close
Share with your friends

Hallitus houkuttelisi ulkomaalaisia asiantuntijoita Suomeen

Hallitus haluaisi ulkomaalaisia asiantuntijoita Suomeen

Hallitus haluaisi keventää ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverotusta ja helpottaa työvoiman liikkuvuutta. Lisäksi työnantajan maksamien muuttokustannusten veronalaista osuutta huojennettaisiin.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Valtiovarainministeriö on julkaissut luonnoksen hallituksen esitykseksi tuloverolain ja ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain eli niin sanotun avainhenkilöverolain muuttamisesta.

Laissa tarkoitettua lähdeveroprosenttia alennettaisiin 35 prosentista 32 prosenttiin. Avainhenkilöverolaissa säädettyä 35 prosentin lähdeveroprosenttia ei ole muutettu lain voimassaolon aikana, vaikka ansiotulojen verotus on yleisesti keventynyt. Työntekijän näkökulmasta avainhenkilöverotuksen houkuttelevuus on siten vähentynyt. Samalla lain määräaikaisuudesta luovuttaisiin.

Vuoden 1996 alusta voimassa olleen ja alun perin määräaikaiseksi tarkoitetun avainhenkilölain voimassaoloaikaa on jatkettu yhteensä kuusi kertaa. Lain mukaan ulkomailta tulevat erityisasiantuntijat, tutkijat ja ylemmissä oppilaitoksissa toimivat opettajat voivat tietyin edellytyksin valita tavallisen tuloverotuksen asemesta palkkatulon lähdeverotuksen enintään 48 kuukauden ajaksi.

Muuttokustannusten verotusta huojennettaisiin

Työnantajan maksamien muuttokustannusten veronalaista osuutta alennettaisiin tilanteissa, joissa muutto tapahtuu työntekijän työpaikan sijainnin vuoksi. Kun henkilö tulee ulkomailta Suomeen töihin, muutto katsottaisiin aina työpaikan sijainnista johtuvaksi. Myös Suomen sisäisissä muutoissa soveltamisala on tarkoitettu laajaksi.

Soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät lähinnä tilanteet, joissa muutolla ei olisi olennaista vaikututusta työpaikalle kulkemiseen. Säännöksen soveltuessa palkaksi katsottavaa veronalaista ansiotuloa olisi 50 prosenttia työnantajan maksamista työntekijän ja hänen perheenjäsenensä muutto- ja matkustamismenoista.

Huomionarvoista on, että huojennus koskisi vain työnantajan maksamia kuluja – työntekijä ei jatkossakaan voisi verotuksessaan vähentää itsemaksamiaan muuttokustannuksia.

Muuttokustannukset on vakiintuneessa verotuskäytännössä katsottu elantokustannuksiksi. Jos työnantaja korvaa työntekijälle esimerkiksi työsuhteen alkaessa työntekopaikkakunnalle muuttamisesta syntyneitä kuluja, työntekijälle syntyy veronalaista tuloa. Sen sijaan työsuhteen aikana työnantajan aloitteesta tapahtuvan muuton kustannuksia on voitu korvata työntekijälle verovapaasti.

Lisätietoja:

Mariia Suominen

+358 20 767 2067

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Joakim Frände

+358 20 760 3381

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö