HR auttaa organisaatioita menestymään

HR auttaa organisaatioita menestymään

Osaamisen ennakointi, digitalisaation etujoukoissa oleminen ja selkeät tavoitteet mittareineen ovat avain HR-funktion strategiseen asemaan.

1000

Teknologian nopean kehityksen tuomat suuret muutokset ja epävarmuus tulevasta koskettavat myös HR-funktiota. Henkilöstöhallinnon pitää pystyä digitalisoimaan omaa toimintaansa etujoukoissa, mutta myös toimia tiiviissä yhteistyössä tukemassa liiketoimintayksiköitä tulevien osaamistarpeiden ja työroolien ennakoinnissa sekä muutoksen johtamisessa. Sillä tulisi olla strateginen rooli tässä muutoksessa, mutta mitä tässä roolissa toimimiselta vaaditaan?

Muun muassa nämä haasteet nousivat esiin, kun järjestimme KPMG:n HR Transformation -tutkimuksen julkistamisen yhteydessä keskustelun HR-päättäjille. Tutkimus selvitti HR-johdon näkemyksiä HR:n trendeistä, kuten digitaalisesta työvoimasta, liiketoiminnalle tuotetusta hyödystä, analytiikasta sekä teknologioista. Siihen vastasi lähes 900 HR-päättäjää 48 maasta.

HR muutoksen etujoukoissa

KPMG:n HR Transformation 2017 -tutkimuksen perusteella globaalit yritykset ovat jakautuneet kahteen ryhmään HR-funktion kehityssuunnan osalta: rohkeisiin edelläkävijöihin ja seuraajiin, muutoksen ajureihin ja muutettaviin. Digituulten puhaltaessa HR-osaston rooli muuttuu ennennäkemättömällä tavalla. Ratkaisevaa on, kuinka nopeasti se lähtee ennakoimaan ja rakentamaan tulevaa. Kukapa meistä ei haluaisi olla suunnittelemassa tulevaisuuden tiekarttaa ja luomassa organisaatiossa innostusta sen muuttumisessa todeksi, kuin tulla muutetuksi vastoin omaa tahtoaan.

Edistyneitä HR-funktioita yhdisti muun muassa tapa luoda asettaa selkeät tavoitteet ja luoda kustannus/hyöty -analyysi kehityshankkeille. Nämä organisaatiot ymmärtävät, että myös HR-funktion tulee kehittyä ja tuottaa uutta arvoa organisaatiolle sen markkinoiden, liiketoimintamallien, työvoimarakenteen ja asiakassuhteiden muuttuessa. Yhteistä tälle joukolle oli myös näkemys HR-funktion roolista organisaatiossa: suurimman osan nähtiin tuottavan strategista arvoa organisaatiolleen. Kaikista organisaatioista vain 27 % näki HR:n olevan tärkeä liiketoiminnan voimavara ja strategisen arvon tuottaja. 

Tapahtumaan osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että HR:n strateginen asema mahdollistaa organisaation ketterän muutoksen. Strateginen asema tarkoittaa sitä, että HR on mukana osaamistarpeiden ennakoinnissa, eikä vasta sitten, kun päätökset on jo tehty. HR voi auttaa määrittelemään, mitä osaamista organisaation kannattaa hankkia ja miten organisaatiossa jo työskentelevät voivat hyödyntää ja kehittää potentiaaliaan täysimittaisesti. Toinen herättelevä ajatus aamutilaisuuden osallistujilta on se, että muuttumatta jättäminenkin on valinta, ja kallis sellainen. Kannattaa siis kouluttaa jo ennakoivasti nykyisiä työntekijöitä vastaamaan uudistuviin osaamistarpeisiin.

Digitalisaatio ei ole vain tekniikkaa

Noin puolet (49 %) tutkimukseen vastanneista organisaatioista näki HR-ydinjärjestelmien olevan suurin alueen investointi vuonna 2017. Pilvipohjaisten HR-järjestelmien osuus investoinneista oli jo suurempi (27 %), kuin paikallisten järjestelmien (22 %). Viimeisen 18 kuukauden aikana 20 % organisaatioista oli ottanut käyttöön pilvipohjaisen HR-järjestelmän. Kuitenkin kolme neljännestä näistä organisaatioista ilmoitti, ettei järjestelmä tuottanut asetettuja tuottovaatimuksia. 

Digiin lähdetään usein turhan teknisellä kärjellä, mutta kyse on lopulta työmme helpottamisesta, nopeuttamisesta ja mahdollisuudesta keskittyä korkeamman lisäarvon tehtäviin. Kehityshankkeissa onnistuneet HR-organisaatiot yhdistivät toteutukseen myös toimintamallien muutoksen. Toisaalta epäonnistuneiden HR-hankkeiden osalta 85 % vastaajista ilmoitti, että he eivät päivittäneet rooleja ja rakenteita muutoksen edellyttämällä tavalla. Tuodakseen organisaatioille strategista hyötyä ja ollakseen digitalisaation etujoukoissa HR-funktion tulee pystyä yhdistämään moderniin teknologiaan uudenlaiset prosessit ja osaamiset.

HR:llä on tärkeä rooli muutoksen läpiviennissä. Disruptiivinen ja nopealiikkeinen toimintaympäristö voi aiheuttaa henkilöstössä ja myös HR-osastolla epävarmuutta: pitää opetella paljon uutta teknologiaa, taitoja ja oppia työskentelemään kaiken kaikkiaan uudella tavalla. Säilyykö oma työpaikka, vai vievätkö robotit sen? Menestyvät HR-funktiot pystyvät tukemaan organisaatiotaan epävarmuuksien läpi luovimisessa ja suurten muutosten läpiviennissä.

KPMG:n People & Change -palvelut

Tuemme asiakkaitamme suurten muutosten läpiviennissä, organisaatiorakenteiden suunnittelussa, osaamisen johtamisessa, HR-funktion kehittämisessä sekä HR-teknologian hyödyntämisessä.

Lisätiedot:

Eero Raunio

+358 20 7603 908

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö