close
Share with your friends

EU:n esiteasetus – uusia mahdollisuuksia suomalaisille pk-yrityksille

EU:n esiteasetus – uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Arvopaperimarkkinoihin liittyvällä esiteasetuksella pyritään Euroopan unionin sisämarkkinoiden yhdenmukaistamiseen poistamalla mahdollisuus jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä johtuvaan variaatioon.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Uudella esiteasetuksella pyritään Euroopan unionin sisämarkkinoiden yhdenmukaistamiseen poistamalla mahdollisuus jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä johtuvaan variaatioon.

Koska uusi asetus on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta, ei kansallisesta lainsäädännöstä johtuva variaatio ole enää aiemmassa määrin mahdollista. Liikkeeseenlaskija voi hyödyntää samaa esitettä koko EU:n markkina-alueella.

Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kannalta keskeisimmät uudistukset liittyvät kuitenkin erityisesti esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevaan raja-arvoon sekä uusiin, kevennettyihin sisältövaatimuksiin.

Uudentyyppiset esitteet nyt mahdollisia

Esitteen laatimisvelvollisuus on arvopaperimarkkinalain 3. luvun 1 §:n mukaan sillä, joka tarjoaa arvopapereita yleisölle tai hakee niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. Näin ollen esitteen julkaisemisvelvollisuus koskee paitsi pörssiin ja First North -listalle listautuvia yhtiöitä, myös muitakin arvopaperimarkkinalain mukaisen raja-arvon ylittäviä arvopapereiden liikkeeseenlaskuja.

Aikaisempaa korkeamman raja-arvon lisäksi suomalaisten pk-yritysten kannalta myönteinen uudistus on uudentyyppisten, kevennettyjen esitteiden mahdollistaminen. Esiteasetuksen mukaan yhtiön on määrätyin edellytyksin mahdollista laatia ainoastaan yksinkertaistettu esite listautumisen jälkeisille liikkeeseenlaskuille (jälkimarkkinaesite) tai tavallista esitettä suppeampi EU:n kasvuesite.

Kasvuesitteen voivat laatia muun muassa arvopapereita yleisölle tarjoavat liikkeeseenlaskijat, jotka ovat pk-yrityksiä tai joiden arvopapereilla käydään tai niillä aiotaan käydä kauppaa EU:n kasvumarkkinalla. Edellytyksenä on,  niiden arvopapereita ei ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. 

Esiteasetuksen perustelujen mukaan pääomamarkkinaunionin keskeisiä tavoitteita on auttaa pk-yrityksiä hankkimaan entistä helpommin rahoitusta unionin pääomamarkkinoilta. Keskeinen tavoite on löytää tasapaino yhtäältä kustannustehokkaan rahoitusmarkkinoille pääsyn ja toisaalta sijoittajansuojan välillä. 

Miten KPMG voi auttaa?

Käytännössä mahdollisuus laatia kasvuesite sekä uusi, aikaisempaa korkeampi raja-arvo tarkoittavat sitä, että yhä useampi yritys voi hakea rahoitusta EU:n pääomamarkkinoilta investoimatta rahoitustarpeeseen nähden kohtuuttomia summia vakiomuotoisen esitteen laatimiseen.

KPMG:llä on sitouduttu toimimaan pk-yritysten tukena ja strategisena kumppanina kasvun tavoittelussa. Avustamme mielellämme esitteen ja muiden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen laatimisessa ja olemme käytettävissä kaikissa pääomamarkkinoihin, rahoitukseen ja listautumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Lisätietoja:

Siiri Luoma

+358 20 760 3630

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Marianna Perosvuo

+358 20 760 3836

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö