close
Share with your friends

Lakisääteiset työaikapankit vastaavat työelämän murrokseen

Työaikapankit kirjattu nyt lakiin

Eri alojen työehtosopimukset ovat mahdollistaneet työaikapankit jo vuosien ajan. Kullakin työpaikalla vapaiden käyttämisen periaatteet on tärkeää kirjata työaikapankkisopimukseen, vaikka uudenlaiset työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmät tulivat lakisääteisiksi 1. tammikuuta.

Mika Honkanen

Legal counsel (työoikeus, KPMG Law)

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Työmarkkinoilla on tapahtunut suuria muutoksia ja työvoiman käyttötavat ovat eriytyneet. Työaikakäytännöt monipuolistuvat koko ajan. Käytännöt ovat myös erilaisia eri työnantajasektoreilla, mikä johtuu muun muassa kilpailun lisääntymisestä eri toiminnoissa. Työnantajilla on kasvava tarve tehdä ja teettää työtä erilaisissa jaksoissa ja eri vuorokaudenaikoina.

Myös työntekijöiden henkilökohtaiset tarpeet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa puoltavat joustavien työaikajärjestelyjen mahdollisuuksien lisäämistä. Sen takia uuden työaikalaille on ollut tarvetta. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan ensi vuoden alusta lähtien.

Tes ei enää ohjaile sopimista

Tammikuun alussa voimaan tulleen työaikalain myötä työaikapankeista on mahdollista sopia kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä. Tämä on merkittävä parannus nykytilanteeseen verrattuna, koska työaikapankkeja ei ole tähän saakka säädelty laissa.

Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.

Tähän saakka työaikapankin käyttöönotto on edellyttänyt, että pelisäännöistä on sovittu alakohtaisilla työehtosopimuksilla. Sen takia työaikapankeista ei ole ollut mahdollista sopia kaikilla työpaikoilla.

Työaikapankki koskee kaikkia

Työaikapankin käyttöönotosta on sovittava kirjallisesti ja - tilanteesta riippuen - luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, muun henkilöstön edustajan tai henkilöstön tai henkilöstöryhmän kanssa. Työaikapankki tehdään koko henkilöstölle tai henkilöstöryhmälle.

Työaikapankkisopimuksessa on yksilöitävä, mitä eriä työntekijä voi työaikapankkiin säästää. Lain mukaan pankkiin voi säästää aikaa, jota työntekijä tekee säännöllisen työajan lisäksi. Säännöllisen työajan siirtäminen työaikapankkiin on mahdollista ainoastaan silloin, kun työpaikalla on käytössä liukuvan työajan järjestelmä.

Työaikapankkiin voi säästää myös lakiin tai sopimukseen perustuvia rahamääräisiä etuuksia. Rahamääräiset työaikapankkiin säästettävät etuudet voivat olla esimerkiksi lisä- ja ylityöstä maksettavia korvauksia, sunnuntaityön korotusosia, korvausta viikkolevon saamatta jäämisestä, työajan lyhennysrahaa tai lomarahaa.  

Lakisääteinen korvaa aiemmat ”pankit”

Tärkeää on, että työaikapankkisopimuksessa sovitaan myös työaikapankkivapaan käyttämisen periaatteista ja menettelytavoista, joilla työaikapankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana. Tarkoituksenmukaista on sopia, että vapaat käytetään esimerkiksi kesäloman yhteydessä tai muuna työnantajan toiminnan kannalta kiireettöminä aikoina.

Jos työpaikalla on nyt käytössä työehtosopimuksessa tarkoitettu järjestely, siihen sovelletaan yksinomaan työehtosopimuksessa sovittuja asiaa koskevia määräyksiä. Vastaavasti lakisääteiseen työaikapankkiin sovelletaan yksinomaan työaikalaissa säädettyjä säännöksiä. Mahdollinen työehtosopimukseen perustuva työaikapankki täytyy lakkauttaa ennen uuden perustamista.

Jos haluat tietää lisää työaikalain muista muutoksista, lue myös Mika Honkasen laajempi katsaus aiheeseen.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö