close
Share with your friends
Technology Industry CEO Outlook

Teknologia-ala uskoo kasvuun

Teknologia-ala uskoo kasvuun

CEO Outlook - Katsaukset Pohjoismaihin ja eri toimialoille

Technology Industry CEO Outlook selvittää, mitkä ovat teknologia-alan päättäjien lähivuosien asialistan keskeisimmät teemat.

Tavoitteena kasvu

Teknologia-alan toimitusjohtajat luottavat yritystensä kykyyn kasvaa toimialaa ja globaalitaloutta vauhdikkaammin. Seuraavan kolmivuotisjakson aikana liki puolella alan yrityksistä liikevaihdon kasvuodotukset vaihtelevat vuositasolla kahdesta vajaaseen viiteen prosenttiin.

Edelläkävijyys edellyttää ketteryyttä ja vahvaa muutoshalukkuutta

Ketteryys on avainsana, kun on kyse markkinajohtajuudesta; tätä mieltä on yli 60 % vastaajista. Markkinajohtajan aseman saavuttaminen edellyttää kykyä tarttua ketterästi toimialaa, markkinoita ja yhteiskunnallista muutosta vauhdittaviin uusiin innovaatioihin. Markkinajohtajuuden säilyttämiseksi yritysjohdon tulee myös olla valmis johtamaan ja viemään läpi operatiivisen toimintamallin radikaalitkin muutokset.

Tulevaisuuden työvoima ajateltava uusiksi

Teknologia-alalla päättäjät ovat toiveikkaita tekoälyn (AI) vaikutuksista yritykseensä ja sen työvoimaan. Kaksi kolmasosaa tutkimukseen vastanneista kertoo, että heidän organisaatiossaan tekoälyratkaisuja on jo käytössä, ja kolmasosassa tekoälyratkaisuja pilotoidaan parhaillaan. Noin 60 % vastaajista uskoo tekoälyn luovan enemmän työpaikkoja kuin mitä se vie mennessään. Työn muutoksessa teknologiayritykset arvioivat aktiivisesti myös mahdollisuuksiaan nykyisten työntekijöiden kouluttamiseen tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta.

Tiukka asiakaskeskeisyys

Asiakas aina ensin -ajattelu läpileikkaa aidosti asiakaskeskeisyyteen sitoutuneen yrityksen kaikkea toimintaa. Yli puolet tutkimukseen vastanneista teknologiapäättäjistä on sitä mieltä, että yrityksen kasvun kannalta yksi tärkeimmistä osa-alueista on asiakasdatan suojaaminen. Vain neljännes vastaajista uskoo, että heidän yrityksensä kykenee ylittämään asiakkaittensa odotukset personoidusta asiakaskokemuksesta.

Vaikutukset yhteiskuntaan

Ymmärrys siitä, että yrityksen kasvustrategian ja teknologian linkittäminen yhteisen hyvän kannalta merkityksellisiin hankkeisiin hyödyttää koko yhteiskuntaa, on kasvussa. Tutkimuksen valossa 35 prosentilla vastaajista on kuitenkin haasteita linkittää omat tavoitteensa laajemman, yhteiskunnallisen tarkoituksen kanssa.

Kasvun esteet

Vaikka tutkimuksen valossa lähes 90 % teknologiayritysten päättäjistä luottaa yrityksensä kasvunäkymiin, on kasvulle myös uhkakuvia. Näistä keskeisimmiksi nousevat protektionismin kasvu (54 %) ja siihen liittyvät globaalitalouden jännitteet (esim. Brexit ja USA:n pyrkimykset neuvotella NAFTA:n ehdot uusiksi naapureittensa kanssa), kyberturvallisuusuhat (45 %) sekä operatiiviset riskit (40 %).

Taustaa tutkimuksesta

Raportti Five forces shaping the tech industry CEO agenda on osa KPMG:n laajempaa 2018 CEO Outlook - tutkimusta, ja se pohjautuu 104 teknologiayrityksen toimitusjohtajan näkemyksiin kasvusta, johtajuudesta asiakaskeskeisyydestä ja siitä, miten teknologia vaikuttaa yhteiskuntaan.