close
Share with your friends

Kuntien tunnistettava vaihtotilanteiden arvonlisäverovaikutukset

Kuntien tunnistettava vaihtotilanteiden alv-vaikutukset

Kuntatoimijoiden on tärkeää tunnistaa erilaisiin sopimusjärjestelyihin sisältyvät vaihtotilanteet. Jos ne jäävät huomioimatta, vaihtotilanteista voi koitua merkittäviä taloudellisia arvonlisäveroriskejä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kuntien tekemät sopimukset sisältävät usein erilaisia velvollisuuksia, oikeuksia ja vaihtona pidettäviä oikeustoimia. Tyypillisesti vaihdoksi katsottavissa tilanteissa on voitu sopia pelkästä hyödykkeiden vaihdosta ilman rahavastiketta (ns. barter-sopimus) tai vaihdossa voidaan käyttää myös osittaista rahavastiketta.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaisussaan KHO 2019:48 ottanut kantaa vaihtotilanteen määrittelyyn ja soveltamisalan laajuuteen. Kyseisessä tapauksessa KHO katsoi purkutyöyrityksen tarkastelun kohteena olleissa sopimuksissa tapahtuneen hyödykkeiden vaihdon, joka tuli ottaa alv-käsittelyissä huomioon.

Laaja vaihdon käsite

Arvonlisäverotuksessa sovellettavaa vaihdon käsitettä käsiteltiin KHO:n pyynnöstä EU:n tuomioistuimessa (EUT) suomalaisen purkutyöyhtiön tapauksessa (asia C-410/17). Tapauksessa A Oy solmi ns. purkutyösopimuksia ja purettavaksi ostettava -sopimuksia. Purkutyösopimuksissa A Oy:n velvollisuutena oli purkaa sopimuskumppanin kohde ja kuljettaa purkujäte pois. Lisäksi A Oy oli oikeutettu myymään kohteen purkamisesta kertyvää metalliromua omissa nimissään ja omaan lukuunsa.  

Purettavaksi ostettava -sopimuksissa A Oy:n sopimuskumppani myi tavarakaupalla purkukohteen A Oy:lle ja A Oy sitoutui purkamaan ja kuljettamaan purkujätteen pois kohteesta.  EUT:n mukaan näissä sopimuksissa olennaista vaihdon käsitteen täyttymisen osalta oli, että A Oy määritti luovutuksille arvon, jonka se otti huomioon hinnoittelussa tarjousta laatiessaan.

KHO katsoi EUT:n tuomion mukaisesti, että arvonlisävero-oikeudellisesti kummassakin sopimuksessa tapahtui vaihtokauppaa: purkutyösopimuksessa tavaran myyntiä sopimuskumppanilta A Oy:lle ja purettavaksi ostettava -sopimuksessa purkutyön myyntiä A Oy:ltä sopimuskumppanille.

Metalliromun myynnin arvoksi oli katsottava A Oy:n purkutyön hinnasta antama alennus ja purettavaksi ostettava -sopimuksen yhteydessä A Oy:n myymän purkutyön arvoksi se arvo, jolla A Oy ostotarjousta antaessaan alentaa purettavan kohteen ostohintaa. Siten A Oy:n oli huomioitava näiden arvojen osuus arvonlisäverolaskennassaan.

Kuntien arvioitava sopimusten alv-vaikutukset huolellisesti

KHO:n päätös on periaatteellisesti tärkeä ja tulkinta vaikuttaa sinänsä selkeältä. Tulkinnan soveltaminen verovelvollisten välisissä käytännön liiketoimissa on kuitenkin vaikeaa. Jos vastaavanlaista vaihtotilannetta ei tunnisteta, arvonlisävero voi jäädä maksamatta ja erityisesti kuntatoimijoilta voi yleensä jäädä vähennyskelpoista arvonlisäveroa vähentämättä. Käytännössä päätöksen kaltaiset arvonlisäverolliset vaihtotilanteet on ratkaistava sopimuskohtaisesti.

EUT:n ja KHO:n päätösten perusteella on joka tapauksessa selvää, että myös kuntatoimijoiden on arvioitava jopa aiempaa huolellisemmin erilaisten hankinta- ja yhteistyösopimusten sisältöä myös arvonlisäverotuksen osalta. Verokäsittelyjen selvittämiseksi kannattaa kääntyä KPMG:n arvonlisäveroasiantuntijoiden puoleen.

Lisätietoja antavat:

Tanja Lappalainen

+358 20 760 3511

tanja.lappalainen@kpmg.fi

 

Matti Lindholm

+358 20 760 3235

matti.lindholm@kpmg.fi

 

Sari Hakapää

+358 20 760 3709

sari.hakapaa@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö