close
Share with your friends

Toimivat työkalut tuottajaohjaukseen

Laadukkaat työkalut kehittävät toimintaa.

Onnistunut tuottajaohjaus on monen osatekijän summa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Julkinen sektori tukeutuu palveluissaan enenevissä määrin ulkopuolisin palveluntuottajiin. Ulkoistuksilla ja hankinnoilla tähdätään taloudellisuuteen ja resurssien tehokkaaseen käyttöön, laadusta kuitenkaan tinkimättä. Palvelujen laadun ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen edellyttää kuitenkin toimivia tuottajaohjauksen ja sopimushallinnan välineitä.

Onnistunut tuottajaohjaus on monen osatekijän summa. Tuottajaohjausta tulisi lähestyä elinkaariajattelun kautta varmistaen, että tuottajaohjaus otetaan huomioon hankintojen ja ulkoistusten valmistelussa, kilpailutusvaiheessa, sekä sopimuskauden aikana ja sen jälkeen. Tuottajaohjauksen malleja suunniteltaessa on hyvä lähteä liikkeelle tuottajaohjauksen tavoitteiden asettamisesta sekä mittareiden määrittelystä – mitä tavoitellaan ja miten tavoitteisiin päästään? Avainasemassa suunnittelussa ovat palveluntuottajat, joiden tietoja ja osaamista on perusteltua hyödyntää tiiviin yhteydenpidon avulla. Tämä tuo myös realismia tuottajaohjauskäytäntöjen suunnitteluun. Liikaa ei kannatta eikä pidä vaatia, vaan yleensä palveluntuottajan kannalta toimiva malli on myös tilaajalle paras.

Tuottajaohjaus osana sopimuksia

Asetetut tavoitteet huomioidaan palveluntuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa niin, että tuottajaohjaus otetaan keskeiseksi osaksi sopimuksia muun muassa palveluntuottajan raportointivelvollisuuksia, kannustimia ja sanktiointia koskevissa ehdoissa. Vieläkin tärkeämpää on kuitenkin samalla varmistaa, että omassa organisaatiossa sopimuksia osataan käyttää oikein. Näin varmistetaan, että laatupoikkeamiin ja tavoitteiden alituksiin reagoidaan oikein ja oikea-aikaisesti. Tämä on monissa organisaatioissa keskeinen este tavoitteiden toteutumisen tiellä: hyväkin sopimus edellyttää, että sopimuksia seurataan aktiivisesti ja että kaikki ratkaisut tehdään todelliseen sopimusten käyttöä koskevaan tietoon perustuen ja sovittuja käytäntöjä noudattaen.

Sopimuskauden aikana on tärkeää noudattaa sovittuja raportointipisteitä ja kerätä palautetta mahdollisilta palvelujen loppukäyttäjiltä. Yhdenmukaistetuilla sopimushallinnan prosesseilla ja toimivalla reklamaatioiden hallinnalla varmistetaan, että sopimusten oikea-aikainen käyttötieto on aina saatavilla. Samalla varmistetaan, että esimerkiksi julkisissa hankinnoissa voidaan tehokkaasti huomioida palveluntuottajien suoritusten laatu ja mahdolliset laiminlyönnit aiempien sopimuskausien aikana.

Tulokset ja opit tehokkaasti käyttöön

Sopimuskauden päätyttyä tulokset on purettava huolellisesti sekä onnistumiset ja epäonnistumiset on läpikäytävä perusteellisesti. Tulosten läpikäynti tulisi tehdä yhdessä palveluntuottajien kanssa niin, että palvelua ja käytäntöjä voidaan edelleen kehittää suuntaan, joka edesauttaa kaikkia osapuolia. Tulokset ja opit on otettava tehokkaasti käyttöön ja huomioitava seuraavalla hankintakaudella.

Onnistuneella tuottajaohjauksella ja edellä kuvatuilla keinoilla voidaan vaikuttaa ratkaisevalla tavalla sekä palvelujen kustannuksiin että laatuun. Toimiva tuottajaohjaus edellyttää kuitenkin yleensä koko organisaation toimintamallien läpikäyntiä ja uusien käytäntöjen huolellista implementointia.  

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:llä on osaamista ja kokemusta erilaisten tuottajaohjausmallien ja –käytäntöjen toteuttamisesta ja ulkoistusten läpiviennistä. Voimme tukea sekä organisaation käytäntöjen suunnittelussa ja toimintakulttuurin muutoksessa, että toimivien ohjausvälineiden suunnittelussa yksittäisten sopimuskokonaisuuksien osalta.  

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Pirkka Saarinen
P. 020 760 3820
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö