Komissio ehdottaa alv-järjestelmän uudistamista | KPMG | FI
close
Share with your friends

Euroopan komissio ehdottaa alv-järjestelmän uudistamista

Komissio ehdottaa alv-järjestelmän uudistamista

Euroopan komissio on lokakuussa esitellyt suunnitelmansa EU:n arvonlisäverosääntöjen uudistamiseksi. Komission ehdotus sisältää uuden koko unionin laajuisen yhtenäisen arvonlisäveroalueen (Single VAT Area), jonka tarkoituksena on parantaa ja nykyaikaistaa nykyistä alv-järjestelmää niin yritysten kuin jäsenvaltioidenkin kannalta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Mistä on kyse

Nykyisestä EU:n arvonlisäverojärjestelmästä on muodostunut pirstaleinen kokonaisuus, kun arvonlisäverojärjestelmä perustuu useisiin asetuksiin ja direktiiveihin, ja näitä direktiivejä on vieläpä täsmennetty ja muutettu täydentävillä direktiiveillä moneen otteeseen. Direktiivit ovat myös mahdollistaneet jäsenvaltioille tietyn liikkumavaran yhteisten säännösten implementoinnissa, minkä johdosta EU:ssa on tällä hetkellä käytössä yhteensä 28 erilaista arvonlisäverojärjestelmää.

Euroopan komissio onkin johdonmukaisesti ajanut alv-järjestelmän uudistamista siten, että koko EU:n alue muodostaisi yhtenäisen arvonlisäveroalueen. Komission tavoitteena on, että uudistetun järjestelmän avulla eurooppalaiset yritykset voisivat hyödyntää kaikkia sisämarkkinoiden tarjoamia etuja sekä kilpailla paremmin globaaleilla markkinoilla.

Alv-järjestelmän uudistuksen tavoitteena on myös tehostaa verojen keräämistä. On arvioitu, että vuosittain EU:n jäsenvaltioilta jää saamatta noin 50 miljardia euroa arvonlisäveroja rajat ylittävien alv-petosten vuoksi ja komissio arvioi ehdotuksensa pienentävän petosten määrää jopa 80 %:lla.

Mikä muuttuu ja mitä muutoksella tavoitellaan

Komissio on linjannut uuden arvonlisäverojärjestelmän neljä perusperiaatetta, joiden osalta se tavoittelee jäsenvaltioiden yhteisymmärrystä. Nämä periaatteet tulevat olemaan myös uuden yhtenäisen alv-alueen ”kulmakivet”.

Arvonlisäveron kanto myös rajat ylittävässä kaupankäynnissä – alv-petosten torjunta: Uuden järjestelmän myötä myös yritysten välisestä rajat ylittävästä kaupankäynnistä EU:n sisällä alettaisiin pääsääntöisesti kantaa veroa. Tavoitteena on vaikeuttaa rajat ylittävään kaupankäyntiin liittyvien alv-petoksien toteuttamista.

"One stop shop" – velvoitteiden hoitamisen yksinkertaistaminen: Komissio ehdottaa perustettavaksi verkkoportaalin, jossa verovelvolliset pystyisivät keskitetysti hoitamaan rajat ylittävään kaupankäyntiin liittyvät alv-velvoitteensa (muiden maiden alv-ilmoitukset, maksut jne.). Tarkoituksena on helpottaa yritysten hallinnollista taakkaa vastaavan kaltaisen järjestelmän avulla, joka on jo olemassa kuluttajille myytyjen sähköisten palveluiden osalta.

”Määräpaikkaperiaate” – johdonmukaisuuden lisääntyminen: Tavoitteena on, että lopullinen arvonlisäveron määrä maksetaan aina lopullisen kuluttajan jäsenvaltiolle kyseisen jäsenvaltion alv-kantaa noudattaen.

Sääntöjen yksinkertaistaminen ja byrokratian vähentäminen: Tarkoituksena on, että myyjät voisivat tulevaisuudessa laatia laskut oman maansa sääntöjen mukaisesti myös rajat ylittävässä elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa. Myös yrityksiltä vaadittavia raportointivaatimuksia vähennettäisiin, kun niin sanotun yhteenvetoilmoituksen antamisesta luovuttaisiin.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi uudistuksen on tarkoitus esitellä luotettavaksi tunnetun verovelvollisen käsite (”Certified Taxable Person”), joka mahdollistaa tällaisina pidetyille yrityksille yksinkertaistettujen ja nopeutettujen alv-käsittelyiden soveltamisen.

Mitä seuraavaksi

Komission uudistusehdotus viedään neuvostossa kokoontuville jäsenvaltioille päätettäväksi sekä Euroopan parlamentille kuultavaksi. Komissio tekee myös teknisen säädösehdotuksen alv-direktiivin muuttamisesta vuonna 2018. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

 

Lisätietoja

Mika Kallio, p. +358 20 760 3375

Lassi Ahopelto, p. +358 20 760 3631

Andreas Johansson, p. +358 20 760 3265

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä