close
Share with your friends

EU-tavarakaupan quick fixes -muutokset tulossa voimaan – joko tunnet ne?

EU-tavarakaupan quick fixes -muutokset tulossa voimaan

EU-tavarakaupan pian voimaan tulevat lyhyen aikavälin parannukset koskevat ketjuliiketoimien arvonlisäverotusta, yhteisömyynnin verottomuuden näyttövaatimuksia ja call off-varastomenettelyjä. EU-tavarakauppaa harjoittavien on varmistettava pian, että tulevan lain asettamiin edellytyksiin on varauduttu, ja valmistelut on tehty myös yrityksen toiminnanohjausjärjestelmissä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

EU-tavarakaupan säännösten lyhyen aikavälin parannukset (quick fixes) tulevat voimaan tammikuussa 2020. EU-oikeus hyväksyi uudistusta koskevat direktiivimuutokset viime vuoden lopulla, ja EU-jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava muutoksen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset vuoden 2019 loppuun mennessä.

Valtioneuvosto on antanut hallituksen esityksen arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys sisältää uudistuksia, jotka perustuvat EU-oikeuden jo vahvistettuihin muutoksiin.

Yhtenäiset säännöt ketjuliiketoimiin EU-tasolla

EU:n sisäisissä ketjuliiketoimissa arvonlisäverottomaksi yhteisömyynniksi katsotaan myynti, joka liittyy tavaran kuljetukseen. Käytännössä tämän periaatteen soveltaminen ei ole ollut yksinkertaista tai yhdenmukaista kaikissa jäsenvaltioissa. Arvonlisäverolakiin esitetään lisättäväksi pykälä, joka selventäisi verottoman yhteisömyynnin soveltumista ketjuliiketoimissa, jossa on vähintään kaksi myyjää.

Lisättävä pykälä määrittää, että tavaran kuljetus tai lähetys liitetään sen väliportaan toimijan tavaran luovutukseen, joka tai jonka puolesta kuljetus järjestetään. Edellytyksenä on, että toimija on ilmoittanut kuljetuksen alkamisvaltion arvonlisäverotunnisteen. Muussa tapauksessa lähetys tai kuljetus on liitettävä väliportaan toimijalle tapahtuvaan luovutukseen.

Ketjuliiketoimintaan liittyvät uudet säännökset voivat edellyttää muutoksia kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten toiminnanohjausjärjestelmiin.

Yhteisömyynnin näyttövaatimukset tarkemmiksi

Yhteisömyyntien verottomuuteen liittyvien näyttövaatimusten sääntelyä tarkennetaan. Uudistusten myötä verottomuuden edellytyksenä on ostajan voimassaolevan arvonlisäverotunnisteen ilmoittaminen myyjälle sekä yhteenvetoilmoituksen antovelvollisuuden asianmukainen täyttäminen.

Yhteisömyyntien näyttövaatimusten osalta tulee huomioida myös Euroopan neuvoston täytäntöönpanoasetus 2018/1912, joka säätää EU-tasolla tavaran kuljetuksen tarkennetuista vaatimuksista. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2020 ja sen artiklat ovat suoraan sovellettavaa oikeutta Suomessa.

Muutoksella yhdenmukaistetaan EU-maiden käytäntöjä yhteisömyyntien verottomuuden edellytyksenä vaadittavien asiakirjatodisteiden osalta. Sisäisiin ohjeistuksiin ja käytäntöihin sekä mahdollisesti myös sopimusehtoihin tarvittavien muutosten valmistelu on syytä aloittaa mahdollisimman pian, koska asetusta aletaan soveltaa ilman siirtymäaikaa.

Call off –varastoista uusi säännös

Call off  -varastojen osalta suoraan kansallisiin arvonlisäverolakeihin lisätään säännös, jonka mukaan myyjän ei tarvitse hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi varaston sijaintivaltiossa. Säännös koskee call off -varastomenettelyä, jossa myyjä siirtää tavaroita varastoon ostajan sijaintivaltioon niin, että ne ovat ostajan käytössä, mutta tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun ne otetaan varastosta.

Uuden säännöksen mukaan omistusoikeuden siirtyminen katsotaan tietyin edellytyksin yhteisömyynniksi, joka ei edellytä myyjän rekisteröitymistä verovelvolliseksi varaston sijaintivaltioon.

Arvonlisäverodirektiivin call off -varastojen arvonlisäverotusta koskevat erityissäännökset korvaavat muun muassa kaikki aiemmin Suomessa erilaisiin käytäntöihin sovelletut yksinkertaistusmenettelyt.

Lisätietoja:

Heikki Leppänen

+358 20 760 3831

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Ida Maria Puolanen

+358 20 767 2123

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö