close
Share with your friends

Saadaanko tarjouspyynnön henkilöstövaatimuksilla ennalta haluttu tarjoaja?

Tarjouspyynnön henkilöstövaatimusten räätälöinti

Tarjouspyynnön räätälöinnissä kannattaa olla tarkkana – liiallinen räätälöinti, esimerkiksi henkilöstövaatimuksilla kikkaillen, voi johtaa hankintapäätöksen hylkäykseen ja uuteen kilpailutukseen. Vaikka mikään yksittäinen vaatimus ei olisi kohtuuton, niin kokonaisuus voi olla.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Markkinaoikeus antoi 4.7.2018 ratkaisun asiassa, jossa yhtenä valitusperusteena oli ollut tarjouspyynnön väitetty syrjivä ja kilpailua rajoittava muotoilu. Tarjouspyynnössä vaaditut referenssit ja henkilöstöresurssit olivat valituksen mukaan olleet kohtuuttomia ja niihin oli päädytty sen jälkeen, kun hankintayksikkö oli ensin selvittänyt alan tarjonnan markkinakartoituksen avulla. Asia koski ohjelmatuotteiden ja tietojärjestelmien palveluhankintaa.

Referenssien edellyttäminen sallittua

Markkinaoikeus totesi ensin, että hankintayksikkö voi sinänsä tarjouspyynnössä asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista, eikä suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Vaatimusten oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia

Tarjouspyynnössä oli lisäksi edellytetty mm. edellä mainittujen verraten pitkien työkokemusvaatimusten täyttymistä vähintään kolmen järjestelmäasiantuntijan, kahden hammaslääkärin ja hammashoitajan sekä kahden projektinjohtajan osalta. Hankintayksikkö ei ollut esittänyt perusteita sille, miksi henkilöitä pitäisi olla niin paljon. 

Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyynnön henkilöstö- ja referenssivaatimukset olivat olleet tapauksessa verraten korkeat, ja vaatimuksia oli kokonaisuudessaan ollut varsin runsaasti, mikä oli ollut omiaan tekemään epätodennäköiseksi niiden kaikkien samanaikaisen täyttymisen. Kun asiassa ei ollut ilmennyt perusteita näin monen tällaisen vaatimuksen yhteydestä tai välttämättömyydestä hankinnan toteuttamisen varmistamiseen, henkilöstö- ja referenssivaatimuksia oli kyseessä olevan hankinnan arvo ja laajuus sekä markkinatilanne huomioon ottaen pidettävä suhteellisuuden vaatimuksen vastaisina. 

Räätälöinnillä hankintaa voidaan toki siis jossain määrin ohjata haluttuun suuntaan, mutta sillä ei voida ”suoraan osoittaa” haluttuun palveluntarjoajaan. Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli asiassa menetellyt hankintalain vastaisesti, eikä kyseistä hankintapäätöstä voitu siksi panna täytäntöön. 

Lisätiedot

Sanna Lundström

Legal Counsel, Manager

+358 20 7672 070

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö