close
Share with your friends

Älykiinteistöjen läpimurtoa odotetaan vielä – käyttäjien tarpeet ja muuttuvat riskit nostettava esiin

Uudet teknologiat nähdään mahdollistajina

Digitalisaation seuraava aalto kohdistuu kiinteistöihin, vaikka lopullista läpimurtoa odotetaan vielä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Uudet teknologiat nähdään mahdollistajina kun luodaan yhä älykkäämpiä ja hallittavampia kiinteistöjä, mutta on kuitenkin olennaista ymmärtää miten ja mihin nopeasti kehittyvää teknologiaa voidaan hyödyntää. Tulevaisuudessa älykäs asuin- ja työskentely-ympäristö tunnistaa käyttäjänsä tarpeet ja kykenee helpottamaan arjen sujuvuutta tukien samalla myös paremmin ennustettavaa kiinteistön hallintaa ja ylläpitoa.

Puhuttaessa älykiinteistöistä ajatukset kohdistuvat helposti itseohjautuviin kodinkoneisiin, mutta älykäs kiinteistö on paljon monimuotoisempi ilmiö. Älykkään kiinteistön tavoitteena on tehdä asumisesta ja tilan käyttämisestä entistä turvallisempaa, ekologisempaa ja helpompaa, mikä edistää asuinympäristön ja käyttäjien hyvinvointia. Kiinteistöjä ja niihin liittyviä palveluja kehitetään interaktiivisempaan suuntaan, jolloin teknologia on jatkuvassa vuorovaikutuksessa loppukäyttäjän kanssa ja reagoi tämän tarpeisiin. Tulevaisuudessa esineiden internet, IoT (Internet of Things), mahdollistaa entistä syvemmän ymmärryksen kiinteistön käytöstä ja tarjoaa luotettavaa dataa parempaan päätöksentekoon ja kiinteistön hallintaan. On kuitenkin muistettava, että IoT-ratkaisut tuottavat lisäarvoa yritykselle vasta silloin, kun kerättyä ja analysoitua dataa onnistutaan käyttämään päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Uuteen teknologiaan liittyy aina myös pelkoja ja riskejä

Älykkäissä kiinteistöissä tietoturvariskit on nostettava esiin ja hallittava suunnitelmallisesti, jotta uusia teknologioita ja toimintatapoja pystytään hyödyntämään tehokkaasti ja turvallisesti tuottaen tavoiteltua lisäarvoa kiinteistön käyttäjille, ylläpitäjille ja hallinnointiin.

Kun tulemme jatkossa yhä enemmän riippuvaisiksi älykkäistä yhteen liitetyistä laitteista, myös hyökkäyspinta-alamme ja haavoittuvuutemme kasvaa, mikä luo mahdollisuuden väärinkäyttää näitä ratkaisuja. Älykiinteistöissä muodostuu ekosysteemi, missä useat laitteet keräävät, jakavat ja prosessoivat suuria määriä dataa, mikä voi jo itsessään aiheuttaa ongelmia huonon suunnittelun johdosta, mutta on myös houkutteleva kohde pahantahtoisten tahojen näkökulmasta. Älykkäässä kiinteistössä ei ole siis kyse vain yksittäisistä laitteista ja sensoreista, vaan laajasta ekosysteemistä, missä useat erilaiset laitteet, rajapinnat, protokollat, hallintajärjestelmät ja ihmiset liittyvät toisiinsa suureksi kokonaisuudeksi, joka tulee suunnitella, toteuttaa ja hallita systemaattisesti.

Kaikkia ratkaisuja ei ole suunniteltu ja toteutettu tietoturvallisuus ja kiinteistöjen käyttäjät riittävästi huomioiden. Tästä johtuen muun muassa monet perustavaa laatua olevat tietoturvakontrollit usein puuttuvat luoden ratkaisuista haavoittuvia. IoT-ratkaisujen kehittämistä ohjaavien standardien, sääntelyn ja viitekehysten puuttuminen sekä hidas muodostuminen ja käytäntöön siirtyminen muodostavat hajautuneisuutta, yhteensopimattomuutta ja epäluottamusta ratkaisuihin. Tulevaisuuden kiinteistöjen tietojärjestelmäratkaisujen on pystyttävä tukemaan tiedon avoimuutta ja liitettävyyttä, jotta eri tarjoajien tuotteet ja palvelut kykenevät kommunikoimaan keskenään ja tuottavat informaatiota standardoidulla tavalla kiinteistöjen loppukäyttäjille, ylläpitäjille ja hallinnoijille.

Tietoturvallisuus ja riskienhallinta tuotava osaksi IoT-ratkaisuja

Organisaatioilla ei usein myöskään ole kunnollista hallintamallia, joka määrittäisi hallintakeinot riskien minimoimiseksi sekä ylläpidettävyyden ja tavoitellun hyödyn varmistamiseksi IoT-ratkaisujen elinkaaren eri vaiheissa. Keskeisenä osana tätä on riskienhallintamalli, jonka avulla uusiin teknologioihin liittyvät riskit käsitellään suunnitelmallisesti ja hallitusti oman riskinottohalukkuuden rajoissa. Keskeistä on saavuttaa ja ylläpitää IoT-ratkaisujen tuomien hyötyjen lisäksi tietoisuus myös niiden käyttöönottoon ja hallintaan liittyvistä riskeistä ja parhaista käytännöistä koko ekosysteemin turvaamiseksi. Osana hankintaa, kehitystä ja käyttöönottoa on oltava tarvittavat tietoturvavaatimukset ja arkkitehtuuri on määritettävä hallittavuuden lisäksi eri uhkaskenaariot ja väärinkäyttötapaukset huomioiden. Tietoturvallisuus ja riskienhallinta sekä käyttäjien todelliset tarpeet on tuotava osaksi kaikkia IoT-ratkaisujen elinkaaren vaiheita, jotta voimme ottaa seuraavan askeleen kohti älykkäitä kiinteistöjä hallitusti.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:n kiinteistöoikeudelliset asiantuntijat avustavat mielellään, ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Timo Laakso
Puh. 020 767 2025

Dilbagh Singh
Puh. 020 760 3188

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö