Suomessa asetuksen mukaista tiedonantovelvollisuutta sovelletaan pörssiyhtiöihin sekä First North -listalle listattuihin yhtiöihin.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17. artiklan mukaan rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava yleisölle mahdollisimman pian sisäpiiritiedosta, joka koskee suoraan kyseistä liikkeeseenlaskijaa. Liikkeeseenlaskijan on varmistettava, että sisäpiiritieto julkistetaan siten, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa.

Mitä sisäpiiritiedosta todetaan?

Sisäpiiritieto on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan tai yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen. Jos se julkistettaisiin, sillä olisi todennäköisesti huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin.

Näin ollen sisäpiiritietoa on käytännössä mikä tahansa tieto, jolla voi olla vaikutusta listatun yhtiön osakkeen hinnan muodostumiseen ja joka on riittävän täsmällistä. Asetuksen mukaan tieto on täsmällistä, jos se viittaa olosuhteisiin tai tapahtumiin, jotka ovat jo ilmenneet tai tapahtuneet, tai joiden voidaan kohtuudella odottaa ilmenevän tai tapahtuvan. Lisäksi tiedon on oltava riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä tiedon mahdollisesta vaikutuksesta rahoitusvälineen arvoon.

Sisäpiiritiedon julkistamisesta voidaan poiketa ainoastaan lykkäämällä sen julkistamisen ajankohtaa.

Lykkäämistä voidaan pitää perusteltuna esimerkiksi kauppa-neuvotteluiden yhteydessä tai tilanteessa, jossa yhtiön toimielin on tehnyt päätöksen tai sopimuksen, jolle tarvitaan toisen elimen hyväksyntä ennen kuin se voi tulla päteväksi. Poikkeustilasta johtuva taloudellinen epävarmuus ei yksin lähtökohtaisesti ole perusteltu syy lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, vaan listayhtiöiden tulee myös poikkeusoloissa huolehtia tiedonantovelvollisuutensa asianmukaisesta toteuttamisesta. 

Ennusteita ei tarvitse välttämättä antaa

Listatuilla yhtiöillä ei ole lainsäädännöstä tai sitä alemman tasoisesta sääntelystä seuraavaa velvollisuutta julkaista numeerisia ennusteita tai muita tulevaisuutta koskevia lausumia. Käytännössä suuri osa listatuista yhtiöistä kuitenkin julkaisee näitä säännöllisin väliajoin.

Yhtiö voi virusepidemiasta seuranneen epävarmuuden perusteella pidättäytyä antamasta tulevaisuutta koskevia ennusteita ja lausumia. Yhtiön tiedotuspolitiikassa tulisi kuitenkin noudattaa johdonmukaisuutta ja tiedottamisen tulisi myös poikkeusoloissa olla mahdollisimman läpinäkyvää.

Mikäli yhtiö on julkaissut tulevaisuutta koskevia ennusteita, jotka eivät vallitsevat olosuhteet huomioiden todennäköisesti tule toteutumaan, on se velvollinen julkaisemaan tulosvaroituksen. 

Tulosvaroitus on aina julkaistava

Tulosvaroitus tulee julkaista riippumatta siitä, onko odotettu talousnäkymä aikaisempaa ennustetta parempi vai huonompi. Velvollisuutta tulosvaroituksen julkaisemiseen ei voida poikkeuksellisissakaan tilanteissa ohittaa eikä lykätä, vaan tulosvaroitus tulee julkaista ilman aiheetonta viivytystä.

KPMG:n lakipalvelut avustavat mielellään yhtiöitä kaikissa tiedonantovelvollisuuteen, sisäpiiritiedon julkaisuun ja muuhun sisäpiirisääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Joonas Aho

+358 40 416 3829

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Siiri Luoma

+358 40 650 1142

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö