close
Share with your friends
Light blue texture

Koronavirus - taloudellinen raportointi, tilintarkastus

Taloudellinen raportointi ja tilintarkastus

Koronavirustilanne ja taloudellinen raportointi vuonna 2021

Koronavirustilanteen vaikutukset taloudelliseen raportointiin ja tilintarkastukseen

Yritysten on tärkeää arvioida huolellisesti koronavirustilanteen aiheuttamia ja tulevia vaikutuksia sekä riskejä liiketoiminnalle ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiselle. Vaikutukset ovat erilaisia toimialasta riippuen ja ne näkyvät joillain toimialoilla nopeasti ja joillain vasta viiveellä. Taloudellisen raportoinnin näkökulmasta koronavirustilanteella on vaikutusta erityisesti seuraavilla osa-alueilla.

Vuoden 2019 tilinpäätösten laatiminen – koronaviruksen vaikutukset selostettava tilinpäätöspäivän jälkeisissä tapahtumissa

Vuoden 2019 tilinpäätösten kannalta koronavirustilanne on tilinpäätöspäivän jälkeinen tapahtuma, jonka aiheuttamia vaikutuksia ja riskejä yrityksen liiketoimintaan tulee selostaa käytännössä lähes jokaisen yrityksen tilinpäätöksessä, jos tilinpäätöksen laatiminen on vielä kesken tai vasta edessä. Selostus esitetään sekä tilinpäätöksessä tilinpäätöspäivän jälkeisissä tapahtumissa että toimintakertomuksessa.

Joissain tapauksissa koronavirustilanne on voinut tähän mennessä jo heikentää niin merkittävästi yrityksen liiketoimintaa, rahoitustilannetta ja edellytyksiä jatkaa toimintaansa, että ei ole selvää, voidaanko vuoden 2019 tilinpäätöstä ylipäätään enää laatia toiminnan jatkuvuuden (going concern) -periaatteella. Tällöin yritysjohdon tulee laatia toiminnan jatkuvuuden periaatteen soveltumisesta dokumentoitu arvio ja dokumentoida myös ne seikat, joihin arvio perustuu.

Vaikutukset vuoden 2020 raportointiin

Koronavirustilanne vaikuttaa merkittävästi yritysten liiketoimintaan sekä raportointiin vuoden 2020 aikana. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota rahoituksen riittävyyteen, omaisuuserien sekä rahoitusinstrumenttien arvostukseen, varauksiin ja riittäviin yhtiökohtaisiin liitetietoihin sekä riskeihin. 

Lisää tietoa koronaviruksen vaikutuksista IFRS-raportointiin löytyy KPMG:n COVID-19 Financial Reporting -sivustolta:

 • Are assets being carried at appropriate amounts?
 • What are the key financial instruments impacts?
 • What are the relevant going concern considerations?
 • How should government assistance be accounted for?
 • Are all liabilities fully recorded and properly presented?
 • What is the impact on employee benefits?
 • What is the impact on revenue-cycle accounting?
 • Have changes been made to lease contracts?
 • What is the impact for insurers?
 • What are the interim reporting considerations?
 • Is COVID-19 an adjusting or a non-adjusting event?

Going concern -arviointi: Rahoituksen riittävyys ja edellytykset toiminnan jatkuvuudelle

Tilinpäätöksen / osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tulee arvioida ja dokumentoida:

 • Onko sellaisia epävarmuustekijöitä, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa, ja
 • Onko toiminnan jatkuvuus edelleen asianmukainen oletus tilinpäätöksen / osavuosikatsauksen laatimisessa.

Arvioinnissa tyypillisesti huomioitavia asioita:

 • Kattaa vähintään 12 kuukauden ajanjakson
 • Perustuu päivitettyihin budjetteihin ja kassavirtaennusteisiin, myös erilaisten skenaarioiden laatiminen on suositeltavaa
 • Ovatko lainojen kovenantit rikkoutumassa tai lähellä sitä?
 • Käytettävissä olevat rahoitusmahdollisuudet sekä erilaiset keinot lisärahoituksen hankkimiseen (esimerkiksi osakeanti, uudelleen järjestelyt, julkiset avustukset, omaisuuden myynti, investointien lykkääminen)

Jos rahoituksen riittävyyteen ja toiminnan jatkuvuuteen voi liittyä olennaista epävarmuutta, tämä tulee selostaa tilinpäätöksessä / osavuosikatsauksessa. Samoin tulee selostaa ne seikat, joiden nojalla johto katsoo, että tilinpäätöksen / osavuosikatsauksen laatiminen toiminnan jatkuvuuden periaatteella on edelleen perusteltua ja asianmukaista. 

Mikäli toiminnan jatkuvuus -oletuksen soveltamiselle ei ole enää perusteita, tilinpäätöksen / osavuosikatsauksen yleisiä laatimisperiaatteita ja arvostusperiaatteita tulee muuttaa vastaavasti. 

Koronavirustilanne voi vaikuttaa ehdotettuun osingonjakoon ja siihen liittyvään maksukykytestiin

Poikkeusolosuhteiden johdosta yrityksen rahoitus- ja maksuvalmiustilanne saattaa heikentyä tilinpäätöksen hyväksymisen ja yhtiökokouksen välisenä ajanjaksona. Osana liiketoiminnan seurantaa johdon on tärkeää seurata myös maksuvalmiuden kehittymistä ja päivittää kassavirtaennusteita. Mikäli osinkoa ehdotetaan jaettavaksi, ennen yhtiökokousta voi myös olla tarpeen laatia ja dokumentoida päivitetty maksukykytesti.  

Viivästykset raportoinnissa ja yhtiökokous

Mikäli yritykset ennakoivat viiveitä tilinpäätöksen laatimisaikataulussa, kannattaa ottaa yhteyttä tilintarkastajaan sekä myös asianomaisiin viranomaistahoihin, kuten verohallintoon.  Määräaikoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen ja raportointimääräajoista viivästyminen saattavat aiheuttaa seuraamuksia, ellei asiasta ole etukäteen sovittu erikseen.

Näissä poikkeusolosuhteissa myös yhtiökokouksen pitämistä saatetaan joutua lykkäämään aiemmin suunnitellusta aikataulusta. Tällöin on tärkeää pitää osakkeenomistajat jatkuvasti ajan tasalla kehittyvästä tilanteesta ja uusista suunnitelmista. 

Eri viranomaistahot ovat myöntäneet pidennyksiä raportointien määräaikoihin:

Poikkeustilanne voi vaikeuttaa tai hidastaa tilinpäätöksen laatimista ja johdon raportointia

Poikkeuksellinen tilanne saattaa vaikeuttaa ja hidastaa paitsi, vuoden 2019 tilinpäätöksen laatimisprosessia, myös normaalia johdon raportointia ja seurantaa. Jos yrityksellä on toimintaa maissa, joihin koronavirustilanne on vaikuttanut rajusti, voi konserniraportoinnissa tarvittavien tietojen saaminen viivästyä, mikä aiheuttaa viivettä myös konsernitilinpäätöksen valmistumiseen.  Myös paikallisten lakisääteisten ns. statutory-tilinpäätösten valmistuminen voi viivästyä. 

Vaikutuksia voi olla myös taloudellisen raportoinnin prosesseihin ja sisäiseen valvontaan

Yritysten on tärkeää harkita, aiheutuuko koronaviruksen paikallisista vaikutuksista seurauksia taloudellisen raportoinnin sisäiseen valvontaan ja kontrolleihin.  Henkilöstön siirryttyä etätyöhön voidaan esimerkiksi joutua ottamaan käyttöön uusia kontrolleja tai muokkaamaan entisiä, jotta saadaan varmistettua etätyöskentelyyn tarvittavat järjestelmien pääsyoikeudet. Luottamuksellisen tiedon käsittelyperiaatteita voidaan myös joutua muokkaamaan etätyöympäristössä. 

Tutustu kansainvälisen verkostomme näkemyksiin

Tutustu jatkuvasti päivittyvään Koronavirus ja liiketoiminnan jatkuvuus -sivustoomme. 

Koronavirustilanteen kansainvälinen seurantasivustomme on KPMG guide to the business implications of COVID-19

KPMG seuraa globaalisti poikkeustilanteen vaikutuksia myös taloudelliseen raportointiin ja tilintarkastukseen. Voit tutustua kansainvälisen verkostomme näkemyksiin täällä

Koronavirustilanne ja taloudellinen raportointi vuonna 2021

Taloudellisessa raportoinnissa koronavirustilanne on huomioitava erityisesti tietyillä osa-alueilla.