close
Share with your friends

Perheoikeudellisten asiakirjojen merkitys liiketoiminnan sujuvuudessa

Perheoikeudelliset asiakirjat liiketoiminnassa

Yritystoiminnassa voi tapahtua ennakoimattomia ja äkillisiä muutoksia, jotka voivat aiheuttaa suuriakin muutoksia yritystoiminnalle ja hankaloittaa yrityksen sujuvaa liiketoimintaa. Useasti erityisesti omistajayrittäjävetoisissa yhtiöissä tulee esille tilanteita, joihin äkilliset muutokset vaikuttavat voimakkaimmin. Tämä voi johtua muun muassa siitä, etteivät perheoikeudelliset asiakirjat (testamentti, edunvalvontavaltuutus) ole ajan tasalla. Monesti myöskään osakassopimuksessa, mikäli sellainen on laadittu, ei ole otettu huomioon esimerkiksi avioero- tai kuolematapauksia.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Edunvalvontavaltuutus
Erityisesti yrittäjän on hyvä varautua tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin, jotka voivat vaikuttaa sekä hänen henkilökohtaisen että yritysvarallisuuden hoitamiseen. Edunvalvontavaltuutuksen avulla yrittäjä pystyy tehokkaasti varautumaan tilanteeseen, jossa ei ole enää kykenevä huolehtimaan omista asioistaan esimerkiksi sairauden tai onnettomuuteen joutumisen vuoksi. Edunvalvontavaltuutuksella voidaan etukäteen määrittää, kuka hoitaa yrittäjän asioita sitten, kun hän ei itse siihen enää pysty. Edunvalvontavaltuutus voi olla myös määräaikainen. Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja saa vapaasti määritellä asiat, joissa valtuutettu saa toimia hänen puolestaan. Edunvalvontavaltuutus on joustavampi ja usein tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto holhoustoimilain mukaiselle edunvalvonnalle. Edunvalvontavaltuutuksen avulla voidaan jakaa tehtäviä eri henkilöille. Tämä edesauttaa sitä, että yritykseen liittyvät päätökset voidaan määrätä nimetylle henkilölle ja yritystoimintaa voidaan jatkaa ilman keskeytyksiä. Edunvalvontavaltakirja tehdään kirjallisesti ja siinä tulee noudattaa laissa asetettua määrämuotoa. Näin ollen on suositeltavaa, että edunvalvontavaltakirjan laatimisessa käytetään asiantuntijaa.

Osakassopimus
Yrittäjän on tärkeää ja yritystoiminnan edunmukaista laatia osakassopimus mahdollisten tulevaisuudessa tapahtuvien muutoksien varalta. Osakassopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että kuolinpesällä tai perinnönsaajilla on oikeus pitää osakkeet, sillä ehdolla, että nämä sitoutuvat osakassopimuksen ehtoihin tai että yhtiö/osakkaat voivat lunastaa osakkeet näissä tilanteissa. Myös mahdollisen avioeron varalta voi olla esimerkiksi perusteltua sopia osakassopimuksessa, että osakkaiden on tehtävä avioehto puolisoidensa kanssa koskien ainakin osakeomistusta.

Testamentti
Myös testamentti pystytään laatimaan yritystoiminnan mahdollisten muutoksien osalta. Testamenttiin voidaan sisällyttää toimeenpanijamääräys eli yrittäjäosakas määrittelee sen, kuka esimerkiksi neuvottelee kuolinpesän puolesta osakkeiden lunastushinnan. Testamentin avulla voidaan myös varmistaa se, miten valtaa tullaan käyttämään yhtiössä tulevaisuudessa perillisten kesken; luovutetaanko osakkeet määrätylle henkilölle vai halutaanko osakkeet antaa yhteisluovutuksena.

Miten KPMG voi auttaa?

Yhdistämällä asiantuntijoidemme osaamisen laki- ja veroasioissa, tuomme aidosti tuoretta näkemystä perhevarallisuuden hallinnoinnin ja perhevarallisuusdokumenttien laatimisten osalta, joissa liian helposti juututaan yksityiskohtiin eikä katsota kokonaisuutta.

  • Tuomme kokonaisnäkemystä, varmuutta ja tehokkuutta perhevarallisuuteen liittyvien asioiden toteuttamiseen ja hoitamiseen.
  • Meillä on laaja kokemus perheyrityksistä eri toimialoilta ja tunnemme omistajien haasteet.

Räätälöimme lähestymistapamme aina asiakaskohtaisesti tarpeiden mukaan, jotta omistaja ja yritys saavat parhaat mahdolliset ratkaisut ongelmiinsa ja tulevaisuuden suunnitelmiinsa.

 

Lisätietoja

Bettina Miettinen
Puh. 020 760 3363
S-posti: bettina.miettinen@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö