close
Share with your friends

Muutoksia osakeyhtiölakiin: Pörssiyhtiöiden johdon palkitsemiselle pelisäännöt

Pörssiyhtiöiden johdon palkitsemiselle pelisäännöt

Laki velvoittaa yhtiöitä laatimaan ylintä johtoa koskevan, neuvoa-antavan palkitsemispolitiikan, jotta osakkeenomistajien tiedonsaanti ja vaikutusvalta parantuisivat.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Pörssiyhtiöiden johdon palkitsemiskäytännöt ovat uudistuneet osakeyhtiölakiin tehtyjen muutosten myötä. Yhtiökokouksissa täytyy vuodesta 2020 alkaen esittää johdon palkitsemista koskeva palkitsemispolitiikka vähintään neljän vuoden välein. Palkitsemispolitiikassa asetetaan ylimmän johdon palkitsemisen pitkän aikavälin periaatteet ja suuntaviivat.

Lisäksi pörssiyhtiöiden on laadittava erityinen palkitsemisraportti 1. tammikuuta 2020 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Raportissa esitetään olennaiset tiedot johdolle maksetuista palkkioista ja kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista käytännössä. Myös palkitsemisraportti on esitettävä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiölain muutokset tulivat voimaan 10. kesäkuuta. Taustalla on Euroopan unionin toukokuussa 2017 antama osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivi (ns. SHRD II), jolla on muutettu aiempaa osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviä.

Palkitsemiseen liittyvä päätöksenteko entisellään

Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava. Käytännössä yhtiökokouksen hylkäävä päätös tai yhtiökokouksessa esitetyt kannanotot ohjaavatkin tulevia päätöksiä johdon palkitsemisesta yhtiön palkitsemispolitiikan asettamissa rajoissa.

Muutosdirektiivin tavoitteena on muun muassa lisätä osakkeenomistajien tiedonsaantia ja vaikutusvaltaa johdon palkitsemisesta. Direktiivin sääntelemät muutokset koskevat ainoastaan pörssiyhtiöiden ylintä johtoa, johon katsotaan Suomessa kuuluvan hallitus, toimitusjohtaja ja käytännössä harvinainen hallintoneuvosto.

Pörssiyhtiöiden on jatkossa palkittava johtoa yhtiökokouksessa vahvistetun palkitsemispolitiikan mukaisesti. Välitöntä muutosta ei lailla ole pörssiyhtiöiden johdon palkitsemista koskevaan päätöksentekoon, sillä yhtiökokous päättää jatkossakin hallituksen ja hallitus puolestaan toimitusjohtajan palkitsemisesta.

Yhtiökokouksen päätös neuvoa-antava

Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava. Käytännössä yhtiökokouksen hylkäävä päätös tai yhtiökokouksessa esitetyt kannanotot ohjaavatkin tulevia päätöksiä johdon palkitsemisesta yhtiön palkitsemispolitiikan asettamissa rajoissa.

Yhtiöillä on oikeus poiketa palkitsemispolitiikasta väliaikaisesti, mikäli tämä on välttämätöntä yhtiön pitkän aikavälin etujen varmistamiseksi ja mahdollista yhtiön palkitsemispolitiikassa määritetyin keinoin.

Lisätietoja:

Timo Luukkonen

+358 20 760 3582

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Anna Hänninen

+358 20 760 3000

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö