close
Share with your friends

Arvioinnilla tietoa ja perusteltuja päätöksiä

Arvioinnilla tietoa ja perusteltuja päätöksiä

Julkisen sektorin palvelujen uudistamisessa käyttöönotetut uudet toimintatavat edellyttävät myös nopeaa, reaaliaikaista arviointia.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Toiminnan ja kehittämistyön tulosten ja vaikutusten arviointi on olennainen osa julkisen sektorin perustoimintaa. Ilman selkeää evidenssiä toiminnan tai kehittämistyön tuloksista, on hyvin vaikeaa tehdä julkisten varojen käyttöä koskevia päätöksiä (investoinnit, resurssivaraukset, prosessimuutokset, jne.).

Hyvin monessa kunnassa arviointityö näyttäytyy vielä vahvasti tilivelvollisuutta korostavana toimintona, josta vastaa yksinomaan kunnan tarkastuslautakunta. Arviointiosaamisen ja arviointityön merkityksen sisäistämisen pitäisi kuitenkin olla sisäänrakennettuna kaikissa kunnan kehittämisestä vastaavissa toiminnoissa. Puhummekin siis pitkälti kuntien arviointikulttuurin lisäämisestä niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Strategisella tasolla tarvitaan selkeitä tavoitteita ja tiedolla johtamisen kehittämistä

Toimintaympäristön muutokset ja uudet nopean kehittämistoiminnan menetelmät edellyttävät kunnilta yhä vahvempaa arviointiosaamista tulevaisuudessa. Mahdollinen maakuntahallinto muuttaa kuntien perustehtävien painopistettä merkittävästi ja lisää tarvetta strategisen tavoiteasetannan, tulosten ja vaikutusten seurannan uudistamiselle ja päätöksentekoa tukevan arvioinnin kehittämiselle. Keskeistä kunnille on onnistua määrittämään uusien ydintehtäviensä strategiset tavoitteet, joiden toteutumista voidaan myös luotettavasti seurata. Tässä korostuu erityisesti tarve kehittää tiedolla johtamisen välineitä ja menetelmiä.

Operatiivisella tasolla tarvitaan kyvykkyyttä nopeisiin arviointeihin

Julkisen sektorin palvelujen uudistamisessa käyttöönotetutuudet toimintatavat edellyttävät myös nopeaa, reaaliaikaista arviointia. Kokeilukulttuurin leviäminen edellyttää kuntien vastuuhenkilöiltä entistä vahvempaa arviointiosaamista, jonka avulla erilaisten kokeilujen tulosten perusteella voidaan tehdä päätöksiä kokeilun ratkaisun mahdollisesta käyttöönotosta operatiivisessa toiminnassa. Oleellista on tällöin pystyä nopeasti ja luotettavasti tunnistamaan kokeilun tulokset kohderyhmässä sekä toisaalta kokeilun tuottamat mahdolliset kustannushyödyt kuntataloudelle. Ketterää ja laadukasta arviointia voidaan toteuttaa myös pienilläkin investoinneilla.

Myös innovatiivisten hankintojen käytössä nousee vahvasti esiin arviointiosaamisen tarve. Innovatiivisilla hankinnoilla voidaan parhaimmillaan uudistaa ja tehostaa merkittävästi kuntien perustoimintoja. Innovatiivisten hankintojen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin huolellisesta ja monimuotoista arviointiosaamista hankinnan eri vaiheissa kustannusvaikuttavuuden ja palkkioperusteiden näkökulmasta. Samanaikaisesti pitäisi pystyä myös arvioimaan hankinnan vaikutuksia toiminnan laatuun, tuottavuuteen, hiilijalanjälkeen ja jopa elinkeinopolitiikan kannalta tärkeisiin yritys- ja markkinavaikutuksiin.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:llä on laajaa kokemusta ulkoisten arviointien toteutuksesta sekä organisaatioiden sisäisten arviointijärjestelmien kehittämisestä. Olemme toteuttaneet isojen kansallisten ohjelmien arviointeja, EU-ohjelma arviointeja sekä olleet kehittämässä arviointia tukevia mittareita. Teemme myös arviointeja digitalisoinnin, johtamisen ja strategioiden osalta. Olemme myös kehittäneet useissa kunnissa ketterää arviointia sekä tiedolla johtamisen välineitä ja käytäntöjä arvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Keskustellaan yhdessä lisää mahdollisista arviointitarpeista ja miten KPMG voi teitä auttaa asiassa.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Henrik Pekkala
P. 040 535 563
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö