close
Share with your friends

Johdon esimerkki ja systemaattinen toimintatapa avaimia parempaan integraatioon

Avaimia parempaan integraatioon

Integraatio kannattaa käsikirjoittaa jo hyvissä ajoin ennen yrityskauppaa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Integraatiokyvykkyys ratkaisee, kuinka nopeasti ja kattavasti yrityskaupasta tuleva arvo saadaan realisoitua. Tapoja onnistua on monia, mutta yhteistä onnistuneille integraatioille on systemaattinen toimintatapa ja johdon sitoutuminen. Synergiaedut eivät toteudu, jos yhdistyneet yritykset jatkavat omissa mikrokulttuureissaan ja prosesseissaan. Siksi integraatiokyvykkyyteen on syytä panostaa.

Hyvä integraatio edellyttää johdon aktiivista roolia

Viestintä ja yrityskulttuuri ovat KPMG:n Global Strategy Groupin tutkimuksen mukaan yleisimmät sudenkuopat, joihin integraatio kompastuu. Global Strategy Groupissa johtajana työskentelevä Martin Skrifvars on ollut mukana lukuisissa integraatioissa 10 vuoden ajan, ja on kokemuksensa perusteella samaa mieltä tutkimuksen löydöksestä.

— Integraation onnistumisen kannalta on olennaista, miten viestintä hoidetaan, ja näyttääkö johto esimerkkiä vai ei. Heidän pitää pystyä kertomaan innostava tarina siitä, miksi yrityskauppa tehdään, mitä sillä halutaan saada aikaan ja mitä vaikutuksia sillä on eri puolille organisaatiota. Kielenkäytön selkeyteen ja monimerkityksellisyyden minimointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

— Viestinnällä on tässä keskeinen rooli, mutta johdon pitää antaa yrityskaupalle ja uudelle yhteiselle tulevaisuudelle kasvot. Jonkun pitää näyttää esimerkkiä, ja tämä rooli kuuluu tietysti johdolle. Esimerkin näyttämistä ei voi ulkoistaa eikä delegoida.

Yrityskulttuuriin liittyvät haasteet liittyvät tyypillisimmillään niin ikään johtamiseen. Miten muutokset ja uudet toimintamallit kuvataan ja perustellaan, miten henkilöstö voi osallistua ja vaikuttaa, kuinka lähellä organisaation arkea johto on, ja millaisia tavoitteita kohti yritystä on viety? 

— Joissakin tilanteissa hyvin erilaisista lähtökohdasta yhdistyvien yritysten voi olla haastavaa päättää yhteisistä toimintatavoista. Lisäksi rajat ylittävissä integraatioissa olen nähnyt paljon yrityskulttuurien yhteentörmäyksiä. Kulttuurien välillä on aina eroja, mutta niihin voi varautua. Integraation mahdollisimman pitkälle viety käsikirjoitus ja johdon sitoutuminen integraatioon voivat tehdä vaikeistakin kombinaatioista toimivia.

Systemaattinen toimintatapa integraatioihin

Integraatiossa voi onnistua joko omin voimin tai organisaation ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Keskeistä onnistuneille integraatioille on systemaattinen tapa viedä integraatiota eteenpäin. KPMG:llä on pitkä kokemus integraatioista, menetelmistä ja eri tilanteisiin soveltuvista etenemistavoista. 

— Ulkopuolinen asiantuntija tuo integraatioprosessiin hyvin suunnitellun ja hyväksi koetun prosessin ja etenemistavan, jonka avulla integraatioprosessi voidaan käynnistää nopeasti. Kun prosessi on käsikirjoitettu ja eri osapuolet toimivat sovitun prosessin mukaan, niin integraatiota hidastavat ristiriidat vähenevät merkittävästi.

— Myös projektin koossa pysyminen voi olla haaste. On seurattava, että sovitut asiat toteutuvat ja aikataulu pitää. Me KPMG:llä voimme auttaa luomalla asiakkaillemme tehokkaan ja systemaattisen projektimallin ja -toimiston (PMO). Näin integraation osapuolet voivat keskittyä suunnitelman toteuttamiseen käytännössä, sekä liiketoimintansa jatkuvuuteen integraation aikana.

Lisätiedot

Martin Skrifvars

+358 20 7603 987

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö