close
Share with your friends

Aina ajankohtainen talouden tasapainottaminen

Aina ajankohtainen talouden tasapainottaminen

Miten kunta varmistaa, että varat riittävät palvelujen järjestämiseen?

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kunnista kaksi kolmasosaa päätyi vuonna 2018 alijäämäiseen tilinpäätökseen. Kuntien toimintakuluja kasvattivat toisaalla ikäihmisille suunnattujen palvelujen tarpeen lisäys, jossain taas päivähoidon kysynnän kasvu tai korkealla tasolla pysynyt pitkäaikaistyöttömyys. Kunnallisverotulot laskivat koko kuntasektorilla 0,8 prosenttia; veroperustemuutokset laskivat kunnallisveroja noin 100 miljoonaa euroa. Sote- ja maakuntauudistuksen alla useat sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymät palauttivat taseen ylijäämiä jäsenkunnille aloittaakseen uudistuneessa hallintorakenteessa puhtaalta pöydältä. Tämä paransi useiden kuntien ja kaupunkien tilinpäätöksiä, tosin konsernitilinpäätöksiin vaikutus ei ulottunut. 

Kuntalain muuttuneet tasapainosäännökset

Vuonna 2015 uudistuneen kuntalain talouden tasapainosäännöksiä on sovellettu nyt muutaman vuoden ajan. Kunta voi edelleen merkitä taloussuunnitelmaan alijäämäisiä vuosia, mikäli talousarvion laatimisvuoden taseeseen arvioidaan kertyvän ylijäämää. Vastaavasti tulee huolehtia, että taloussuunnitelmakauden lopussa tase on ylijäämäinen, mikäli talousarvion laatimisvuoden taseeseen arvioidaan kertyvän alijäämää. Lainsäätäjän tarkoitus on ollut rohkaista kuntia tasapainottamaan talouttaan riittävän ajoissa ennen kuin taloustilanne kriisiytyy.

Vuoden 2019 kuntalain muutoksella uudistettiin niin sanotut kriisikuntakriteerit vastaamaan paremmin tämän päivän kuntakenttää. Konsernitilinpäätöksen tunnuslukukriteerissä lainamäärä € per asukas huomioidaan jatkossa pankkilainojen lisäksi vuokravastuut. Muutos tuo erilaisin rahoitusjärjestelyin investointejaan toteuttaneet kunnat samalle viivalle. Lainanhoitokatteen laskenta tapahtuu jatkossa lainojen oletetun keskimääräisen takaisinmaksuajan toimiessa perusteena, jolloin kuntien rahoitusinstrumenttina suosimat kuntatodistukset tulevat huomioiduksi. Viime vuoden lopulla kolme kuntaa täytti kriisikuntakriteerit.

Tuumasta toimeen

Muuttotappio, syntyvyyden aleneminen, verotulojen lasku ja huoltosuhteen heikkeneminen – kehitys, joka saa kunnan tulevaisuuden näyttämään lohduttomalta? Tilanne ei ole kuitenkaan mahdoton. Miten toiminnot on organisoitu? Ovatko prosessit sujuvia? Miten teknologinen kehitys näyttäytyy tuotettavissa palveluissa? Millainen johtamiskulttuuri kunnassa on? Ratkaisuja löytyy, kun niitä etsitään oikeista paikoista. Tarkastelu on ulotettava myös palvelutasoon: onko palvelutaso sellainen, että sen ylläpitämiseen on tulevaisuudessa varaa, tarvittavat investoinnin mukaan lukien? 

Miten KPMG voi auttaa?

Ennakoivalla talouden tasapainottamisella kunnalla on eväät selviytyä. Mahdollisuudet onnistua ovat paremmat, kun taseessa on vielä kumulatiivisia ylijäämiä. Apuna talouden tasapainottamisessa perustamme työmme huolellisesti analysoituun ja haastatteluin täydennettyyn faktatietoon. Haastamme palveluista vastaavia toimialoja etsimään taloudellisiin raameihin mahtuvia ratkaisuja tavoitteena kestävät ja laadukkaat palvelut. Kaikkein mielekkäintä on päätyä kokonaisvaltaiseen tasapainottamisohjelmaan, jossa myös kunnan tai kuntakonsernin omaisuus ja omistukset tarkastellaan kuntastrategian valossa.

Toimintatavassamme korostuu yhdessä tekeminen toimialojen edustajien, johtoryhmien ja puheenjohtajistojen kanssa. Tosiasioiden tunnustaminen ja mahdollisuuksien tunnistaminen ovat keskustelujen ytimessä.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Ilari Karhu
P. 020 760 3284

Minna Tuominen-Thuesen
P. 020 760 3565

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö