close
Share with your friends

KHO:lta tärkeitä päätöksiä varainsiirtoverotuksesta

KHO:lta merkittäviä päätöksiä varainsiirtoveropohjasta

Tuore oikeuskäytäntö kaventaa yritys- ja asuntokauppojen varainsiirtoveropohjaa.

Jyrki Holla

Tax & Legal Partner

KPMG Suomi

Sähköposti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ensimmäisessä tapauksessa (KHO:2019:121) ostaja hankki osakkeiden kaupan yhteydessä kohdeyhtiön osakaslainasaatavat myyjiltä. Osakkeiden ja osakaslainasaamisten siirrosta oli sovittu samassa kauppakirjassa. KHO katsoi, että osakaslainasaatavat eivät olleet sellaisia arvopapereita, jotka ovat varainsiirtoveron kohteena. Varainsiirtoveroa ei ollut näin maksettava siltä osin, kuin kauppahinnan oli katsottava kohdistuneen osakaslainasaataviin.

  • Ratkaisu poikkeaa Verohallinnon ohjeesta ja käsiteltyä Varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momenttia koskevista esitöistä (HE 125/2012 vp). Korkein hallinto-oikeus ei antanut ratkaisussaan ratkaisevaa painoarvoa yksittäiselle esityölausumalle vaan ohitti lain esityöt lain sananmuotoon vedoten.
  • KHO:n mukaan pelkästään lain esitöiden perusteella ei näin ollen voitu laajentaa varainsiirtoverolain soveltamisalaa lain 1 §:stä ilmenevien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusten ulkopuolelle. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tulkinta, jonka mukaan varainsiirtoveron perusteeseen olisi luettava myös osakaslainasaataviin kohdistuva osa kauppahinnasta, ei vastannut lainkohdan sanamuotoa. Päätös on merkittävä kannanotto legaliteettiperiaatteen puolesta vero-oikeudessa.
  • Tulevaisuudessa verovelvollisen on päätöksen takia harkittava tarkkaan vastaavissa tilanteissa, ostaako transaktion yhteydessä myyjän lainasaatavat kohdeyhtiöltä sen sijaan, että nämä maksettaisiin kohdeyhtiön kautta myyjälle.

Kotimaisia asuntosijoittajia koskeva päätös

Toisessa tapauksessa (KHO:2019:122) ostaja sitoutui osakkeiden kaupan yhteydessä maksamaan yhdessä kohdeyhtiön kanssa sovitut tulevat urakkaerät myyjäyhtiölle ja toisaalta vastasi, että kohdeyhtiö kykenee maksamaan urakkasaatavat pankille, joka rahoitti urakkasaatavat myyjälle.

Myyjä oli solminut kohdeyhtiön kanssa urakkasopimuksen, jossa myyjä oli urakoitsijana sitoutunut suorittamaan kohdeyhtiön uudisrakennuksen rakennustyöt. Kuten yllä kuvatussa ensimmäisessä tapauksessa, osakkeiden kaupasta ja edellä kuvatuista sitoumuksista oli sovittu samassa kauppakirjassa.

KHO katsoi, että koska urakkaan liittyvän velan syntyminen edellytti myyjältä vastasuoritusta, kohdeyhtiöllä ei ollut omistusoikeuden siirtymishetkellä vielä sellaista velkaa, jota olisi voitu kohdistaa kohdeyhtiön osakkeisiin.

  •  Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun omistusoikeus siirtyy jo rakentamisaikana tai sitä ennen, varainsiirtoveron perusteeseen ei tule lukea osuutta kohdeyhtiölle myöhemmin vasta rakennusaikana syntyvistä veloista. Veropohjassa otetaan siis huomioon vain ne velat, jotka ovat syntyneet omistusoikeuden siirtymiseen mennessä.
  • Ratkaisulla on huomattava merkitys kotimaisille asuntosijoittajille (kuten rahastoille), jotka ostavat uudiskohteet rakennusliikkeiltä urakan varhaisessa vaiheessa, jolloin rakennusliike myy ostajalle lähinnä myöhemmät rakennuspalvelut. Kuten mainittu, ratkaisun perusteella näitä myöhemmin toimitettaviin rakennuspalveluihin liittyvää velkaa (tai sitoumusta) ei tule ottaa huomioon varainsiirtoveron perusteessa.

Miten KPMG voi auttaa?

Verovelvollinen voi hakea liikaa maksettuja varainsiirtoveroja takaisin viimeisen viiden vuoden ajalta. Olettehan yhteydessä KPMG:n Jyrki Hollaan (+358207603242, jyrki.holla@kpmg.fi) tai Jani Karjalaiseen (+358207603474, jani.karjalainen@kpmg.fi), mikäli olette maksaneet liikaa varainsiirtoveroa yllä mainituissa tai vastaavanlaisessa tilanteessa.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö