close
Share with your friends
Kasvu

Pääomasijoittajat vauhdittavat kohdeyritystensä kasvua

Ulkopuolinen pääoma mahdollistaa jopa kuusinkertaisen kasvun

GSG Insights

GSG Insights

Unique perspectives from our strategy experts to provide further insights around the strategy issues.

Pääomasijoittajat vauhdittavat omistamiensa yritysten kasvua merkittävästi

KPMG toteutti yhdessä Pääomasijoittajat ry:n kanssa tutkimuksen pääomasijoittajien suomalaisten kohdeyhtiöiden kehityksestä sijoituksen jälkeen. Kohdeyhtiöiden kasvua verrattiin vastaavien yritysten kasvuun ilman pääomasijoittajien sijoituksia. 

Tutkimustulosten mukaan yritykset, jotka olivat saaneet sijoituksia suomalaisilta buyout- tai venture capital -rahastoilta, olivat kasvaneet sijoituksen jälkeen keskimäärin 22,8 % vuodessa ensimmäisen kolmen vuoden aikana sijoituksesta. Verrokkiryhmän yritykset ilman sijoituksia olivat kasvaneet samana ajankohtana keskimäärin 3,9 % vuodessa. Henkilöstömäärä kohdeyhtiöissä oli kasvanut keskimäärin 16,8 % ensimmäisen kolmen vuoden aikana sijoituksen jälkeen, kun taas verrokkiryhmän yritysten henkilöstömäärä kasvoi vastaavana ajankohtana 1,1 % vuodessa.

Yritykset, jotka ovat saaneet sijoituksia venture capital -rahastoilta vuosina 2010–2014, ovat kasvaneet liikevaihdolla mitattuna keskiarvoisesti 72,2 % vuodessa. Merkittävä osa kasvusta linkittyy Supercelliin, mutta jopa ilman Supercelliä näiden kohdeyhtiöiden kasvu on ollut 44,9 % vuodessa. Vastaava kasvu verrokkiryhmässä on ollut 6 % vuodessa.

Kohdeyhtiöiden joukko buyout-segmentissä kasvoi liikevaihdolla mitattuna 14,8 % ensimmäisen kolmen vuoden aikana sijoituksen jälkeen siinä missä verrokkiryhmän kasvu oli 2,5 % vuodessa. Buyout-kohdeyhtiöt ovat tyypillisesti huomattavasti kypsempiä yrityksiä kuin venture capital -rahastojen kohdeyhtiöt, mikä selittää maltillisemman kasvun verrattuna venture capital -kohdeyhtiöihin.

Pääomasijoittajien resurssit, kokemus ja kasvuhalukkuus mahdollistavat kasvun

Buyout-rahastojen kohdeyhtiöiden joukko muodostuu yleensä toimialansa johtavista toimijoista, joten on luontevaa, että ne kasvavat verrokkiyrityksiä nopeammin. Venture capital -kohdeyhtiöt puolestaan ovat lupaavimpia startup-yrityksiä. Tutkimustuloksien taustalla on kuitenkin se kiistämätön fakta, että pääomasijoittajat mahdollistavat kasvun, jota ei olisi mahdollista saavuttaa ilman ulkopuolista pääomaa.

Pääomasijoittajat tarjoavat kohdeyhtiöilleen pääoman lisäksi oikeaa tahtotilaa, verkostoja ja hallittua riskinottoa kasvuun, jota itsenäinen yrittäjä ei yksin pystyisi, tai uskaltaisi, lähteä tavoittelemaan. Vaikka kohdeyhtiöiden joukko koostuu usein toimialojensa johtavista yrityksistä tai lupaavista startup-yrityksistä, tutkimustuloksista voidaan vetää vahva johtopäätös siitä, että pääomasijoittajat edistävät merkittävästi yritysten kasvua suomalaisessa elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa.

Lisätietoa tutkimuksesta

Voit ladata tutkimuksen täältä.

Tutkimuksen lähtökohtana toimi Suomen pääomasijoittajien vuosittain antama tieto heidän sijoituksistaan vuosina 2010–2017. Otoksen koko oli ajanjaksolla 604 kohdeyhtiötä, joista 489 voitiin sisällyttää tutkimukseen taloudellisten lukujen saatavuuden perusteella. Näistä 489 yhtiöstä 223 kuuluu buyout-kategoriaan ja 266 venture capital -kategoriaan.

Tutkimuksessa haluttiin hakea vertailukelpoinen joukko, jota verrata sijoituksen saaneiden kohdeyritysten kanssa. Jokaiselle sijoitustyypin ja ensisijoitusvuoden yhdistelmälle on muodostettu seuraavien kriteerien mukaisesti verrokkijoukko:

  • Verrokkitietokanta sisälsi 87 000 yritystä, joiden liikevaihto oli yli 100 000 € vuonna 2014.
  • Jokaiselle sijoitustyypin ja ensisijoitusvuoden yhdistelmälle valittiin tietokannasta kaikki samojen toimialojen yritykset, joiden liikevaihto on pienimmän ja suurimman pääomasijoituksen saaneen yrityksen liikevaihdon välissä.
  • Verrokeista poistettiin 0,5 % nopeimmin kasvaneista sekä pienentyneistä yrityksistä vertailukelvottomien taloudellisten tietojen takia.
  • Liikevaihdon kasvuprosenteista laskettiin painotettu keskiarvo toimialoittain samassa suhteessa kuin kohdeyritysten liikevaihto oli jakautunut toimialoille.

 

Meri Koivula, Director, Global Strategy Group
020 760 3098
meri.koivula(a)kpmg.fi