close
Share with your friends
view-raija-leena

Luottamuksen arvoinen

Luottamuksen arvoinen

KPMG:n ylimmässä johdossa pitkään toimineen Raija-Leena Hankosen ura KPMG:llä alkoi 32 vuotta sitten aprillipäivänä – ja nyt se on tulossa vähitellen päätökseen. Hankonen arvostaa sitä, että yhtiö on säilyttänyt toiminnan ytimensä voimakkaasta kasvusta ja suurista muutoksista huolimatta.

Raija-Leena Hankonen aloitti tilintarkastajana KPMG:llä vuoden 1987 huhtikuun alussa. Tuohon aikaan yritys tosin kulki vielä nimellä Widenius, Sederholm & Someri yhtiön perustajien mukaan. Nykyisen 1400 henkilön pääluvun sijaan yhtiö työllisti 100 puhtaasti tilintarkastuk­seen keskittynyttä osaajaa yhtä veroasiantuntijaa ja muutamaa konsulttia lukuun ottamatta. Liikevaihto oli vajaan 10 miljoonan euron tasoa, kun se nyt on 150 miljoonaa euroa.

Silloin elettiin aikoja, jol­loin toimialan markkinointi oli kiellettyä. Moinen olisi ollut täysin luokatonta ja tilintar­kastajan kilpailuttaminen olisi koettu epäluottamuksen osoituk­seksi tilintarkastajaa kohtaan. Tilintarkastus oli vahvasti muuta­miin kokeneisiin osaajiin henki­löitynyt bisnes, joiden kautta pal­velu kanavoitui asiakkaille. KPMG oli juuri muuttanut Forumin uusiin hienoihin tiloihin ja ensimmäisiä kannettavia tietokoneita tilattiin muutamille harvoille henki­löille, jotka toimivat osastojensa atk-henkilöinä. Raija-Leena oli yksi näistä “teknologiaguruista” – ja ylpeä siitä.

Jotkut asiat eivät muutu

”Yhtiö on kasvanut huikeasti, ja nykyään yhtiön liiketoiminta nojaa tasapainoisesti kolmen vahvan tukijalan varaan: tilintarkastus- ja varmennuspalveluihin, vero- ja lakipalveluihin sekä konsultointi­palveluihin”, Raija-Leena selventää.

”Myös markkinoinnista ja mai­nonnasta on tullut keskeinen osa liiketoimintatavoitteiden saavut­tamista ja yksittäisten persoonien sijaan KPMG:n brändi on muo­dostunut merkityksellisemmäksi samoin kuin globaali palvelukapa­siteetti. Eli kuin olisimme koko­naan muuttuneet”, hän summaa.

Raija-Leenan mukaan alkupe­räinen toiminnan ydin ja menes­tyksen salaisuus ovat kuitenkin vahvoina kaiken taustalla. Ne asiat, jotka ovat innoittaneet häntä läpi vuosien.

”Toimintamme ydin – tietopää­oman ja osaamisen siirtäminen hyödyksi asiakkaillemme” ei ole muuttunut. Tiedon määrä ja sen tarve on kasvanut valtavasti 30 vuoden aikana niin liike-elämässä kuin koko yhteiskunnassa. Se myös selittää alamme voimak­kaan kasvun suhteessa talouden kasvuun keskimäärin. Tietoa ja osaamista on tarvittu koko ajan enemmän, laajemmin, syväl­lisemmin ja mitä erilaisimpina yhdistelminä. Siihen olemme yhtiönä vastanneet kasvattamalla sekä laajentamalla osaamistamme ja kokemuspohjaamme. Tekniikka on mahdollistanut paljon, mutta henkilöstön merkitys on ollut ja on edelleen korvaamaton,” hän kuitenkin painottaa.

Raija-Leenan mukaan toinen ajan hampaalle immuuni asia on luottamuksen suuri merkitys asia­kassuhteissa, sekä henkilö- että yhtiötasolla.

”Luottamus syntyy yhteistyön ja henkilökohtaisten kokemusten kautta. Luottamuksen perus­tana ovat toimintatavat, arvot ja yrityskulttuuri. Sitä ei voi päälle liimata eikä rahalla ostaa, ja uskon sen suureen painoarvoon liike-elämässä niin kauan kuin ihmiset ovat mukana päätöksiä tekemässä,” hän toteaa.

Lue juttu kokonaisuudessaan View -julkaisusta.