close
Share with your friends

USA:n verouudistuksen yksityiskohdat tiedossa

USA:n verouudistuksen yksityiskohdat tiedossa

Verouudistus etenee Yhdysvalloissa: Edustajainhuoneen ja senaatin yhteinen työryhmä on saanut sovittua näkemyserot verouudistuksen yksityiskohdista. Neuvotteluissa kompromissina syntynyt laki etenee kohti presidentin vahvistamista ja voimaantuloa. Useimmat muutokset koskevat jo 1.1.2018 jälkeen alkavia verovuosia.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Keskeisimmät yrityksiä koskevat muutokset:

1. Yhteisöveroprosentti laskee. Yhteisöveroprosentti laskee 21 prosenttiin ja sitä sovelletaan 31.12.2017 jälkeen alkaviin verovuosiin.

2. Korkokulujen vähennyskelpoisuutta rajoitetaan. Jatkossa vähennyskelpoisten nettokorkokulujen enimmäismäärä on 30 % yrityksen oikaistusta tuloksesta. Oikaistu tulos vastaa käytännössä EBITDA:a vuosina 2018–2021 ja sen jälkeen EBIT:iä. Korkokulujen vähennyskelpoisuuden rajoitus siten tiukentuu vuodesta 2022 eteenpäin. Vähentämättä jääneet korkokulut voidaan vähentää tulevaisuudessa ilman aikarajaa. Rajoituksen soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty mm. pienyritykset, kiinteistöliiketoiminta ja tietyt infrastruktuuri-investoinnit.

3. Ulkomaisten tuottojen kotiuttaminen. Ulkomailla kertyneet tuotot katsotaan kotiutetuiksi, mistä seuraa 15,5 % tai 8 % verovelvollisuus riippuen siitä, ovatko jaetuiksi katsotut varat käteistä tai vastaavaa vai eivät. Vero maksetaan 8 vuoden aikana takapainotteisesti jaksotettuna. Verotettavien varojen määrä lasketaan 2.11. tai 31.12.2017 tilanteen mukaan.

4. Tytäryhtiöosinkojen verovapaus. Ulkomaisista vähintään 10 % omistetuista tytäryhtiöistä saadut osingot vapautetaan tuloverosta. Verovapaus ei kuitenkaan ole ehdoton; esimerkiksi maksajan kotivaltiossa vähennyskelpoiset hybridiosingot ja sijoitusyhtiöiden saamat osingot jäävät verovapauden ulkopuolelle.

5. Tappioiden vähennyskelpoisuutta rajoitetaan. Enintään 80 % yrityksen verotettavasta tulosta voidaan kattaa aiemmin syntyneillä verotappioilla. Vahvistetut tappiot eivät vanhene, mutta ns. carry-back-mallista luovutaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Muutokset koskevat vain vuodelta 2018 tai myöhemmin syntyviä tappioita.

6. Investoinnit heti kuluksi. 27.9.2017 ja 1.1.2023 välillä tehdyt verotuksessa normaalisti useammalle vuodelle jaksotettavat kulut saa vähentää kerralla hankintavuoden kuluna. Koskee sekä uutena että käytettynä ostettua omaisuutta, mutta ei esimerkiksi kiinteistöjä.

7. Tiettyjen verovähennysten poistaminen.

— Kotimaiseen tuotantoon liittyvä vähennys poistetaan.

— Tiettyjen edustusluontoisten kulujen vähennyskelpoisuutta rajoitetaan.

— Omaisuuden myyntiin ja vastaavan omaisuuden hankintaan liittyvä veroneutraalisuus koskee jatkossa vain kiinteistöjä (like-kind exchange).

— Tutkimus- ja kehitysmenojen vähentämistä koskevaan säännökseen ei välittömiä muutoksia (kulujen aktivointi ei pakollinen). Vuodesta 2022 alkaen tietyt kulut on kuitenkin aktivoitava ja poistettava 60 kuukaudessa.

8. Veropohjan laajentaminen globaaliin tuloon

— Yhtiön lähipiirilleen maksamat tietyt erät palautetaan yhtiön verotettavaan tuloon ja ne muodostavat siten vähimmäisveropohjan (base erosion anti-abuse tax, BEAT). Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi rojaltit ja hallinnointipalkkiot (management fee), mutta eivät esimerkiksi myytyjen tuotteiden hankintamenot (cost of goods sold, COGS). Säännös koskee vain verovelvollisia, joiden tulot ylittävät 500 miljoonaa dollaria vuodessa.

— Väliyhteisössä alhaisella verokannalla aineettomista oikeuksista saatu tulo (global intangible low-taxed income, GILTI) verotetaan Yhdysvalloissa. Yksinkertaistettuna verotettavan tulon määrä on se väliyhteisön tulo, joka ylittää 10 %:n tuoton väliyhteisön omaisuudelle. GILTI-tulosta myönnetään 50 % vähennys (37,5 % vuodesta 2026 lähtien) ja ainoastaan 80 % ulkomaisesta verosta voidaan hyvittää.

9. Lukuisia muita base erosion -sääntöjä. Laki sisältää lukuisia muita säännöksiä, jotka koskevat erilaisia rajat ylittäviä transaktioita, hybriditransaktioita, aineettomien oikeuksien siirtoa, aineettomiin oikeuksiin perustuvia maksuja jne.

10. Yritysten AMT-vähimmäisvero poistuu. Aikaisempi Corporate Alternative Minimum Tax (AMT) -sääntely poistetaan. Syntyneet verohyvitykset ovat osittain käytettävissä vuosina 2019–2021 ja kokonaan vuonna 2022.

Katso Yhdysvaltojen verouudistuksesta tarkemmin tästä: Tax reform conference committee reaches agreement, bill text is released

tai ole yhteydessä asiantuntijoihimme.

Jussi Järvinen P. 020 760 3077

Hanna Höglund P. 020 760 3278

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö