close
Share with your friends
Digitaalisen turvallisuuden kansainvälinen vertailu

Digitaalisen turvallisuuden kansainvälinen vertailu

Digiturvallisuuden kansainvälinen vertailu

KPMG toteutti digitaalisen turvallisuuden kansainvälisen vertailun valtiovarainministeriölle

KPMG toteutti valtiovarainministeriölle tutkimuksen, jossa Suomen digitaalisen turvallisuuden ohjausta, strategisia linjauksia, toiminnan organisointia, riskejä ja resursseja verrataan kahdeksan eri maan tilanteeseen. Tutkimuksen vertailussa ovat mukana Suomen lisäksi Alankomaat, Australia, Iso-Britannia, Israel, Ruotsi, Saksa, Venäjä sekä Viro. 

Kansalaisten osaamisessa, kyberomavaraisuudessa ja kotimaisen kyberteollisuuden kehittämisessä on parantamisen varaa

Tutkimuksen tulokset antavat suuntaviivoja Suomen digitaalisen turvallisuuden kehittämiselle. Suomen tilanne on vertailun perusteella melko hyvä, mutta emme ole kansalaisten osaamisen, kyberomavaraisuuden tai kotimaisen kyberteollisuuden kehittämisessä vielä aivan terävimmässä kärjessä.

Suomessa kansalaisten roolia ja vastuita aktiivisina yhteiskunnan turvallisuuden tekijöinä ei ole selkeästi määritelty, toisin kuin joissakin tutkimuksessa mukana olleissa maissa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa koko yhteiskunnan kattava kybertaitojen ja -osaamisen kehittäminen tehtävineen, tavoitteineen ja mittareineen on valittu valtion strategiseksi painopisteeksi.

Uusien digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittyminen kasvattaa koko kybertoimialaa ja tarjoaa uusia vientimahdollisuuksia. Esimerkiksi Israelissa ja Alankomaissa toimialaa ja tutkimusta kehittämällä tavoitellaan kansantaloudellista hyötyä. 

Vieraiden valtioiden vihamielinen vaikuttaminen nähdään riskinä digitaaliselle turvallisuudelle

Tutkimuksessa mukana olleiden maiden kyberturvallisuusstrategioissa vieraiden valtioiden tai näiden tukemien ryhmittymien vihamielinen vaikuttaminen tunnistettiin keskeiseksi digitaalisen turvallisuuden riskiksi. Tällaiset kyberhyökkäykset voivat horjuttaa yhteiskunnan vakautta esimerkiksi hybridivaikuttamisen tai valeuutisten kautta. Hyökkäyksiin tarvittavaa teknologiaa on helposti saatavilla ja hyökkääjän kiinnijäämisen riski on pieni. 

Digitaalisen turvallisuuden parantaminen vaatii kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä tehokasta havainnointikykyä

Digitaalisen toimintaympäristön turvallisuuden parantamiseksi tarvitaan konkreettisia, yhteiskunnan eri alueet kattavia toimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan. Hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta on Isossa-Britanniassa, jossa kansallisen kyberturvallisuusstrategian avulla seurataan säännöllisesti toimintaympäristön turvallisuutta.

Kansallisen kyberturvallisuuden aktiivisiksi toimijoiksi tunnistetaan yleisesti julkishallinto, elinkeinoelämä, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä kansalaiset. Kaikkien näiden toimijoiden välinen yhteistyö tuottaa kattavamman digitaalisen turvallisuuden tilannekuvan.

Nopeasti kehittyvän digitaalisen toimintaympäristön muutokset edellyttävät nopeaa ja kansainvälisesti tehokasta havainnointi- ja reagointikykyä. Kybertoimintaympäristö ja siihen kohdistuvat uhat kuten kybervakoilu, -terrorismi tai muu kyberrikollisuus, eivät noudata valtioiden rajoja. Uudenlainen erityisosaaminen, tiedonvaihto ja turvallisuusviranomaisten yhteistyö on välttämätöntä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Lisätietoja

Karri Tomula
Puh: +358 40 749 0262 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Tutkimus on julkaistu myös valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Digitaalisella turvallisuudella tarkoitetaan riskienhallintaan, toiminnan jatkuvuudenhallintaan ja varautumiseen, kyberturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä asioita.

Vertailutieto kerättiin verrokkivaltioiden julkisista dokumenteista perustuen kysymyksiin, jotka laadittiin yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Kysymykset käsittelivät lainsäädäntöä, strategisia linjauksia, toiminnan organisointia ja resursseja. Vertailussa hyödynnettiin kansainvälisiä vertailuja ja indeksejä, joissa on arvioitu verrokkimaiden kyberturvallisuutta ja muutosvalmiutta. Valtiovarainministeriö pyysi lisäksi kunkin verrokkivaltion Suomen edustustolta kommentteja maan yhteenvedosta. Raportissa on huomioitu edustustoilta saatu palaute.